Arvindus

Contemplaties

Supra-individueel karma

§

Het voorvoegsel 'supra' betekent in zijn meest algemene zin "hoger dan",1 maar wordt in de titel van deze contemplatie gebruikt in de betekenis van "meer dan (wat uitgedrukt wordt door het tweede element)".2 Het stamt van het Latijnse 'suprā',3 dat vergelijkbare betekenissen draagt.4 Dat het hier gebruikt wordt in de betekenis van 'meer dan wat uitgedrukt wordt door het tweede element' betekent dat de titel refereert aan karma dat meer is dan individueel.

Dit moet uitgelegd worden. In eerdere contemplaties werd karma gelijkgesteld aan keuze en werd getoond dat keuze gemaakt wordt op het niveau van bewustzijn of de ziel.5, 6 Het werd ook getoond dat in de tijdloze wijsheid individualiteit gerelateerd wordt aan de ziel.7 Dus het kan gezegd worden dat karma, keuze, bewustzijn en individualiteit allemaal tot elkaar behoren. Karma kan dan alleen in het spel zijn wanneer er een zekere hoeveelheid individualiteit is. Individualisering nu gebeurt wanneer, gedreven door evolutie, een transitie gemaakt wordt van het dieren- in het mensenrijk.8 Een afzonderlijk dier valt aldus niet onder de wet van karma. Want het heeft geen individueel bewustzijn en het kiest niet. Hoewel het nu waar is dat een dier geen individueel bewustzijn heeft, heeft het wel een zeker type van bewustzijn. In een eerdere contemplatie werd dit 'collectief bewustzijn' of 'gezamenlijk bewustzijn' genoemd.9 Dieren van een bepaalde soort delen allemaal één specifiek bewustzijn. Dat is waarom ze zich allemaal hetzelfde gedragen in vergelijkbare situaties. Dit is anders voor menselijke individuen die kunnen kiezen om verschillend te handelen in vergelijkbare situaties. Dus dieren van een bepaalde soort delen één onderscheiden type van bewustzijn. Nu moet het helder gesteld worden dat dit gezamenlijke bewustzijn in zijn geheel telt als een individueel bewustzijn. Een individueel bewustzijn (zoals dat van een deva of een engel) dat een dierensoort beheerst heeft een bepaald gedrag gekozen, en daarmee zal ze het effect van haar keuze ervaren. (De keuze voor 'ze' en 'haar' was doelbewust omwille van redenen die ergens anders uitgelegd kunnen worden). En alle dieren delend in haar bewustzijn zullen ook in dit karma delen.

Hier moeten we onszelf eraan herinneren dat mensen in principe zielen in dierenlichamen zijn,10 en dat onze lichamen van een specifiek soort zijn. We kunnen Afrikaans, Aziatisch, Kaukasisch, of van een ander specifiek menselijk rastype zijn. Met onze lichamen nu dierlijk en van een specifiek ras zijnde kan het begrepen worden dat onze lichamen beheerst worden door een specifiek gezamenlijk bewustzijn net als dierensoorten. Voor zover nu ons individueel bewustzijn, het bewustzijn van onze individuele ziel, ontbreekt gedragen we ons volgens wat het gezamenlijke bewustzijn van ons specifiek lichaam ons voorschrijft. En uit dit gedrag wordt een gedeeld karma geëffecteerd. Wij, of eerder, onze lichamen, delen in het karma van het ras waartoe we behoren. En dit geldt ook voor de nationaliteit en de familie waartoe we behoren, net als voor het geheel van de mensheid waartoe we behoren.11, 12 En dit kan uitgebreid worden in vele richtingen. Dit is wat bedoeld wordt met 'supra-individueel karma' of met 'karma dat meer is dan individueel'. Veel karmische effecten die ondergaan worden hebben niet hun wortels in individuele daden maar in het een of ander type van gezamenlijk karma. Een goed ofschoon controversieel voorbeeld is dat van het Joodse ras. De verschrikkelijke holocaust kan beschouwd worden als een karmisch effect van een zekere langdurige afgescheiden en materialistische neiging van het Joodse ras als geheel.13 Echter het verschrikkelijke lijden van Joodse individuen kan niet afgedaan worden als enkel individueel karma. Ze leden in zijn algemeenheid omdat ze behoorden tot het Joodse ras.

We zien hoe ontzettend gecompliceerd het inschatten van persoonlijke en individuele levensgebeurtenissen wordt.14 We moeten niet alleen rekening houden met individue(e)l(e) toeval, keuze en lot, niet alleen met deze drie in relatie tot verschillende incarnaties,15 maar ook met deze drie in relatie tot supra-individuele niveaus. Misschien kunnen later enkele algemene richtlijnen gegeven worden. Aan de veilige zijde blijven echter betekent conclusies uit te stellen.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, supra-, prefix, I.
 2. Ibidem, II, 7.
 3. Ibidem, supra-, prefix.
 4. Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968, p. 1884-1885.
 5. 'Contemplations, Choice and Karma', Index: 201607111.
 6. 'Contemplations, Destiny, Choice and Accidence Contextualized in the Ageless Wisdom', Index: 201309091.
 7. 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241.
 8. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 164. "[…] individualisation (i.e. the transition from the animal to the human kingdom) […]."
 9. 'Contemplations, Consciousness and the Threads: A Short Sketch with Drawings', Index: 201509042.
 10. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume One, Share International Foundation, London, 2010, p. 164. "The divine aspect in man, the soul, incarnates in that animal body to bring its divine nature into manifestation on the physical plane."
 11. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 41. "Co-operating with these karmic Lords are the large groups of initiates and devas who occupy themselves with the right adjustment of:—
  a. World karma,
  b. Racial karma,
  c. National karma,
  d. Group karma,
  e. Individual karma, […]."
 12. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 470-471. "The Karma of the Human Hierarchy in its seven groups, and of the individual Monads. This in itself is a vast and intricate subject and—during the particular cycle of the Earth globe—can be divided into:
  a. World karma. (The seven root-races.)
  b. Racial karma, or the destiny and purpose of each root-race.
  c. Subrace karma, for each subrace has its own destiny to work out.
  d. National karma.
  e. Family karma.
  f. Individual karma."
 13. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 268. "The evil karma of the Jew today is intended to end his isolation, to bring him to the point of relinquishing material goals, of renouncing a nationality that has a tendency to be somewhat parasitic within the boundaries of other nations, and to express inclusive love, instead of separative unhappiness."
 14. A Treatise on Cosmic Fire, p. 471-472. "All these different types of karma are intermingled and bound up in a manner inconceivable and inextricable to man; even the adepts cannot untangle the mystery beyond that of the groups affiliated with them, while the Chohans of the higher degrees work with the karma of the larger groups (which are the aggregates of the lesser groups)."
 15. 'Contemplations, The Karmic Spiral', Index: 201609122.
Bibliografie