Arvindus

Tijdloze wijsheid

Het nieuwe tijdperk

Inleiding

Volgens de tijdloze wijsheid staan we aan het begin van een nieuw tijdperk.1 Buiten de tijdloze wijsheid refereert deze term specifiek aan het astrologische tijdperk van Aquarius en meer algemeen [vooral als het Engelse 'new age'] aan een wijdverbreidende nieuwe (sub)cultuur van spiritueel denken en leven.2 De tijdloze wijsheid erkent beide maar vermeldt dat het eerstgenoemde samengaat met andere gebeurtenissen en dat het laatstgenoemde (een van de) resulta(a)t(en) is van het eerstgenoemde (samen met de voorgenoemde andere gebeurtenissen).3 In deze contemplatie zullen we nader kijken naar de desbetreffende gebeurtenissen die het nieuwe tijdperk inaugureren.

Constellatieverandering

Van de te thematiseren gebeurtenissen die het nieuwe tijdperk inaugureren is de factor van het inkomen van Aquarius het beste bekend omdat dit ook bevestigd wordt buiten de tijdloze wijsheid. Aquarius is een constellatie en dat het 'inkomt' betekent astrologisch dat onze zon in de constellatie van Aquarius beweegt en dat we aldus onder de invloed van Aquarius energieën komen.4 Hierin lost Aquarius Pisces af, de constellatie onder welke invloed we de afgelopen tweeduizend jaar geweest zijn.5 Waar zulk een constellair tijdperk ongeveer tweeduizend jaar duurt wordt de transitieperiode geschat op vijfhonderd jaar.6 Rond 1937, het jaar waarin Alice Bailey's boek 'From Bethlehem to Calvary' ['Van Bethlehem tot Golgatha'] werd gepubliceerd, wordt vermeld dat alreeds tweehonderd jaren van deze transitieperiode zijn gepasseerd,7 ons in het heden plaatsend net voorbij het middenpunt van de transitieperiode.

Dus we verlaten de Pisces invloeden en treden die van Aquarius binnen. Pisces nu is het teken van de mediërende wereldredder,8, 9 en een waterteken zijnde is het nauw gerelateerd aan het astrale of emotionele gebied.10 Pisces wordt ook beschouwd als teken van de dood.11 Al deze factoren kunnen herkend worden in het leven van Jezus Christus en het Christendom en het Pisces tijdperk wordt aldus ook vermeld als het 'Christelijke tijdperk'.12 Het is waarschijnlijk veilig om het tijdperk van Pisces samen te vatten als het tijdperk van emotioneel martelaarschap voor een (verondersteld) wereldreddend medium.

Aquarius is een luchtteken13 en is aldus gerelateerd aan het buddhische of intuïtionele gebied,14 welk het gebied is van vereniging en één-wording [at-one-ment].15 Deze vereniging is echter niet de vereniging in een fundamentele eenheid maar een vereniging in een groep,16 (men zou kunnen zeggen in een eenheid in verscheidenheid).17 Aldus kunnen we verwachten in het komende tijdperk van Aquarius fusies, verenigingen, syntheses en groepsvormingen te zien in alle velden van menselijk ondernemen.18 Het is deze gedachte die mensen behorend tot de new age (sub)cultuur zo hoopvol en verwachtingsvol maakt ten aanzien van de toekomst.

Straalverandering

Een type van gebeurtenis samengaand met het uitgaan en inkomen van de constellaties van Pisces en Aquarius is het uitgaan en inkomen van bepaalde stralen. De stralen kunnen hier niet uitgebreid behandeld worden. Heel kort kan gezegd worden dat een straal begrepen kan worden als een kwalificeerder die alles onder zijn invloed met een bepaalde kwaliteit doordringt.19 Er zijn zeven van zulke stralen.20 Ze ontspringen aan de zeven sterren van de Grote Beer, worden elk door drie van de constellaties in ons zonnestelsel gebracht en uiten zich door de zeven planetaire logoi van ons zonnestelsel die deze stralen opnieuw manifesteren door hun belichaamde zeven heilige planeten.21 Straal I, de straal van wil of macht, is op dit moment niet in manifestatie op onze planeet. Straal II, de straal van liefde-wijsheid, is in manifestatie sinds het jaar 1575. Straal III, de straal van actieve intelligentie, is in manifestatie sinds 1425. Straal IV, de straal van harmonie, schoonheid en kunst, zal in manifestatie komen na 2025. Straal V, de straal van concrete kennis of wetenschap, is in manifestatie sinds 1775. Straal VI, de straal van devotie of abstract idealisme, beweegt zich uit manifestatie sinds 1625. Straal VII, de straal van ceremoniële magie of orde, is in manifestatie sinds 1675.22, 23

In de tijdloze wijsheid wordt met betrekking tot het nieuwe tijdperk bijzondere aandacht gegeven aan het uit manifestatie gaan van de zesde straal en het in manifestatie komen van de zevende straal. De zesde straal is gerelateerd aan het astrale gebied, net als de constellatie van Pisces, zoals we hebben gezien.24 Dit betekent dat Pisces en de zesde straal elkaars kwaliteiten enorm hebben versterkt in het tijdperk dat we nu aan het verlaten zijn.25 De devotie en het abstracte idealisme van de zesde straal hebben het emotionele martelaarschap voor een (verondersteld) wereldreddend medium van Pisces vergroot, en de laatste heeft hetzelfde gedaan voor de eerste.

Net als Pisces is de zesde straal echter snel invloed aan het verliezen en daarvoor in de plaats is de zevende straal deze aan het verkrijgen. Deze straal is gerelateerd aan de etherische subgebieden van het fysieke gebied (echter niet aan het grove fysieke gebied waaraan de derde straal is gerelateerd).26 Gecombineerd met de verenigende kwaliteiten van Aquarius zijn intuïtionele groepsverenigingen in ceremoniële magie te verwachten en ook zullen we een grotere menselijke activiteit en gewaarzijn zien op de etherische gebieden. De Aquarius kwaliteiten kunnen verwacht worden enorm vergroot te worden wanneer de vierde straal in manifesatie komt, want net als Aquarius is de vierde straal ook gerelateerd aan het buddhische gebied.27 Volop glimpen van de toekomst van het komende nieuwe tijdperk kunnen verspreid doorheen de tijdloze wijsheid gevonden worden maar deze zullen niet opgesomd worden in deze korte contemplatie. Hier worden alleen de zeer grote lijnen genoemd.

Destructie van het planetair etherische web

Het etherisch web functioneert als een scheider van het astrale en het grof fysieke lichaam.28 Dit geldt niet alleen voor mensen maar ook voor onze planeet.29 En dit planetaire etherische web bevindt zich in een proces van destructie, en zal voortgaan verder vernietigd te worden in het nieuwe tijdperk.30 Diverse oorzaken worden genoemd in de tijdloze wijsheid, waarbij de mogelijkheid open gehouden moet worden dat de ene oorzaak heel goed het resultaat kan zijn van de andere. Als eerste oorzaak kan genoemd worden het inkomen van cosmische stralen die aspecten constitueren van de planetaire kundalini (analoog aan het etherische web in mensen dat vernietigd wordt door het oprijzen van de kundalini).31 Interessant wordt in betrekking hiermee de zevende straal genoemd. Een tweede genoemde oorzaak betreft de intensificatie van licht op onze planeet sinds de ontdekking van electriciteit.32 Ten derde wordt de eerste wereldoorlog genoemd welke, middels de kracht van zijn geluid op de slagvelden, het etherische web opengereten heeft.33 Ten vierde wordt dan genoemd het gebruik van atoombommen welke ook het planetaire etherische web verstoorden.34 Op het moment dat die opmerking geschreven werd (januari 1945, gepubliceerd in 1955 in Discipleship in the New Age, Volume I [Discipelschap in het nieuwe tijdperk, Volume I]) werden enkel drie atoombommen tot explosie gebracht. Maar het testen van atoombommen is uiteraard sindsdien doorgegaan op veel plaatsen gedurende de koude oorlog.

Als gevolg van de destructie van het planetaire etherische web kunnen we een vermenging van de astrale met de fysieke wereld verwachten.35 Dit zal resulteren in de ontwikkeling in de mensheid van etherisch zicht,36 en het loslaten van psychische krachten zal aan de ene kant leiden tot meer begrip, broederschap en verlichting37 en aan de andere kant tot een (initiële) verspreiding van ziekte, waanzin, neurotische condities en mentale disbalans.38

De externalisatie van de Hiërarchie

Een andere belangrijke (en voor de mensheid waarschijnlijk de meest belangrijke) gebeurtenis in het nieuwe tijdperk is de externalisatie van de Hiërarchie. De term 'Hiërarchie' wordt in zijn algemeen gebruikt om te refereren aan een groep wezens die werken op innerlijke gebieden aan de evolutionaire processen. Als zodanig kan de term refereren aan de solaire hiërarchie maar meestal refereert de term aan onze planetaire hiërarchie.39 Deze laatste hiërarchie betreft het vijfde rijk op de evolutionaire ladder op onze planeet,40 (volgend op het mineralen-, planten-, dieren- en mensenrijk),41 en als zodanig wordt het ook gekend als 'het spirituele rijk', 'the Rijk van God'42 en 'het Rijk van Zielen'.43 Zonder hun individuele functies te verhelderen kan de Hiërarchie gezegd worden te bestaan uit Sanat Kumara (of de Heer van de Wereld, de Oude van Dagen of de Ene Initiator), de drie Kumaras (of de Buddha's van Activiteit), de Manu, de Bodhisattva (of de Christus of de Wereldleraar) en een aantal meesters.44 Omdat deze werkers op de innerlijke gebieden door hun discipelen werken45 zijn ook ingewijden, discipelen en proefdiscipelen ingesloten in het overzicht van de Hiërarchie. Die laatsten kunnen gezien worden als functionerend als een intermediaire groep tussen het spirituele rijk en het mensenrijk.

Dus in het nieuwe tijdperk externaliseert de Hiërarchie (en met het nieuwe tijdperk alreeds in proces van arriveren is het proces van externalisatie van de Hiërarchie ook alreeds begonnen). Tot op heden heeft de Hiërarchie gewerkt vanuit de innerlijke wereld door discipelen en ingewijden van het mensenrijk die geplaatst zijn in de uiterlijke wereld.46 Met het externalisatieproces zullen de meesters en de Christus echter in toenemende mate openlijk in de wereld verschijnen.47 De resultaten van deze externalisatie zullen zijn; het creëren en vitaliseren van een nieuwe wereldreligie, de geleidelijke reorganisatie van de sociale orde, het publiekelijke inaugureren van het systeem van inwijding en de exoterische training van discipelen en van de mensheid.48

Problemen gedurende de transitieperiode

Boven werden vier gebeurtenissen genoemd die het nieuwe tijdperk inaugureren. Deze zijn de constellatieverandering, de straalverandering, de destructie van het etherische web en de externalisatie van de Hiërarchie. Er werd ook vermeld dat we op dit moment in een transitieperiode zijn en ook dat het scheuren van het planetaire etherische web op het moment leidt tot bepaalde onplezierige condities. Deze onplezierige condities echter worden niet alleen veroorzaakt door het scheuren van het etherische web maar door het geheel van nieuwe invloeden en stimulaties die de mensheid ondergaat in de huidige transitieperiode. Nu behalve de alreeds aangeraakte vier gebeurtenissen worden er nog andere invloeden genoemd die in deze tijdsperiode problemen veroorzaken. Dat deze invloeden problemen veroorzaken in deze tijdsperiode betekent echter niet noodzakelijk dat zij ook het nieuwe tijdperk inaugureren. Dit onderscheid moet in gedachte gehouden worden.

De additionele gebeurtenissen nu die genoemd worden onder deze paragraaf worden niet altijd uitgebreid behandeld in de tijdloze wijsheid en waar dit wel het geval is zal in deze contemplatie niettemin alleen een vermelden plaatsvinden aangezien de primaire focus van deze contemplatie gelegd wordt op die gebeurtenissen die het nieuwe tijdperk inaugureren.

De eerste gebeurtenis nu die problemen veroorzaakt gedurende deze transitieperiode betreft het opwellen van magnetische kracht op Sirius, ons zonnestelsel en in het bijzonder onze aarde beïnvloedend.49 Een tweede betreft een verschuiving in de polariteit van de aarde door de aantrekkingskracht van een groot cosmisch centrum. Deze gebeurtenis is verantwoordelijk voor veel van de huidige aardbevingen en vulkanische uitbarstingen. Een derde factor die problemen veroorzaakt is de nu snelle ontbinding van onze maan, ook leidend tot resultaten op aarde. De vierde te benoemen gebeurtenis betreft de cyclus van onze zon rond een grotere zodiak welke gecompleteerd werd toen onze zon Pisces inging rond tweeduizend jaar terug. Omdat de transitieperiode van deze grote, tweehonderd en vijftig duizend jaar durende cyclus vijfduizend jaar duurt zijn we de problematische effecten van deze transitieperiode nog niet gepasseerd. Interessant is dat onze aarde ook een vergelijkbare cyclus heeft gecompleteerd, namelijk die rond een kleinere zodiak, vijfentwintigduizend jaar durend.50 Deze gebeurtenis (samen met het inkomen van Aquarius en de zevende straal) stelt Sanat Kumara in staat om een cosmische inwijding te nemen en daarvoor is hij de mensheid als geheel aan het herschikken. Deze gebeurtenis kan dan waarschijnlijk beschouwd worden als mede constituerend in de inauguratie van het nieuwe tijdperk.

Samenvatting

Laten we samenvatten en overzien wat naar voren is gebracht in deze contemplatie. We wilden nader kijken naar de betreffende gebeurtenissen die het nieuwe tijdperk inaugureren en startten met de meest bekende; die van de constellatieverandering van Pisces naar Aquarius. Minder bekend waren de straalveranderingen. Bijzondere aandacht werd gegeven aan het uitgaan van de zesde straal en het inkomen van de zevende straal. In de paragraaf die volgde werd ontdekt dat (onder andere) het inkomen van die laatste straal gerelateerd was aan de destructie van het planetaire etherische web. Waarschijnlijk de meest belangrijke gebeurtenis echter die het nieuwe tijdperk inaugureert werd geacht de externalisatie van de Hiërarchie te zijn. Al deze gebeurtenissen werden in de daaropvolgende paragraaf bevonden problemen te veroorzaken gedurende de huidige transitieperiode, en andere oorzaken, niet noodzakelijk het nieuwe tijdperk inaugurerend, werden ook genoemd. Moge de herkenning van deze gebeurtenissen onze transitie in het nieuwe tijdperk ondersteunen.

Noten
 1. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 0. "It would be of value here to remember that the condition of humanity at this time is not the result of simply one factor, but of several—all of them being active simultaneously, because this period marks the close of one age and the inauguration of the new."
 2. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, 'New Age'.
 3. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 134. "This constellation is one of supreme importance to our solar system at this time, for it is the sign into which our Sun is rapidly moving and its influence is gaining in momentum and added potency with each vanishing decade."
 4. The Externalisation of the Hierarchy, p. 0. "It would be of value here to remember that the condition of humanity at this time is not the result of simply one factor, but of several—all of them being active simultaneously, because this period marks the close of one age and the inauguration of the new."
 5. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 578. "2. The stream of energy, coming into our planetary life from the constellation Pisces, has for two thousand years conditioned human experience and is peculiarly fitted to blend with and complement this sixth ray energy and to produce exactly the situation which is today governing world affairs."
 6. Esoteric Astrology, p. 409-410. "4. The passing of our Sun out of the sign Pisces into the sign Aquarius is another of the conditions bringing about the present confusion. This confusion of forces in the solar system is notably affecting our planet. In the process of passing from sign to sign, as for instance transitting out of Pisces into Aquarius as is now the case, the period covered is approximately five hundred years."
 7. Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 98. "When we began to enter this sign, about two hundred years ago, water became for the first time of general interest and of general use for sanitation and irrigation."
 8. From Bethlehem to Calvary, p. 64. "We have already seen that the age of Christianity is the Piscean Age, and Christ came to the Holy Land when our sun transitted into that sign. Therefore that which was started and had its being in Virgo (the birth of the Christ Child) is consummated in Pisces when that Christ Child, having attained maturity, comes forth as the world Saviour."
 9. The Rays and the Initiations, p. 234. "[...] Piscean energy. This is, as you know, the energy which produces mediation and which develops sensitivity in the individual."
 10. The Rays and the Initiations, p. 581. "The work of sixth ray energy, the result of the long cycle of Piscean energy, and the impact of the incoming Aquarian energy will bring a potent transformation in the "watery realm" of the astral plane. The symbol of that plane has ever been water—fluid, stormy, reflecting all impressions, the source of mist and fog, and yet ever essential to human living. The Piscean Age, now in process of passing away, is also closely related to this plane and to the symbol of water; it fixed in the human consciousness the realisation that "men are as fishes, immersed in the sea of emotions.""
 11. Esoteric Astrology, p. 437-438. "a. Pisces is particularly potent at present in the life of Humanity owing to its being the sign which is now passing out of influence as we progress upon the great wheel of the zodiac. It is this sign with its combination of energies which has produced such a potent vibratory activity in Humanity that it can successfully and eventually enact the role of World Saviour. Of this salvation, Pisces is the sign. Pisces is also the sign of death, as you know, and in its death aspect we see the Piscean correspondence to the first aspect, the destroyer aspect of the Logos. This death aspect is naturally active at the close of the Piscean age and is consequently bringing about the present death of form in all the three worlds."
 12. Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 121. "[…], as has the Piscean or Christian Age, […]."
 13. Esoteric Astrology, p. 134, The Water Carrier. "It [Aquarius] is, therefore, largely responsible for the changes now being effected in our planetary life in all the kingdoms of nature, and, because it is an air sign, its influence is all pervasive and inter-penetrating."
 14. Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 131-132. "There is a great vibratory sphere, or plane, in the solar system, called in some occult books the intuitional plane; it is called in the Eastern literature the Buddhic plane, and its symbol is the air."
 15. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 334. "These two triplicities of God and man are connected by the middle plane of at-one-ment or union whereon God and man are made one. This is the Christ plane in Christian phraseology, the buddhic plane in the eastern terminology."
 16. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 328. "In both the cosmic and solar physical planes, the plane of buddhi is ever the plane of at-one-ment, or the meeting ground of diversities, and of their blending—not into a fundamental unity—but into group unity."
 17. The Rays and the Initiations, p. 215. "3. Attaining the power to work as a miniature Hierarchy, and as a group to exemplify unity in diversity. "
 18. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 280. "The coming in of the Aquarian age also stimulates in man a spirit of universality and a tendency towards fusion. This can be seen working out in the present trend towards synthesis in business, in religion and in politics. It produces an urge towards union, and among other unions, towards religious understanding and tolerance. But these influences, playing upon the sensitive bodies of the undeveloped and the over-psychic, lead to a morbid tendency towards unions, legitimate and illegitimate; they produce an extreme aptitude to sexual intercourse in many directions, and to relations and fusions which are not along the intended or the evolutionary line, and which outrage oft the very laws of nature itself. Energy is an impersonal thing, and is dual in its effect, — the effect varying according to the type of substance upon which it plays."
 19. A Treatise on Cosmic Fire, p. 437. "One permanent cosmic Ray is the ray of our Logos Himself, and the subrays of this ray permeate His entire system. Six other cosmic Rays, animating other systems, influence ours, finding their reflections in the subrays of our logoic Ray. To these six cosmic influences our Heavenly Men respond. They absorb the influence, being centres in the body logoic, pass it through Their schemes, circulate it through Their own centres (chains), and transmit it on to other schemes, coloring it with Their Own peculiar shade and qualifying it by Their own peculiar tone or note."
 20. Esoteric Psychology, Volume I, p. 140. "2. There are seven Rays."
 21. Esoteric Astrology, p. 422-423. "The seven stars of the Great Bear are the originating sources of the seven rays of our solar system. The seven Rishis of the Great Bear express Themselves through the medium of the seven planetary Logoi Who are Their Representatives and to whom they stand in the relation of Prototype. These seven planetary Spirits manifest through the medium of the seven sacred planets.
  Each of these seven rays, coming from the Great Bear, are transmitted into our solar system through the medium of three constellations and their ruling planets. The following tabulation will make this clear, but must be interpreted only in terms of the present turn of the great zodiacal wheel of 25, 000 years."
 22. A Treatise on Cosmic Fire, p. 5.
  "Ray I Ray of Will or Power 1st Aspect
  Ray II Ray of Love-Wisdom 2nd Aspect
  Ray III Ray of Active Intelligence 3rd Aspect
  These are the major Rays.
  Ray IV Ray of Harmony, Beauty and Art.
  Ray V Ray of Concrete Knowledge or Science.
  Ray V Ray of Devotion or of Abstract Idealism.
  Ray VII Ray of Ceremonial Magic or Order."
 23. Esoteric Psychology, Volume I, p. 411.
  "Ray One Not in manifestation.
  *Ray Two In manifestation since 1575 A.D.
  *Ray Three In manifestation since 1425 A.D.
  Ray Four To come slowly into manifestation after 2025 A.D.
  *Ray Five In manifestation since 1775 A.D.
  Ray Six Passing rapidly out of manifestation. It began to pass out in 1625 A.D.
  *Ray Seven In manifestation since 1675 A.D."
 24. Esoteric Psychology, Volume I, p. 51.
  "Ray I Will or Power Plane of divinity.
  Ray II Love-Wisdom Plane of the monad.
  Ray III Active Intelligence Plane of spirit, atma.
  Ray IV Harmony Plane of the intuition.
  Ray V Concrete Knowledge Mental Plane.
  Ray VI Devotion, Idealism Astral Plane.
  Ray VII Ceremonial Order Physical Plane."
 25. The Rays and the Initiations, p. 578. "1. The sixth Ray of Idealism or of Devotion is the ray which normally governs the astral plane, controlling its phenomena and colouring its glamour.
  2. The stream of energy, coming into our planetary life from the constellation Pisces, has for two thousand years conditioned human experience and is peculiarly fitted to blend with and complement this sixth ray energy and to produce exactly the situation which is today governing world affairs."
 26. Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 117-118. "The seventh ray governs predominantly upon the etheric levels of the physical plane. It does not govern the dense physical form which is under the control of the third ray."
 27. Noot 24.
 28. A Treatise on Cosmic Fire, p. 122. "First. The etheric web acts as a separator or a dividing web between the astral and the dense physical body."
 29. Esoteric Psychology, Volume I, p. 370. "Just as there is a veil called "the etheric web" dividing off the various force centres in the human body, and protecting the head centres from the astral world, so there is a separating web between the world of physical life and the astral world. This will be destroyed, slowly and certainly, by the play of the cosmic rays upon our planet."
 30. Ibidem.
 31. Ibidem. "The cosmic rays of which the modern scientist is aware constitute aspects of the planetary kundalini, and their effect will be the same in the body of the planetary Logos, the Earth, as it is in the human body; the etheric web between the physical and astral planes is in process of destruction, and it is of this event which the sensitives of the world and the spiritualists prophesy as an imminent happening.
  Much of profound interest is on its way as a result of this seventh ray activity."
 32. Ibidem, p. 102. "An intensification of the light is going on all the time, and this increase in intensity began on the earth at about the time when man discovered the uses of electricity, which discovery was a direct result of this intensification. The electrification of the planet through the wide-spread use of electricity is one of the things which is inaugurating the new age, and which will aid in bringing about the revelation of the presence of the soul. Before long this intensification will become so great that it will materially assist in the rending of the veil which separates the astral plane from the physical plane; the dividing etheric web will shortly be dissipated, and this will permit a more rapid inflow of the third aspect of light. The light from the astral plane (a starry radiance) and the light of the planet itself will be more closely blended, and the result upon humanity and upon the three other kingdoms in nature cannot be over-emphasized. It will, for one thing, profoundly affect the human eye and make the present sporadic etheric vision a universal asset."
 33. The Externalisation of the Hierarchy, p. 4. "2. The world war marked a climax in the history of mankind, and its subjective effect was far more potent than has hitherto been grasped. Through the power of prolonged sound, carried forward as a great experiment on the battlefields all over the world during a period of four years (1914-1918), and through the intense emotional strain of the entire planetary populace, the web of etheric matter (called the "veil of the temple") which separates the physical and astral planes was rent or torn asunder, and the amazing process of unifying the two worlds of physical plane living and of astral plane experience was begun and is now slowly going on."
 34. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 61. "I would remind you that the release of atomic energy has had a far more potent effect in the etheric web than in the dense physical vehicle of the planet. Three times the atomic bomb was used, and that fact is itself significant. It was used twice in Japan, thereby disrupting the etheric web in what you erroneously call the Far East; it was used once in what is also universally called the Far West, and each time a great area of disruption was formed which will have future potent, and at present unsuspected, results."
 35. Noten 32, 33.
 36. Noot 32.
 37. The Externalisation of the Hierarchy, p. 4. "It will be obvious, therefore, that this must bring about vast changes and alterations in the human consciousness. Whilst it will usher in the age of understanding, of brotherhood and of illumination, it will also bring about states of reaction and the letting loose of psychic forces which today menace the uncontrolled and ignorant, and warrant the sounding of a note of warning and of caution."
 38. Ibidem, p. 5. "All true spiritual thinkers and workers are much concerned at this time about the growth of crime on every hand, by the display of the lower psychic powers, by the apparent deterioration of the physical body, as shown in the spread of disease, and by the extraordinary increase in insanity, neurotic conditions and mental unbalance. All this is the result of the tearing of the planetary web, and at the same time it is a part of the evolutionary plan and the providing of the opportunity whereby humanity may take its next step forward."
 39. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 353. "Hierarchy. That group of spiritual beings on the inner planes of the solar system who are the intelligent forces of nature, and who control the evolutionary processes. They are themselves divided into twelve Hierarchies. Within our planetary scheme, the earth scheme, there is a reflection of this Hierarchy which is called by the occultist the Occult Hierarchy. This Hierarchy is formed of chohans, adepts, and initiates working through their disciples, and, by this means, in the world."
 40. Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 22. "In the fifth kingdom, which is entered at the first initiation, and which covers all the period of time wherein a man takes the first five initiations, and that wherein he works as a Master, as part of the Hierarchy, the love-wisdom, or second aspect, comes to its consummation."
 41. Ibidem, p. 154, The Solar Words. "By their means the five kingdoms of nature on the evolutionary arc came into being:—
  a. The mineral kingdom.
  b. The vegetable kingdom.
  c. The animal kingdom.
  d. The human kingdom.
  e. The spiritual kingdom."
 42. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 740. "1. The planetary Hierarchy, which is the spiritual Hierarchy, called in the West, the kingdom of God."
 43. Ibidem, p. 351. "6. Upon the Path of Discipleship, the process of integration into the Kingdom of God, the Kingdom of Souls, proceeds until the third initiation is undergone."
 44. A Treatise on Cosmic Fire, p. 49.
 45. Initiation, Humand and Solar, p. 52. "[...] the work of the Masters through Their disciples, [...]."
 46. The Rays and the Initiations, p. 230. "You need ever to remember that at this time the main technique of the Hierarchy is that of conveying inspiration. The Masters are not openly lecturing or teaching in the great cities of the world; They work entirely through Their disciples and initiates. It will, however, be possible for Them to appear increasingly among men and evoke recognition as the influence of Aquarius is more firmly established. The Masters, in the meantime, must continue to work "within the silence of the universal Ashram, " as it has been called, and from there They inspire Their workers, and these latter in their time and way, inspire the New Group of World Servers."
 47. Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 121. "The Masters will walk openly among men; the Christ will reappear in physical Presence."
 48. The Externalisation of the Hierarchy, p. 523. "The Work of the Externalised Ashrams.
  Creating and vitalising the new world religion.
  The gradual reorganising of the social order.
  The public inauguration of the system of initiation.
  The exoteric training of disciples and of humanity in this new cycle."
 49. Esoteric Astrology, p. 409-410. "Briefly it might be said that the following cosmic and systemic causes are responsible for the present world crisis and the present difficult world situation:
  1. A welling up of magnetic force on Sirius, which produces effects upon our solar system and particularly upon our Earth, via the Hierarchy.
  2. A shift in the Earth's polarity, due to the pull of a great cosmic centre. This powerfully affects the Earth's orientation and is responsible for the present earthquakes, and for the volcanic eruptions and the many earthquakes during the past one hundred and fifty years.
  3. The great sweep of the sun around the greater zodiac (a period of 250, 000 years, or a complete round) came to an end when the sun entered Pisces over two thousand years ago. This process of passing out of, or entering into, a particular sign and cyclic influence covers a period of five thousand years where this greater round or cycle is concerned. This period of five thousand years covers the complete cycle of transition until complete freedom to function under the inspiration of the new sign is completed. We are, therefore, not yet free from incidental turmoil. […].
  5. Another factor little known is that the Moon today is disintegrating with increasing rapidity and this necessarily affects the Earth and produces terrestrial results."
 50. The Rays and the Initiations, p. 550. "It is due to the will of Sanat Kumara Himself as He prepares for a certain cosmic initiation. This initiation requires the reorganisation of the energies flowing through and composing that "centre which we call the race of men"; this creates a rearrangement within the centre itself, and thus brings into manifested expression certain aspects and qualities—always inherent in those energies—which have not hitherto been recognised. This creative crisis has been made possible by three major happenings:
  1. The conclusion of a twenty-five thousand year cycle or movement around what is called the lesser zodiac. This connotes a major cycle of experience in the life of our planetary Logos. It is related to the interplay between the planetary Logos and the solar Logos as the latter responds to energies emanating from the twelve zodiacal constellations.
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Reappearance of the Christ, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.