Arvindus

Contemplaties

Bestemming, keuze en toeval gecontextualiseerd in de tijdloze wijsheid

Inleiding

In deze contemplatie zullen de concepten van bestemming, keuze en toeval gecontextualiseerd worden in de tijdloze wijsheid. Dit betekent dat de huidige contemplatie niet plaats vindt onder de voorgenoemde serie zelf. In de tijdloze wijsheid serie worden de leringen van auteurs zoals Helena Petrovna Blavatsky, Alice Ann Bailey en Helena Ivanovna Roerich samengevat, toegelicht en / of overzichtelijk gemaakt op onze eigen contemplatieve manier. In contemplaties zoals deze wordt gecontempleerd naar een eigen standpunt waarbij de tijdloze wijsheid voornamelijk gebruikt wordt als referentie en ondersteuning. Aldus wordt de tijdloze wijsheid in deze contemplatie gebruikt om licht te laten vallen op de concepten van bestemming, keuze en toeval. Deze contemplatie kan verder beschouwd worden (wat voor veel ondernomen contemplaties geldt) als complementair aan andere contemplaties, in dit geval aan de Engelse contemplatie 'Accidence, Self-Determination and Destiny' waar meer etymologische lijnen gevolgd werden.1

Voorwaarden waaraan voldaan moet worden

In deze contemplatie, zo werd gesteld en zo indiceert de titel van deze contemplatie, zullen de concepten van bestemming, keuze en toeval gecontextualiseerd worden in de tijdloze wijsheid. Ze zullen, zo gezegd, erin getransplanteerd worden, en dit zal gedaan worden als een drievoudige eenheid en niet als drie afzonderlijke concepten. Deze transplantatie is als zodanig alleen mogelijk wanneer het drievoud van concepten:

  1. niet alreeds voorkomen als een drievoudige eenheid in de tijdloze wijsheid,
  2. verbonden kunnen worden met daarin alreeds aanwezige concepten.

Aan de voorwaarde onder punt a wordt gemakkelijk voldaan. In de tijdloze wijsheid wordt zulk een drievoud niet genoemd. De concepten van bestemming, keuze en toeval komen wel voor maar deze worden niet samen gethematiseerd of genoemd als een drievoudige eenheid. Aan de voorwaarde onder punt b moet voldaan worden tijdens het proces van transplantatie zelf. De drievoudige eenheid en zijn delen moeten gevitaliseerd worden met betekenis door ze te verbinden met concepten in de tijdloze wijsheid die vitaal in betekenis zijn. Laat ons aldus vervolgen naar de transplantatie en de contextualisatie.

Drievouden in de tijdloze wijsheid

De concepten van bestemming, keuze en toeval waren beoogd getransplanteerd te worden als een drievoudige eenheid. Dit is indicatief voor waar de vitaliserende verbindingen gemaakt kunnen worden met de tijdloze wijsheid. Want daarin wordt veel gethematiseerd evenwel middels het poneren van drievoudige eenheden.2 Het meest primaire drievoud dat daar genoemd wordt betreft dat van geest, bewustzijn en materie. In dit schema komt bewustzijn tot aanzijn door de vereniging van geest met materie. Dit principe kan gezien worden in alle entiteiten, groot en klein. Het bewustzijn van een zonnestelsel is evenzeer het resultaat van de ontmoeting van zijn geest en materie aspecten als het bewustzijn van het atoom. En zo is het in de mens ook. Zijn geestaspect (de monade) zich manifesterend door zijn lichaam (de persoonlijkheid) brengt het bewustzijn of zielsaspect (het ego) tot aanzijn.

Transplantatie

De intentie van deze contemplatie kan duidelijk geworden zijn, vooral wanneer de twee contemplaties waaraan gerefereerd wordt in de eerste twee noten zijn gelezen. Bestemming, keuze en toeval relateren aan elkaar op dezelfde manier als dat geest, bewustzijn en materie dit doen. In deze transplantatie wordt bestemming verbonden met geest, keuze met bewustzijn en toeval met materie. Deze verbindingen zijn zinnig. In de polaire tegenstelling van materie en geest is materie de negatieve pool en is geest de positieve pool.3 En negatief te zijn betekent non-teleologisch te zijn. Een puur negatief gegeven heeft geen doel te bereiken. Dit wacht, zogezegd, om geleid te worden. En dit is precies wat het geval is met toeval. Toeval is doelloosheid. Materie beschouwend als circulair in beweging, zoals de tijdloze wijsheid doet,4 verheldert zijn doelloosheid verder. Het tegendeel is echter het geval met geest. Geest wordt beschouwd als voorwaarts zijnde in beweging. Deze voorwaartse beweging indiceert zijn teleologische karakter. Dit maakt geest positief. En positief teleologisch zijnde kan een verbinding gemaakt worden met bestemming. Want bestemming is precies dat. Bestemming leidt naar een vooraf gedefinieerd doel in plaats van te wachten om geleid te worden. En het balancerende bewustzijn is dan het resultaat van het verenigen van de twee polaire tegenstellingen en is als zodanig spiralerend van aard. Want het mengen van circulaire met voorwaartse beweging produceert dat type van beweging. Bewustzijn, hier begrepen als zelfbewustzijn, kan dan verbonden worden met zelfbestemming of keuze. Opnieuw is het zinnig om keuze met bewustzijn te verbinden, want het is uit bewustzijn dat keuzes gemaakt worden. En in deze schets zou keuze of zelfbestemming dan gezien moeten worden als het resultaat van de vereniging van de polaire tegenstelling van bestemming (gerelateerd aan geest) en toeval (gerelateerd aan materie).5

Een ruimer perspectief

In de paragraaf hierboven werden de concepten van bestemming, keuze en toeval getransplanteerd in de tijdloze wijsheid en verbonden met de daar gepresenteerde concepten van geest, bewustzijn en materie, aldus ook nieuwe relaties leggend tussen de eerstgenoemde concepten. Het is normaal voor een persoon die deze concepten probeert te begrijpen om deze in eerste instantie aan zichzelf te relateren. De vraag van bestemming, keuze en toeval is voor een persoon de vraag van zijn bestemming, zijn keuze en zijn toeval. Dit doende moet hij echter begrijpen dat hij als een entiteit deel uitmaakt van een grotere entiteit. Zijn lichaam is deel van het lichaam van een grotere entiteit, en hetzelfde geldt voor zijn bewustzijn en zijn geest. En aldus moet ook de bestemming, de keuze en het toeval van de mens gezien worden in een ruimer perspectief. Aan een serieus ongeval dat onze planeet toevalt bijvoorbeeld zullen ook vele menselijke individuen deelnemen. En hetzelfde geldt voor keuze en bestemming. De keuzes die een mens kan maken zijn afhankelijk van het grotere bewustzijn waarvan zijn bewustzijn deel uitmaakt. En de bestemming van de mens hangt dan af van de bestemming van de grotere geest die de kleinere geest van de mens bevat. Alles is dooreengevlochten. Geen mens is een eiland, en zijn toeval, keuze en bestemming relateren niet alleen onder elkaar maar relateren evenwel aan grotere toevallen, keuzes en bestemmingen.

Moge aldus de contextualisatie van bestemming, keuze en toeval in de tijdloze wijsheid ons een duidelijker en wijder zicht geven op deze concepten. Een zicht dat verder uitgewerkt kan worden door bestudering van de drievouden in de tijdloze wijsheid.

Bibliografie