Arvindus

Contemplaties

Depressie

 • Titel: Contemplaties, Depressie.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2019, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 201909172.
 • Editie: html, eerste editie.
 • Origineel: Contemplations, Depression, Index: 201909171.

Inleiding

Depressie wordt beschouwd als iets zo wijdverbreid dat weinigen eraan kunnen ontsnappen.1 Het kan dus nuttig zijn om meer licht te laten schijnen op dit probleem via deze contemplatie. En hiervoor zullen etymosofie en esoterische filosofie worden toegepast.

Etymosofie

In de psychologische zin wordt een depressie begrepen als "een teken van psychiatrische aandoening of een samenstelling van diverse psychoses, met symptomen van misère, smart of schuldgevoel".2 De academische psychologie begrijpt het onder de naam van een "depressieve aandoening" als de "aanwezigheid" van een "verdrietige, lege of geïrriteerde stemming, samengaand met somatische en cognitieve veranderingen die de capaciteit van een individu om te functioneren aanzienlijk beïnvloeden".3 Letterlijk wordt een depressie begrepen als "de actie van naar beneden drukken, of het gegeven van naar beneden gedrukt worden; gewoonlijk meer algemeen: De actie van omlaag brengen, of het proces van zinken; de conditie van verlaagd zijn in positie."4 Het woord stamt van het Latijnse 'depressio',5 wat 'verlagen' betekent.6 Dit Latijnse woord bestaat uit het voorvoegsel 'de', wat een weggaande beweging aanduidt,7 en het woord 'pressio', wat 'druk' betekent8. Een depressie kan dan in principe begrepen worden als een afname van druk. Etymosofisch is deze algemene betekenis ook van toepassing op de psychologische notie van depressie. Een depressie in die context kan begrepen worden als een afname van psychische druk. En aangezien druk een kracht betreft kan een depressie ook begrepen worden als een afname van psychische kracht.

Psychische kracht

De term 'psychische kracht' moet hier begrepen worden in de lijn van esoterische psychologie in plaats van die van academische psychologie.9 In het esotericisme van Alice Bailey wordt de mens geacht te bestaan uit geest, ziel en persoonlijkheid, waarbij die laatste bestaat uit een mentaal lichaam, een emotioneel lichaam en een fysiek lichaam, waarbij die laatste opnieuw bestaat uit een etherisch lichaam en een grofstoffelijk lichaam.10 Nu wordt er beweerd dat de ziel, of puur bewustzijn, tot aanzijn komt via het samenkomen van geest en het fysieke lichaam als materie, en vanuit daar kan via analogie worden geïnduceerd dat het concrete denken van het mentale lichaam en de emoties van het emotionele (of astrale) lichaam tot aanzijn komen via het samenkomen van ziel en het fysieke lichaam. Waar nu de academische psychologie de psyche definieert als de mentale en emotionele vermogens van de mens daar definieert esoterische psychologie de psyche als het pure bewustzijn van de ziel.11, 12 Met betrekking tot voorgenoemde wordt in esoterische psychologie een onderscheidt neergezet tussen de lagere psychische natuur en de hogere psychische vermogens.13 In figuur 1 wordt een overzicht van bovenstaande gegeven.

Constituenten van de mens Psyche-referentie Psychisme-type
Geest    
Ziel (puur bewustzijn) Esoterische psychologie Hogere psychische vermogens
Mentaal lichaam (concreet denken) Persoonlijkheid Academische psychologie Lagere psychische natuur
Astraal lichaam (emoties)
Etherisch lichaam Fysiek lichaam    
Grofstoffelijk lichaam    

Figuur 1.

Boven werd de term 'psyche' in 'psychische kracht' wat verhelderd, 'kracht' overlatend om hier verhelderd te worden. In esoterische filosofie (en de corresponderende esoterische psychologie) wordt een kracht begrepen als een energie die wordt gehouden binnenin een vorm, waarbij een energie wordt begrepen als dat wat impact heeft op zo'n kracht.14 Een energie is dat wat impact heeft op een lagere vorm terwijl een kracht vormen beïnvloedt die niet lager zijn. Wanneer bijvoorbeeld vanaf het bewustzijnsniveau een impact wordt gemaakt op de emoties van een persoon spreken we van 'energie' terwijl wanneer de emoties van een persoon de emoties van een andere persoon beïnvloeden we spreken van 'kracht'.15 In zijn algemeenheid is het veilig om te zeggen dat kracht vormen beïnvloedt op hetzelfde of een hoger gebied dan de vorm waar doorheen deze werkt terwijl energie impact heeft op vormen op een lager gebied dan waarvan de energie uitgaat.

Aldus moet psychische energie begrepen worden als dat wat impact heeft op het concrete denken en de emoties vanuit het bewustzijn terwijl psychische kracht begrepen moet worden als dat wat het concrete denken en de emoties beïnvloedt via andere gedachten en emoties of via het fysieke lichaam.

Persoon and omgeving

Depressie werd gedefinieerd als een 'afname van psychische kracht'. Vanwege de twee verschillende niveaus van referentie van het woord 'psyche' kan een dergelijke afname van psychische kracht logisch beschouwd worden zich voor te doen op beide niveaus van bewustzijn en denken-emotie. Echter aangezien depressie geacht wordt samen te gaan met negatieve stemmingen moet die eerste uitgesloten worden aangezien stemmingen gevonden worden op het emotionele gebied en niet op dat van puur bewustzijn. Een depressie moet dan begrepen worden als een afname van psychische kracht van denken-emotie. En aangezien kracht werd begrepen als de eigen omgeving beïnvloedend kan een depressie ook begrepen worden als een afname van psychische denk-emotiebeïnvloeding op de omgeving.

Laten we deze situatie wat verhelderen. Ieder persoon is geplaatst binnenin een omgeving. De persoon en zijn omgeving interacteren met elkaar. De persoon beïnvloedt de omgeving en de omgeving beïnvloedt de persoon. Dit geldt ook voor gedachten en emoties. Nu zijn er drie verhoudingen tussen omgevingen en personen mogelijk. De eerste is die van balans. In deze verhouding is de psychische denk-emotiedruk van de omgeving op de persoon gelijk aan die van de persoon op de omgeving. In de tweede verhouding is de omgevende psychische denk-emotiedruk op de persoon afgenomen en in verhouding de persoonlijke op de omgeving toegenomen. En dan in de derde verhouding is de omgevende psychische denk-emotiedruk op de persoon toegenomen en in verhouding de persoonlijke op de omgeving afgenomen. Deze laatste situatie doet zich voor bij een depressie. Bij een depressie als een afname van psychische denk-emotiekracht is een persoonlijke psychische denk-emotiekracht afgenomen in verhouding met zijn omgevende psychische denk-emotiekracht. In zo'n geval heeft een persoon het gevoel dat zijn denken-emotie-omgeving te sterk voor hem is om mee om te gaan. Deze afname kan veroorzaakt worden door een persoonlijke afname maar ook door een omgevende toename van psychische denk-emotiekracht.

Oorzaken

Van wat boven is geschreven zal het duidelijk zijn dat twee primaire oorzaken genoemd kunnen worden. De eerste is omgevende toename van psychische denk-emotiekracht en de tweede is zijn persoonlijke afname. Omgevende toename van psychische denk-emotiekracht doet zich eenvoudigweg voor wanneer meer ideeën en emotionele situaties dan voorheen op een persoon worden gedrukt. De meesten van ons ervaren soms zulke uitdagende krachtige situaties. Vaak duurt het niet lang voordat een nieuwe balans wordt gevonden, echter wanneer dergelijke situaties worden verlengd en de desbetreffende persoon niet in staat is om een nieuwe balans te vestigen dan kan deze situatie resulteren in wat we hier een 'depressie' noemen.16 Deze omgevende toename van psychische denk-emotiekracht moet begrepen worden in zijn breedste context, inclusief de esoterische gedachte dat gedachten en emoties niet slechts objectief op personen worden gedrukt maar ook subjectief.17

De tweede te benoemen oorzaak is een persoonlijke afname van psychische denk-emotie-kracht. Er zal wat meer aandacht worden geschonken aan deze oorzaak, want de beschouwing op een afname van psychische denk-emotie-kracht als oorzaak van depressie kan de vraag doen rijzen naar waar zijn eigen oorzaak kan worden gevonden. Om deze vraag te beantwoorden moet het benadrukt worden dat we hier spreken over psychische denk-emotiekracht en niet van psychische denken-emotie-energie. De psyche die we beschouwen betreft de lagere psyche van denken en emotie en niet die van puur bewustzijn. Tegelijkertijd echter is het bewustzijn aanwezig in die lagere psyche omdat die laatste zijn bestaan dankt aan het samenkomen van bewustzijn (de hogere en ware psyche) en het fysieke lichaam. Dus de lagere psyche wordt zogezegd gevoed door de hogere psyche.

Nu werd vermeld dat het fysieke lichaam bestaat uit het grofstoffelijke lichaam en het etherische lichaam. Van dit tweevoud is het etherische lichaam hetgeen het meest direct samenkomt met het bewustzijn omdat deze op de verticale lijn het dichtst bij het bewustzijn is geplaatst, zoals figuur 1 toont. Nu wordt dit etherische lichaam ook 'vitaal lichaam' genoemd en het bestaat volledig uit stromen van vitale energie (met betrekking tot het fysieke lichaam) of vitale kracht (met betrekking tot het lagere psychische lichaam).18 En dus wordt de psychische denk-emotiekracht niet slechts gevoed door bewustzijn maar ook door vitale kracht. De psychische denk-emotiekracht wordt gevoed via het in zijn domein samenkomen van vitale kracht en bewustzijn. Een persoonlijke afname van psychische denk-emotiekracht als oorzaak van depressie kan op zijn beurt dus veroorzaakt worden door een gebrek aan etherische vitaliteit of een gebrek aan bewustzijn (of beide).19

Oplossingen

In de voorgaande paragraaf werden oorzaken van depressie onthuld. Dit zal het mogelijk maken om hier mogelijke oplossingen voor het probleem te benoemen. Omdat depressie een probleem is van de lagere psyche, dat van denk-emotie, zal het duidelijk zijn dat een transcendentie van de lagere psyche de meest zekere oplossing zal zijn. Want dan wordt het probleem getranscendeerd. Wanneer een individu gepolariseerd raakt in de hogere psyche van puur bewustzijn in plaats van in de lagere psyche van denken en emoties zal hij geen depressie ervaren.20 Deze oplossing is verbonden met evolutionaire ontwikkeling. Zo'n ontwikkeling wordt voorgeschreven voor allen maar polarisatie in de hogere psyche is het resultaat van een lang en initieel traag proces dat niet geforceerd kan worden.21

Afhankelijk van het punt in evolutie echter kan het mogelijk zijn om de kracht van de lagere psyche te voeden met de energie van de hogere psyche. Het ontvankelijk maken van de lagere psyche voor de hogere psyche kan gedaan worden via ontspanningsoefeningen waarna juiste spirituele oefeningen kunnen worden toegepast om een instroom teweeg te brengen van de energie van de hogere psyche.22 In het centrum van deze oefeningen staan (spirituele) studie, meditatie en dienstbaarheid,23 maar ze kunnen ook goedbekende oefeningen als gebed en affirmatie bevatten.

Waar de oorzaak van depressie wordt gevonden in een gebrek aan vitaliteit van het etherische lichaam kan deze vitaliteit opgebouwd worden via rust, blootstelling aan zonlicht en een voedzaam dieet.24 Dit heeft geen verdere uitleg nodig.

Bovenstaande oplossingen zijn gericht op de toename van persoonlijke psychische denk-emotiekracht. Oplossingen kunnen echter ook gericht worden op de afname van omgevende psychische denk-emotiekracht. In dit geval wordt de depressieve persoon beschermd tegen mentale en emotionele indrukken.

De meeste van bovenstaande aangeboden oplossingen zullen alreeds gevonden worden in academische psychologische praktijken. De algemene voordelen van een juist dieet, rust en blootstelling aan zonlicht worden erkend, alsook de voordelen van beschermd worden tegen stressopwekkende impressies. Zelfs ontspanningsoefeningen worden vaak toegepast. Echter omdat de academische psychologie de psyche opvat als bestaande uit slechts denken en emotie, deze als zijnde puur transcendent bewustzijn uitsluitend, mist het de toepassing van spirituele praktijken. De academische behandeling van depressie kan dus in veel gevallen cruciale elementen missen. En dit is waar esoterische psychologie academische psychologie kan aanvullen. Via zijn opvatting van de psyche als puur bewustzijn kan deze hogere psyche aangeboord worden in het helen van depressie met het voorschrijven van spirituele oefeningen als studie, meditatie en dienstbaarheid.

Noten
 1. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 306. "When we touch on the subject of depression we are dealing with something so widespread that few escape its attacks."
 2. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, 'depression', 6, b.
 3. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, American Psychiatric Association, Washington / London, 2013, p. 155.
 4. Oxford English Dictionary, 'depression', 1.
 5. Ibidem, 'depression'.
 6. Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968, p. 521.
 7. Ibidem, p. 485.
 8. Ibidem, p. 1453.
 9. 'Contemplations, Transsexualism and Transgenderism', Index: 201907302, Transcendental Psychology.
 10. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 11. 'Contemplations, Sex, Romance and Love: Types of Attraction', Index: 201001181.
 12. Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 178. "Psyche, the name of the soul."
 13. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 8. "The lower psychic nature can be subdued, and the higher psychic faculties demonstrated, "
 14. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 583-584. "The forces are those energies which are limited and imprisoned within a form of any kind—a body, a plane, an organ, a centre; the energies are those streams of directed energy which make impact upon these imprisoned forces (if I may so call them) from within a greater or more inclusive form, from a subtler plane, thus making contact with a grosser vibratory force. An energy is subtler and more potent than the force upon which it makes impact or establishes contact; the force is less potent but it is anchored."
 15. A Treatise on White Magic, p. 291. "For the beginner a clear distinction can be made between forces and energies by appreciating the fact that personalities affect us through the forces emanating from their form aspect, but that these same personalities, purified and aligned, can be transmitters of the energies of the soul."
 16. DSM-5, p. 155. "It is characterized by discrete episodes of at least 2 weeks' duration (although most episodes last considerably longer) involving clear-cut changes in affect, cognition, and neurovegetative functions and inter-episode remissions."
 17. A Treatise on White Magic, p. 306-307. "We might therefore study depression in individuals and look at its causes. It is caused by:
  1. The world glamour. This sweeps an isolated unit, otherwise free from individual conditions producing depression, into the depths of a world reaction."
 18. 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 19. A Treatise on White Magic, p. 306-308. "We might therefore study depression in individuals and look at its causes. It is caused by:
  […].
  2. Astral polarisation. Just as long as a man identifies himself with his emotional body, just as long as he interprets life in terms of his moods and feelings, just as long as he reacts to desire, just so long will he have his moments of despair, of darkness, of doubt, of dire distress, and of depression.
  3. A devitalised condition of the physical body."
 20. Ibidem, p. 308. "e. Detach thyself therefore from the form side and come to Me, so dwelling in the place where Light and Life are found. Thus illusion ends."
 21. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 22. A Treatise on White Magic, p. 443. "Fear […] and Depression […] must be met by the omniscience of the soul working through the mind, […]."
 23. Alice A. Bailey, 'Training for New Age Discipleship', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001. "The principles of the Ageless Wisdom are presented through esoteric meditation, study and service as a way of life."
 24. Esoteric Healing, p. 326. "The principal factors in re-establishing or making a better etheric control are:
  1. Sunshine.
  2. Careful diet, with the emphasis upon the proteins and vitamins.
  3. The avoidance of fatigue and worry."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 • 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Contemplations, Transsexualism and Transgenderism', Index: 201907302.
 • 'Contemplations, Sex, Romance and Love: Types of Attraction', Index: 201001181.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, From Intellect to Intuition, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Training for New Age Discipleship', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5, American Psychiatric Association, Washington / London, 2013.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Oxford Latin Dictionary, Oxford University Press, London, 1968.