Arvindus

Tijdloze wijsheid

Classificaties van de mensheid

Inleiding

In de tijdloze wijsheid wordt de nadruk gelegd op de eenheid van de mensheid.1 Niettemin wordt de mensheid daar ook geplaatst in verschillende categorieën of klassen. Het doel van deze contemplatie is om deze klassen te thematiseren.

Wanneer een classificatie van de mensheid wordt ondernomen moet nooit uit het oog verloren raken dat de mensheid in zijn grond één is. En als één is hij zelf deel van een ruimere classificatie, namelijk die van zogenoemde 'rijken'. Het mensenrijk heeft zijn plaats tussen het mineralenrijk, het plantenrijk, het dierenrijk en het spirituele rijk.2 In deze classificatie kan een evolutionaire lijn herkend worden en we vinden zulk een lijn ook in de classificatie van de mensheid in de tijdloze wijsheid. Mensen worden in principe geclassificeerd op basis van hun punten in evolutie. Dit kan beschouwd worden als een classificatie op een verticale lijn. Er is ook een classificatie op een horizontale lijn waar mensen geclassificeerd worden op basis van hun straaltypes,3 maar in deze contemplatie zal alleen de verticale lijn van classificatie in beschouwing genomen worden. Nu worden een aardig aantal classificaties op de verticale lijn van evolutie gegeven in de tijdloze wijsheid. De belangrijkst geachte zullen hier genoemd worden.

Inwijdingen

De classificatie op grond van de genomen inwijdingen is waarschijnlijk het meest scherp en helder in zijn definities. Mensen worden in deze classificatie geclassificeerd op basis van hun genomen inwijdingen. Er zijn vijf van zulke inwijdingen,4 ons de categorieën overleverend van de oningewijden, eerstegraads ingewijden, tweedegraads ingewijden, derdegraads ingewijden en vierdegraads ingewijden. (Bij de vijfde inwijding wordt het mensenrijk verlaten en het spirituele rijk ingegaan).5 De oningewijden zijn de mensen die nog geen enkele inwijding hebben genomen en dezen ontwikkelen zich naar de eerste inwijding toe. Eerstegraads ingewijden zijn mensen die de eerste inwijding hebben genomen, een zekere mate van controle demonstrerend over hun fysieke lichaam.6 Zij werken naar de tweede inwijding toe. Tweedegraads ingewijden zijn mensen die de tweede inwijding hebben genomen, een zekere mate van controle demonstrerend over hun emoties en astrale lichaam.7 Zij werken naar de derde inwijding toe. Derdegraads ingewijden zijn mensen die de derde inwijding hebben genomen, een zekere mate van controle over hun denken en mentale lichaam demonstrerend.8 Zij werken naar de vierde inwijding toe. Vierdegraads ingewijden zijn mensen die de vierde inwijding genomen hebben, hun eerder genoemde lichamen opofferend voor het principe van de intuïtie, welke zij demonstreren tot op zekere hoogte te beheersen.9 Zij werken naar de vijfde inwijding toe waarop, zoals gezegd, het mensenrijk wordt achtergelaten.

Hallen

De mensheid verblijft in drie grote hallen volgens de tijdloze wijsheid. Van deze is de eerste (geteld van beneden naar boven) de Hal van Onwetendheid. Mensen die in deze hal verblijven worden beheerst door begeerte10 en zijn gepolariseerd in hun persoonlijkheid.11 Dit is de klasse van mensen die nog geen enkele van de in de vorige paragraaf genoemde inwijdingen hebben ondergaan.12 Bij de eerste inwijding gaat de mens van de Hal van Onwetendheid naar de Hal van Lering. In deze hal heerst het intellect.13 Dit is het stadium waarin de ziel of ego controle verkrijgt over de drievoudige persoonlijkheid.14 Dit leidt uiteindelijk tot de derde inwijding waarbij de mens van de Hal van Lering naar de Hal van Wijsheid gaat.15 In deze hal heerst de geest en krijgt deze controle,16, 17 leidend tot meesterschap bij de vijfde inwijding waar het individu het mensenrijk verlaat en het spirituele rijk ingaat.18 Op deze klassen of stadia kunnen ook de termen 'menselijk leven', 'mystiek leven' en 'occult leven' toegepast worden.19

Egoïsche lotussen

In de tijdloze wijsheid worden mensen ook geclassificeerd op basis van het type en de ontwikkeling van hun egoïsche lichaam. De toegepaste namen refereren aan de lotusvormen die egoïsche lichamen hebben. (Meer hierover is geschreven in een andere contemplatie).20 De eerst genoemde zijn de knopego's die nog geen enkel petaal ontvouwd hebben. Deze klasse van mensen vindt op dit moment geen incarnatie op onze planeet.21 De volgende zijn de Brahmische lotussen (ook 'derde klasse scheppers' genaamd omdat zij zich instinctief voortplanten) die het eerste van de drie petalen van de buitenste ring, namelijk het kennis petaal, ontvouwd hebben. Zij zijn voornamelijk geschikt voor het doen van fysieke arbeid en voor voortplanting van hun klasse.22 Daarna komen de lotussen van Brahman (of 'tweede klasse scheppers' omdat zij zich meer uit liefde voortplanten dan de vorige klasse) die het tweede, of liefde, petaal van de buitenste ring ontvouwen. Zij zijn meer geëvolueerd dan de vorige klasse maar hebben niettemin nog een lange weg te gaan.23 De volgende zijn de primaire lotussen die de eerste (of kennis) en derde (of opoffering) maar nog niet het tweede (of liefde) peta(a)l(en) van de buitenste ring aan het openen zijn. Zij zijn het zogenoemde "puur intellectuele zelfzuchtige wetenschappelijke type" mens.24 Nog meer ontwikkeld zijn de lotussen van passie of begeerte. Zij hebben de eerste twee (kennis en liefde) petalen van de buitenste ring ontvouwd en betreffen het grootste deel van de redelijk succesvolle en vriendelijke mensen in de wereld.25 Hoe meer ontwikkeld de egoïsche lotussen worden hoe complexer hun classificatie wordt vanwege de vele variëteiten in ontvouwing van de negen (of twaalf) petalige lotus. Algemeen genoemde klassen zijn de stralende lotussen, wiens licht begint door te schijnen, lotussen met parfum, die nog niet de laatste ring van petalen hebben ontvouwen maar die niettemin dienaars van het ras zijn, en lotussen van openbaring die het juweel in de lotus beginnen te tonen. Deze klassen betreffen de gevorderde mensheid, discipelen en ingewijden.26

Een aanverwante schikking van lotusklassen overziet de mensheid als lotussen van openbaring, lotussen met parfum, stralende lotussen, lotussen waarin de bloem op het punt staat van opening, lotussen met gesloten en verzegelde conditie, de kleurloze lotussen en lotussen in knop.27

Beschreven bewustzijnen

Een andere manier waarop mensen worden geclassificeerd in de tijdloze wijsheid is door hun verschillende soorten van bewustzijn te beschrijven. De eerste klasse die hier benoemd kan worden is die van de minst ontwikkelde mensen die leven maar wiens bewustzijn slaapt.28 De tweede klasse van mensen is zich enkel bewust van de sensaties van het fysieke gebied en is nog erg dierlijk van aard.29 Deze beide klassen zijn relatief zeldzaam op dit moment. Mensen van de derde klasse hebben hun wakkere dierlijke aard verbonden aan een ontwaakte emotionele aard en worden aldus meegevoerd door begeerte naar fysieke bevrediging. Hun bewustzijn correspondeert met het oude Lemurische bewustzijn.30 Het bewustzijn van de vierde klasse correspondeert met dat van de Atlantiërs en mensen in deze klasse zijn primair emotioneel. Hun fysieke lichaam glijdt weg in bewusteloosheid maar hun denkaard is nog niet zeer ontwaakt. Miljoenen mensen behorend tot deze klasse worden wereldwijd in incarnatie gevonden.31 De vijfde klasse betreft de gemiddelde burger van de moderne wereld en wordt omschreven als goed, welwillend met een overontwikkelde emotionele aard oscillerend tussen de zintuigen en het denken. Zij worden beheerst door massabewustzijn en orthodoxie.32 Tot de zesde klasse behoren zij die hun denken hebben ontwikkeld. Zij zijn degene die succes in het leven bereiken en zijn de wereldaspiranten die zich bewust beginnen te worden van het ideaal van dienstbaarheid.33 De zevende klasse zijn zij die het proefpad kunnen betreden. Zij zijn de mystici die zich bewust zijn van een hoger zelf maar vooralsnog niet in staat zijn eenheid met hun ziel te realiseren. Zij zijn nog niet in staat hun denken te beheersen.34 De achtste klasse wordt gevormd door hen wiens intelligentie en liefdesaard zover ontwaakt dat ze het pad van discipelschap kunnen betreden als praktische mystici en occultisten.35 De negende klasse bestaat uit die ingewijden die hun zielenaard hebben gerealiseerd. Zij zijn de ware ingewijden (zij die de derde inwijding hebben genomen) van de wereld.36 Als een tiende klasse worden zij genoemd die verlossing van alle beperkingen van de vormaard hebben bereikt. Individuen in deze klasse worden genoemd meesters van leven en volmaakte adepten te zijn.37 Aldus behoort deze klasse niet meer tot het mensenrijk maar heeft het zijn plaats in het spirituele rijk.

Individualisaties

Op het moment van individualisatie wordt ingang gemaakt in het mensenrijk.38 Deze momenten vinden plaats op verschillende tijden en verschillende plaatsen en mensen die tegenwoordig incarneren in het vijfde (of Arische) wortelras39 op aarde worden in de tijdloze wijsheid ook geclassificeerd op grond van hun tijd en plaats van individualisatie. Het minst geëvolueerd zijn zij die individualiseerden gedurende het vierde (of Atlantische) wortelras van onze planeet.40 Ouder, en dus meer geëvolueerd, zijn zij die individualiseerden tijdens het derde (of Lemurische) wortelras van onze planeet. Deze twee zijn de enige klassen die mens zijn geworden op onze huidige planeet.41 Er zijn echter ook mensen in incarnatie die het mensenrijk zijn ingegaan tijdens de vorige incarnatie van onze planetaire logos; de maanketen.42 Deze oudere klasse is begrijpelijkerwijs meer geëvolueerd dan de vorige.43 Een andere klasse van zeer gevorderde mensen individualiseerde in een ander (aarde gerelateerd) schema en komt in incarnatie op onze aarde om het vacuüm te vullen van hen die bevrijding gevonden hebben.44 Tenslotte is er ook een klasse bestaande uit zeldzame mensen die van nog andere schema's naar onze aardse sferen komen om een bepaald werk te doen. Vaak incarneren zij niet in een fysiek lichaam en werken zij primair op astrale en mentale gebieden.45

Termen

De tijdloze wijsheid gebruikt een specifieke terminologie om verschillende klassen van mensen te indiceren. Deze termen worden niet expliciet gedefinieerd in een overzicht of tabel wat juiste interpretatie wat uitdagend maakt. Deze uitdaging wordt vergroot wanneer bepaalde termen in het ene geval synoniem gebruikt lijken te worden voor een term en het andere geval onderscheidend. Hoewel zoveel mogelijk de definiërende woorden van de tijdloze wijsheid gevolgd worden moet de volgende classificatie niettemin tot op zekere hoogte als interpretatief genomen worden. Hopelijk hebben de vorige paragrafen ons voorbereid op een juist begrijpen.

De eerste hier te benoemen term betreft 'dierlijke mens'. Deze term wordt meestal gebruikt voor de mensheid in de tijd van individualisatie in Lemurische tijden,46, 47 maar komt ook voor om te refereren aan de mens rond de drempel van individualisering in het algemeen.48 Mensen in deze klasse leven bijna volledig instinctief. Dit geldt ook voor de klasse benoemd als 'lagegraads mens'.49 Hij is de drempel van individualisatie alreeds voorbij maar is nog steeds erg dierlijk van aard.50 Deze klasse van mensen wordt ook geïndiceerd met termen zoals 'onontwikkelde mens' en 'onbeschaafde mens'.51 Een stap voorwaarts in evolutie is gemaakt door de 'gemiddelde mens'. Mensen in deze klasse leven overwegend in hun emotionele aard52 en worden ook geïndiceerd met de termen 'gewone mensen'53 en 'de massa (van mensen)'.54 De volgende op de lijn van evolutie is de klasse van de 'ontwikkelde mens'. Mensen in deze klasse ontwikkelden en gebruiken voornamelijk hun denkaard.55 Deze klasse wordt ook geïndiceerd met termen zoals 'intelligentsia',56 'intellectuelen'57 en 'hogegraads mens'.58 Nog een stap voorwaarts lijken de zogenoemde 'spirituele mensen' te zijn.59 Zij hebben de focus van hun denken verlegd van zelfzuchtigheid naar onzelfzuchtigheid, of van hun persoonlijkheid naar hun ziel.60 Wanneer uiteindelijk een verbinding is gelegd tussen de persoonlijkheid en de ziel wordt de term 'aspirant' toegepast.61 Deze term wordt in zijn algemeenheid toegepast startend vanaf mensen op het proefpad voor discipelschap62 maar wordt meer strikt toegepast op hen die de eerste inwijding hebben ondergaan.63 Er worden meer gedetailleerde termen gebruikt voor mensen in de diverse stadia vanaf het proefpad opwaarts (zoals 'kleine chela')64 maar deze zullen hier niet in beschouwing worden genomen. Een andere term die wordt toegepast op deze klasse van mensen is 'proefdiscipel'.65 De volgende klasse is dan logischerwijs die van 'discipelen'. Men wordt geen discipel met een bepaalde inwijding maar op zijn minst moet de eerste inwijding genomen zijn.66 Wanneer een discipel de tweede inwijding neemt wordt ook de term 'proefingewijde' toegepast.67 Dit tot hij bij de derde inwijding (en eerste grotere inwijding)68 de klasse van 'ingewijden' ingaat.69 Bij de vijfde inwijding wordt de ingewijde een Meester, het mensenrijk verlatend en het spirituele rijk ingaand.70

Samenvatting

Hoewel in de tijdloze wijsheid de eenheid van de mens wordt benadrukt worden verschillende classificaties van die ene mensheid gegeven. We gingen erop uit om diverse van deze klassen te contempleren. Zes van deze werden gethematiseerd. Eerst werd de scherpst gedefinieerde classificatie geëxpliceerd, namelijk die van de vijf inwijdingen. De classificatie op grond van de drie hallen was ook nog steeds erg scherp gedefinieerd. Minder scherp gedefinieerd was de classificatie van de acht categorieën van egoïsche lotussen, en scherpe onderscheiden vervaagden misschien nog meer in de classificatie van de negen beschreven bewustzijnen (tien als we het beschreven bewustzijn van de volmaakte adept die het mensenrijk verliet en het spirituele inging insluiten). Daaropvolgend vonden we de mensheid geclassificeerd middels zijn vijf verschillende wortels van individualisatie. En uiteindelijk werd een achtvoudige classificatie volgens technische termen gegeven.

Al bovenstaande informatieve informatie kan enigszins overweldigend zijn en voor verheldering zal een algemeen overzicht gegeven worden in figuur 1. Dit figuur moet niet gelezen worden als een strikte tabellering en om deze reden zijn horizontale grenzen weggelaten. Een strikte lezing zou bijvoorbeeld iemand tot de conclusie kunnen brengen dat vierdegraads ingewijden enkel bestaan uit mensen die individualiseerden buiten ons aardschema, en dit is niet waar. Hopelijk geven de plaatsen van de verschillende categorieën niettemin een algemeen maar goed overzicht van de verschillende klassen van mensen, hun plaats in het menselijk evolutionaire plan, en hun relatie tot elkaar. Mogen we onszelf spoedig geclassificeerd zien in de hoogste klasse, en daaraan voorbij.

Noten
 1. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 195. "The world is one world. Humanity is one unit in the evolutionary process."
 2. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 154. "By their means the five kingdoms of nature on the evolutionary arc came into being:—
  a. The mineral kingdom.
  b. The vegetable kingdom.
  c. The animal kingdom.
  d. The human kingdom.
  e. The spiritual kingdom."
 3. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 164. "It will be clear that each of the kingdoms—elemental, mineral, vegetable, and animal as well as the human—is divided into seven primary types or rays, […]."
 4. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 353. "Initiate. […]. The Path of Initiation is the final stage of the path of evolution trodden by man, and is divided into five stages, called the Five Initiations."
 5. Ibidem, p. 259. "A Master of the Wisdom is One Who has undergone the fifth initiation. That really means that His consciousness has undergone such an expansion that it now includes the fifth or spiritual kingdom. He has worked His way through the four lower kingdoms:—the mineral, the vegetable, the animal and the human—and has, through meditation and service, expanded His centre of consciousness till it now includes the plane of spirit."
 6. Initiation, Human and Solar, p. 82. "At the first initiation, the control of the Ego over the physical body must have reached a high degree of attainment."
 7. Ibidem, p. 85. "Just as, at the first initiation, the control of the dense physical has been demonstrated, so here the control of the astral is similarly demonstrated."
 8. Ibidem, p. 86. "The initiate learns to control his mental vehicle; […]."
 9. Letters on Occult Meditation, p. 339. "The intuition (or buddhi) being the unifying principle and thus welding all, at the fourth initiation the lower vehicles go, and the adept stands in his intuitional body, and creates from thence his body of manifestation."
 10. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 849. "Within the Hall of Ignorance kama-manas rules. […]."
 11. Initiation, Human and Solar, p. 12. "In the Hall of Ignorance the form controls, and the material side of things has the predominance. Man is there polarised in the personality or lower self."
 12. 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241, The Evolution of the Egoic Lotus, Unfoldment.
 13. A Treatise on Cosmic Fire, p. 850. "[…]. Within the Hall of Learning intellect rules and seeks to guide."
 14. Initiation, Human and Solar, p. 12. "In the Hall of Learning the higher self, or Ego, strives to dominate that form until gradually a point of equilibrium is reached where the man is controlled entirely by neither."
 15. Nota 12.
 16. A Treatise on Cosmic Fire, p. 850. "[…].Within the Hall of Wisdom the Spirit rules; the One within the lesser ones assumes supreme control."
 17. Initiation, Human and Solar, p. 12. "Later the Ego controls more and more, until in the Hall of Wisdom it dominates in the three lower worlds, and in increasing degree the inherent divinity assumes the mastery."
 18. A Treatise on Cosmic Fire, p. 872. "In the Hall of Wisdom the initiate comes to the knowledge of the first great aspect of energy, the dynamic use of will in sacrifice, and to him is then committed the key to the three fold mystery of energy. Of this energy in its threefold aspect he became aware in the other two halls. At the third, fourth and fifth Initiations the three keys to the three mysteries are given to him."
 19. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 169. "The terms human life, mystic life and occult life apply to these three stages."
 20. 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus'.
 21. A Treatise on Cosmic Fire, p. 840. "Bud egos. Our planetary scheme, being at the midway point in its evolution, there are therefore no unopened "buds" strictly speaking. All the egoic lotuses have at least one petal open."
 22. Ibidemp. 841. "Brahmic lotuses in which the first or knowledge petal is fully unfolded. They are so called as they represent on the physical plane the fully active intelligent unity, the man of small mental development, the lowest type of workers, agriculturists, and peasants on every continent. They are also called "third class creators, " as they express themselves only through the act of physical creation on the physical plane, and their function is largely to provide vehicles for those of their own group."
 23. Ibidem. "The lotuses of Brahman, in which the second petal is showing signs of opening and the second aspect in its lowest manifestation is showing signs of demonstration. […]. They are called "second class creators, " for though they demonstrate on the physical plane in the act of physical creation, yet they are more swayed by love than by animal instinct as in the first case."
 24. Ibidem, p. 841-842. Primary lotuses. […]. They are a group a good deal more advanced than the earlier classes but need much to develop the second petal. With them the first and the third petals in the first circle are opening, but the middle petal is yet shut. The middle tier also shows no signs of vitality.[…]. They may be seen in the purely intellectual selfish scientific type.
 25. Ibidem, p. 842. "Lotuses of passion or desire. They are so called because their fundamental nature is embodied love in some one or other form. The bulk of the Monads of Love are among this large group and they are to be seen incarnating in the bulk of the well-to-do, kindly people of the world. […]. They have two petals unfolded and the third is for them at this time the object of their attention."
 26. Ibidem, p. 855. "When we come to the second subplane of the mental plane (the plane whereon the egoic bodies of advanced humanity, of disciples, and of initiates are found) the method of grouping will be according to:
  a. Ray.
  b. Subray.
  c. Department (whether under the Manu, the Mahachohan or the Bodhisattva on our earth scheme or their analogies on other schemes).
  d. The Master's group.
  These egoic lotuses are all organised, and have a number of petals unfolded whilst some are in the final stages of development.
  They have also been grouped under the following three heads:
  Lotuses of revelation. Those in which the "jewel" is just about to be revealed.
  Lotuses with perfume. Those whose occult "smell" or aroma is permeating their environment. They are those Egos who have not yet completely unfolded the final tier of petals, but whose lives are of magnetic force in the three worlds, and whose careers are distinguished by altruistic service.
  Radiant lotuses, or those whose light is beginning to shine forth as lights in a dark place."
 27. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 202-203.
  "1. Lotuses of revelation.
  2. Lotuses with perfume.
  3. Radiant lotuses.
  4. Lotuses wherein the flower is on the point of opening.
  5. Lotuses of closed and sealed condition.
  6. The colourless lotuses.
  7. Lotuses in bud."
 28. Ibidem, p. 203. "1. The souls who live but whose consciousness sleeps. These are the dormant human beings whose intelligence is of such a low order, and their awareness of themselves and of life is so dim and nebulous, that only the lowest forms of human existence come into this category. Racially, nationally, and tribally they do not exist as pure types, but occasionally such a person emerges in the slums of our great cities. They are like a "throw back" and never appear among what are called the natural savages, or the peasantry."
 29. Ibidem, p. 203-204. "2. The souls who are simply aware of physical plane life and of sensation. These people are slow, inert, inarticulate, bewildered by their environment, but they are not bewildered, as are the more advanced and emotional types, by events. They have no sense of time or of purpose; they can seldom be trained along any mental line, and they very rarely exhibit skill in any direction. They can dig and carry, under direction; they eat, sleep and procreate, following the natural instincts of the animal body. Emotionally, however, they are asleep, and mentally they are totally unawakened. These too are relatively rare, though several thousands of them can be found upon our planet. They can be recognised through their complete incapacity to respond to emotional and mental training and culture."
 30. Ibidem, p. 204-205. "3. The souls who are beginning to integrate and who are emotionally and psychically alive. In them, of course, the animal nature is awake and the desire nature is becoming rampant. These people are to be found in all races to a small extent, and a number of them can be found among the negroes, which race contains a large number of those who are today relatively children. These are child souls, and though the mental equipment is there and some of them can be trained to use it, the preponderance of the life emphasis is entirely upon physical activity as it is motivated by the desire for satisfaction of some kind, and by a shallow "wish-life" or desire nature, almost entirely oriented towards the physical life. These souls are the modern correspondences to the old Lemurian cultures."
 31. Ibidem, p. 205. "4. The souls who are primarily emotional. The mind nature is not functioning strongly, and only rarely does it swing into activity, and the physical body is slipping steadily into the realm of the unconscious. In every race and nation there are millions of such souls in existence. They may be regarded as the modern Atlanteans."
 32. Ibidem, p. 205-206. "5. Those souls who can now be classed as intelligent human beings, capable of mental application, if trained, and showing that they can think when need arises. They are still, nevertheless, predominantly emotional. They constitute the bulk of modern humanity at this time. They are the average citizens of our modern world, —good, well-intentioned, capable of intense emotional activity, with the feeling nature almost over-developed, and oscillating between the life of the senses and that of the mind. They swing between the poles of experience. Their lives are spent in an astral turmoil, but they have steadily increasing interludes wherein the mind can momentarily make itself felt, and thus at need effect important decisions. These are the nice good people, who are, nevertheless, largely controlled by the mass consciousness, because they are relatively unthinking. They can be regimented and standardised with facility by orthodox religion and government and are the "sheep" of the human family."
 33. Ibidem, p. 206. "6. The souls who think, and who are minds. These are steadily increasing in number and gaining in power as our educational processes and our scientific discoveries bring results, and expand human awareness. They constitute the cream of the human family, and are the people who are achieving success in some department of human life. They are writers, artists, thinkers in various fields of human knowledge and aspiration, politicians, religious leaders, scientists, skilled workers and artisans, and all those who, though in the front rank, yet take ideas and propositions and work with them for the ultimate benefit of the human family. They are the world aspirants, and those who are beginning to get the ideal of service into their consciousness."
 34. Ibidem. "7. Those souls whose sense of awareness on the physical plane is now of such an order that they can pass on to the Probationary Path. They are the mystics, conscious of duality, torn between the pairs of opposites, but who are yet unable to rest until they are polarised in the soul. These are the sensitive, struggling people, who long for release from failure and from existence in the world today. Their mind natures are alive and active but they cannot yet control them as they should and the higher illumination remains as yet a joyous hope and final possibility."
 35. Ibidem, p. 207. "8. Souls whose intelligence and love nature is becoming so awakened and integrated that they can begin to tread the Path of Discipleship. They are the practical mystics, or the occultists, of modern times."
 36. Ibidem. "9. The souls who are initiate into the mysteries of the kingdom of God. These are souls who are not only conscious of their vehicles of expression, the integrated personality, and conscious also of themselves as souls, but they know, past all controversy, that there is no such thing as "my soul and your soul, " but simply "the Soul". They know this not only as a mental proposition, and as a sensed reality, but also as a fact in their own consciousness."
 37. Ibidem. "10. The souls who have achieved release from all the limitations of the form nature and who dwell eternally in the consciousness of the One Soul, withdrawn from identification with any aspiration of the form life, no matter how highly developed. They can and do use the form at will for the purposes of the general good. These are the Masters of Life, the perfected adepts."
 38. Letters on Occult Meditation, p. 34. "[…]. As to period of individualisation or of entrance into the human kingdom."
 39. 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131, Humanity.
 40. A Treatise on Cosmic Fire, p. 853-854. "It might be briefly stated that the egoic groups in connection with our planet may be roughly grouped according to the stage of lotus organisation, as follows:
  a. Egos who were produced through the individualisation process in Lemurian days. They are the true Earth humanity, along with the second group.
  b. Egos who have individualised during the Atlantean root-race until the door was shut.
  c. Egos who have "come-in" from the moon chain and who are much more evolved than the earth humanity.
  d. Egos who have been swept in since Atlantean days to take the place of those Egos who have achieved liberation, and whose causal bodies have disappeared, or whose lotuses have "died out" leaving a vacuum in force substance which must be supplied and filled. They usually come in from one of two schemes:
  1. From the scheme embodied by the polar opposite of our planetary Logos.
  2. From that scheme which is allied with these two in forming a systemic triangle.
  These cases are necessarily rare at present but will become more frequent as more and more of the human race take the fourth Initiation.
  e. Certain rare Egos or lotuses from schemes not enumerated in the above triplicity. They are usually only brought in so that they may perfect certain developments in their own nature, to carry out experimental work in connection with the deva kingdom, or to produce certain group results desired by the planetary Logos. They frequently do not descend into dense physical incarnation but work primarily on mental and astral levels, returning to their own spheres eventually for the final stages of liberation."
 41. Ibidem.
 42. Ibidem, p. 86. "The MOON once was the body of expression for one of the Logoi; the Earth now is, and the cycles change continuously."
 43. Nota 40.
 44. Ibidem.
 45. Ibidem.
 46. The Externalisation of the Hierarchy, p. 438. "1. At the time of the individualisation of animal-man when the mind principle was implanted. This was the birth hour of the human soul."
 47. Esoteric Psychology, Volume II, p. 209. "In Lemurian days, individualisation took place because it was the third root race and the fourth round."
 48. Ibidem, p. 530. "During the processes of evolution, the sacral centre passes through the stages of automatic unconscious use, such as you find in purely animal man; […]."
 49. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 438. "The only horoscope, which is basically and almost infallibly correct is that of the entirely low grade human being who lives entirely below the diaphragm and is governed by his animal nature alone."
 50. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 456. "[…], whilst the other concerns the low grade human being who has scarcely advanced beyond the animal stage."
 51. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 699. "1. Unevolved or savage man responds simply to prana or physical energy, vitalising the appetites of the lower nature, developing the instincts and thus laying the foundation of a physical vehicle as the outer garment of the soul."
 52. Ibidem. "2. Average man is impulsed by desire which is an energy, emanating from world desire and which—developing or organising the astral body—generates desire-energy."
 53. Esoteric Healing, p. 45.
  "1. […]. Occultist.  Initiate.  Master.
  2. […]. Aspirant. Disciple. Mystic.
  3. […]. All types of Spiritual People.
  4. […].Creative Artists. All advanced humanity. The Intelligentsia.
  5. […]. Average humanity. Ordinary people.
  6. […]. Low grade animal type of men. […]."
 54. Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 66. "The masses of the people, polarized in their desire nature, […]."
 55. Discipleship in the New Age, Volume I, p. 699. "3. The developed man, with an integrated personality, gradually brings the etheric body under the control of mental energy and his physical plane activity is not then so much implemented by instinct or desire as by thought energy, dedicated to and expressing the nature of the man's plan."
 56. Nota 53.
 57. The Externalisation of the Hierarchy, p. 32.
  "Intellectuals Positive responsive to mind Culture"
 58. From Intellect to Intuition, p. 58. "As a result of their work, he is now an intelligent, active, high-grade human being."
 59. Nota 53.
 60. The Externalisation of the Hierarchy, p. 217. "One of the things which the spiritual leaders of humanity have sought to do is to bring clearly to the attention of men the basic duality which is found in the world today—the duality of selfish, material living and that of unselfish spiritual objectives. This is now clearly defined. The second stage of their task now lies ahead, and that is so to stimulate the vision of men everywhere that—beginning with the intelligentsia—they can consciously take their stand under one or other of the two banners, and so know what they are doing and why."
 61. Discipleship in the New Age, Volume I, p. 457. "The mark of the true aspirant is that all the three parts of the lower nature are linked more or less to the higher, thus producing a unity."
 62. Esoteric Healing, p. 34-35. "With the intelligentsia of the world and the aspirant (those ready for, or already on, the probationary path) […]."
 63. Discipleship in the New Age, Volume I, p. 716. "All true aspirants have taken the first initiation."
 64. Ibidem. "This one, called Little Chelaship, is related to the first initiation."
 65. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 355. "These three are that of the probationary disciple or aspirant, […]."
 66. Ibidem, p. 64. "Every accepted disciple is within the periphery of the Hierarchy and of its influence, and—as I have frequently pointed out—all have in some past life taken the first initiation."
 67. Discipleship in the New Age, Volume I, p. 728. "Disciples who have taken the second initiation are regarded as "probationary initiates," and only when they have taken the third initiation are they truly initiate from the standpoint of the Hierarchy."
 68. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 216. "[…]; the third initiation is technically regarded as the first major initiation."
 69. Nota 67.
 70. Nota 5.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 • 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
Appendix
Figuur 1: Classificaties van de mensheid
Inwijdingen Hallen Egoïsche Lotussen Beschreven Bewustzijnen Individualisaties Termen
Vierdegraads ingewijden Hal van Wijsheid Lotussen van openbaring Ingewijd Ander schema individuen Ingewijden
Occult Aarde gerelateerd schema individuen
Derdegraads ingewijden Maanketen individuen
Tweedegraads ingewijden Hal van Lering Lotussen met parfum Discipelen
Eerstegraads ingewijden Mystiek Aspiranten
Oningewijden Hal van Onwetendheid Stralende lotussen Mentaal Lemurische individuen Spirituele mensen
Ontwikkelde mensen
Lotussen van passie Emotioneel oscillerend tussen zintuigen en denken Gemiddelde mensen
Primaire lotussen Emotioneel
Lotussen van Brahman Begeerte naar fysieke bevrediging Atlantische individuen Lagegraads mensen
Brahmische lotussen Bewust van sensaties van het fysieke gebied
Knop-lotussen Slapend Dierlijke mensen

Figuur 1.