Arvindus

Contemplationam

Taallagen

Taal wordt in zijn algemeenheid gedefinieerd als "[w]oorden en de methoden van hun combinatie voor de uitdrukking van gedachten",1 en meer in het bijzonder als "[h]et hele lichaam van woorden en van methoden van woordcombinatie, gebruikt door een natie, mensen, of een ras" en als "een systeem van conventioneel gesproken of geschreven symbolen door middel waarvan mensen, als leden van een sociale groep en deelnemers aan zijn cultuur, zichzelf uitdrukken".2, 3 Zoals vermeld in de laatste definitie kan taal onderverdeeld worden in gesproken taal en geschreven taal, en in deze contemplatie zullen we focussen op de eerste en dus op taal als gedefinieerd als het "[v]ermogen of de functie van spraak".4

Soms wordt de term 'taal' ook toegepast op de manieren waarop dieren en planten met elkaar communiceren,5 echter dit impliceert natuurlijk niet dat ze het vermogen van gesproken taal hebben, wat het voorrecht is van mensen. En een mens wordt in de tijdloze wijsheid beschouwd als bestaande uit verschillende principes. Want de menselijke eenheid bestaat volgens deze wijsheid uit monade (of geest), ziel (of bewustzijn) en persoonlijkheid (of materie).6 Deze monade wordt verder onderverdeeld in macht, liefde-wijsheid en actieve intelligentie, de ziel in spirituele wil (atma), intuïtie (buddhi) en het abstract denken (buddhi-manas) en de persoonlijkheid in het concreet denken of het mentaal lichaam (kama-manas), het emotioneel of astraal lichaam en het fysiek lichaam, dat op zijn beurt bestaat uit een subtiel of etherisch fysiek [of fijnstoffelijk] lichaam en een grof fysiek [of grofstoffelijk] lichaam.7 Het fijnstoffelijk lichaam en het grofstoffelijk lichaam nu beschouwend als één principe,8 en de drievoudige monade beschouwend in zijn eenheid (corresponderend met de Heilige Triniteit op een hoger niveau)9 arriveren we bij een zevenvoudige onderverdeling van de mens.10, 11 Een andere manier om tot een zevenvoudige onderverdeling te komen is door de spirituele wil of atma te beschouwen als representatie van de monade en de twee onderdelen van het fysiek lichaam (grof en subtiel) als apart te beschouwen.12, 13

Dus de mens is een zevenvoud, maar hij is niet het enige zevenvoud in het bestaan. Volgens de tijdloze wijsheid ontvouwt in principe alles in manifestatie zich als een zevenvoud.14 De zogenoemde 'Wet van Correspondenties' [of 'Wet van Overeenkomsten'] of 'Wet van Analogie' volgend kan het interessant zijn om taal te verkennen in zijn correspondenties met de zevenvoudige menselijke constitutie.15, 16

De correspondenties van de constitutie van taal met die van de mens verkennend zullen we starten met wat aan ons het meest bekend is; het grofstoffelijk lichaam. Dit gegeven in de mens correspondeert met de vocaliteit in taal. Behalve via vocalisatie is talige uitdrukking ook mogelijk zonder het gebruik van de stembanden, zoals in fluisteren. Dit fluisteren correspondeert met het fijnstoffelijk of etherisch lichaam. De lijn van grof naar fijn volgend betreft het volgende principe in de mens het emotioneel lichaam. Dit principe correspondeert met intonatie in taal. Iedereen kan het verschil horen tussen de spraak van een zeer emotioneel persoon en die van een emotioneel kalm persoon. Deze voorgenoemde delen van taal kunnen beschouwd worden als de constituenten van wat de academische taalwetenschappen 'de fonetiek' van een taal noemen.17 De volgende in de rij is het concreet denken of het mentaal lichaam, en dit deel in de mens correspondeert met wat de academische taalwetenschappen 'de syntaxis' van een taal noemen, betreffende de ordeningen en verbindingen van woorden.18 Deze woorden, singulier en samen verbonden en geordend, dragen betekenissen, door de academische taalwetenschappen 'semantiek' genoemd,19 en deze laag van taal correspondeert met het abstract denken in de mens. Het is met het abstract denken dat betekenissen begrepen worden. Het volgende hogere niveau betreft de intuïtie. Dit principe in de mens correspondeert met de intentie in taal. Hoewel bepaalde (vage) reflecties van intentie worden besproken in de academische filosofie onder de naam van 'intentionaliteit'20 maakt de intentie van de intuïtie op het moment geen deel uit van academisch taalonderzoek. En met de spirituele wil zelfs nog een hoger principe zijnde dan de intuïtie zal het duidelijk zijn dat de talige correspondentie daarvan ook niet academisch wordt besproken. Deze correspondentie betreft de significantie in taal.

Dat hierboven talige intentie wordt geponeerd als corresponderend met de intuïtie en significantie met de spirituele wil of atma volgt ook de onderscheidingen die worden gemaakt in de tijdloze wijsheid tussen de werelden van symbool, van betekenis en van significantie.21 In dit onderscheid wordt de wereld van symbool gerelateerd aan de persoonlijkheid, bestaande uit de grof- en fijnstoffelijke lichamen, het emotioneel lichaam en het mentaal lichaam of het concreet denken. De wereld van betekenis wordt daarin gerelateerd aan de ziel, en specifiek aan zijn aspecten van begrip en intentie, en het zal duidelijk zijn dat het desbetreffende begrip gerelateerd kan worden aan het abstract denken en dat de intentie dan gerelateerd moet worden aan de intuïtie. "[A]an de intuïtie" en niet 'aan de spirituele wil', want de 'spirituele triade', zoals de ziel soms wordt genoemd,22 completerend is de spirituele wil gerelateerd aan de wereld van significantie.23 Deze significantie wordt in de tijdloze wijsheid regelmatig samen genoemd met bedoeling,24, 25 en deze bedoeling wordt daar gerelateerd aan de monade,26 dus bedoeling kan dan genomen worden als de hoogste taallaag. Deze bedoeling kan ook samengenomen worden met significantie op dezelfde manier als dat atma of spirituele wil soms wordt samengenomen met de monade, en de wereld van significantie kan vergelijkbaar ook uitgebreid worden naar het gebied van de monade. Waar het werelden betreft worden ook de termen 'wereld van bedoeling', 'wereld van waarden' en 'wereld van verschijningen' gebruikt,27 waarbij de eerste gerelateerd is aan de monade, de tweede aan de ziel en de derde aan de persoonlijkheid, en het zou dus niet onredelijk zijn om de wereld van significantie te relateren aan de monade en de wereld van betekenis aan de ziel. Onthoud dat onderverdelingen alleen worden gegeven om onderscheiding mogelijk te maken en dat principes veeleer centra van focus zijn dan afgegrensde delen. De sleutel voor het begrijpen hier ligt in het zien van de dubbele rol van atma of de spirituele wil als een zielsvermogen aan de ene kant en als een representatie van de monade aan de andere kant.

Al het bovenstaande beschouwend krijgen we een overzicht zoals hieronder.

De drie-voudige mens De zeven-voudige mens I De zeven-voudige mens II Taallagen Academische taalwetenschappen Werelden I Werelden II
Monade Monade Spirituele wil Bedoeling     Wereld van bedoeling
Ziel Spirituele wil Significantie   Wereld van significantie Wereld van waarden
Intuïtie Intuïtie Intentie   Wereld van betekenis
Abstract denken Abstract denken Betekenis Semantiek
Persoonlijkheid Concreet denken Concreet denken Ordening Syntaxis Wereld van symbool Wereld van verschijningen
Emotie Emotie Intonatie Fonetiek
Fysiek lichaam Subtiel fysiek lichaam Fluisteren
Grof fysiek lichaam Vocaliteit

Figuur 1.

Wat vertelt bovenstaande overzicht ons nu over taal? Het kan in principe gededuceerd worden dat taal zijn oorsprong vindt in een bedoeling en een significantie die zich gekleed in intentie en betekenis uitdrukken via ordening, intonaties, fluisteringen en vocaliteiten. Of wanneer beschouwd van beneden naar boven: Een talige uitdrukking is niet slechts een geordend en geïntoneerd geluid dat betekenissen draagt en overbrengt, zoals de academische wetenschappen kunnen beschouwen, maar ze heeft ook een onderliggende intentie, significantie en bedoeling.

De bovenstaande deductie kan toepast worden op meer dan één gegeven. Eén uitgedrukte zin heeft inderdaad vocaliteit, intonatie, ordening, betekenis en op diepere niveaus intentie, significantie en bedoeling, maar het moet begrepen worden dat deze lijn volgend hoogst abstracte niveaus worden binnengetreden. En omdat een abstractie de bron is van veel onderling vergelijkbare bijzonderheden28 kan begrepen worden dat veel vergelijkbare uitdrukkingen één betekenis kunnen hebben, veel betekenissen één intentie, veel intenties één significantie en veel significanties één bedoeling.

Als alle uitdrukkingen van één persoon in één leven verzameld en herleid zouden worden tot hun gezamenlijke abstracte bronnen dan zouden misschien de betekenis, intentie, significantie en zelfs de bedoeling van dat leven gevat kunnen worden. Het werd immers gesteld dat taal het voorrecht is van mensen.

Maar vergelijkbaar zouden ook alle uitdrukkingen van één volledige taal verzameld en herleid naar hun bronnen kunnen worden, zo de bedoeling van die taal onthullend. Immers het zijn niet slechts individuele mensen die zielen hebben. Als volledige naties, rassen en religies beschouwd worden als zielenuitdrukkingen,29, 30 waarom talen dan niet overeenkomstig beschouwen?31 Want Karel de Grote (747/748-814) wordt verondersteld gezegd te hebben; "het hebben van een tweede taal is het hebben van een tweede ziel",32 en bovenstaande contemplatie beweegt zeker in die richting.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, language, n.1, 2.a.
 2. Ibidem, 1.a.
 3. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015, language.
 4. Oxford English Dictionary, language, n.1, 2.b.
 5. Ibidem, 1.c.
 6. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 7. Ibidem.
 8. Alice A. Bailey, 'The Light of the Soul', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 113-233. "The two parts of the physical vehicle form a unit."
 9. Alice A. Bailey, 'A Treatise on Cosmic Fire', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 259-273. "The Monad stands to him in the position of the Absolute, in the same sense as the undifferentiated Logos stands to the threefold Trinity, to the three Persons of logoic manifestation. The parallel is exact."
 10. Alice A. Bailey, 'Letters on Occult Meditation', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 228-230. "The seven principles of man."
 11. Alice A. Bailey, 'The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 178-208. "The Monad, the Spiritual Triad and the threefold personality; these constitute another septenate."
 12. 'Letters on Occult Meditation', indic. p. 350-360. "Atma. The Universal Spirit; the divine Monad; the seventh Principle; so called in the septenary constitution of man."
 13. Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 596.
 14. Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume I', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, indic. p. 152. "Moreover, the one eternal LAW unfolds everything in the (to be) manifested Nature on a sevenfold principle; […]."
 15. 'A Treatise on Cosmic Fire', indic. p. 3-9. "This Law of Correspondences or of Analogy is the interpretive law of the system, and explains God to man."
 16. Alice A. Bailey, 'Telepathy and the Etheric Vehicle', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 177-182. "Under the great Law of Correspondences, all that I have here given or indicated can be applied by the student to all forms of life: to a universe, to a solar system, to a planet, to a human being, to any subhuman form and to the tiniest atom of substance (whatever you may mean by that last term!)."
 17. Oxford English Dictionary, phonetics, n. pl.
 18. Ibidem, syntax, 2.a.
 19. Ibidem, semantic, a. and n.
 20. Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Searle, John, Intentionality and consciousness.
 21. 'The Rays and the Initiations', indic. p. 285-321. "I would ask you also to bear in mind that the world of symbols is that of the personal life, of the phenomenal world as that phrase covers the three worlds of human evolution; the world of meaning is the world in which the soul lives and moves with intention and understanding; the world of significance is the world of the Spiritual Triad, which only confers its freedom fully after the third initiation."
 22. Alice A. Bailey, 'The Light of the Soul', indic. p. xvii-113. "[…] the spiritual Triad or of the soul, […]."
 23. 'Contemplationam, Etymology and Etymosophy Elaborated', Index: 201602271, Further Definitions.
 24. Alice A. Bailey, 'Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 441-452. "1. Humanity and the will of God. The revelation of the true significance and purpose of that will as it stands behind all world events is needed now as never before."
 25. 'The Rays and the Initiations', indic. p. 285-321. "The significance, the intention, the purpose of it all, and the extent of the divine Idea as it existed in the mind of the "Father," dawned on His soul (not on His mind, but on His soul). […]. A new type of energy became available—the energy of life itself, imbued with purpose and actuated by intention."
 26. Ibidem, indic. p. 25-47.
  "Head Monad Atma Purpose
  Heart Soul Buddhi Pure reason
  Base of spine Personality Manas Spiritual activity"
 27. Alice A. Bailey, 'Esoteric Psychology, Volume I', A Treatise on the Seven Rays, Volume II', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 36-59. "For our purposes in this treatise, we must grasp the fact that the world of appearances is energised by and vibrating to the world of qualities or values, which world, in its turn, is energised by or vibrating to the world of purpose or of will."
 28. 'Contemplationam, Generalities and Particularities in Plato's and Bailey's Philosophies', Index: 202110301.
 29. Alice A. Bailey, 'The Destiny of the Nations', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 71-92. "The horoscope of a country can, therefore, be either that of the soul of the nation or of the personality of the nation, based on the form aspect; there are no means, as yet, of determining the date, for instance, of the birth of a nation or of a race."
 30. Alice A. Bailey, 'Esoteric Psychology, Volume I', indic. p. 157-170. "Every great religion which arises is under the influence of one or other of the rays, […]."
 31. G. de Purucker, Bron van het Occultisme, Grace F. Knoche (redacteur), Theosophical University Press Agency, Den Haag, 2006, p. vi.
 32. Lera Boroditsky, 'How the Languages We Speak Shape the Ways We Think The FAQs', in: Michael J. Spivey, Ken McRae, Marc F. Joanisse (editors) The Cambridge Handbook of Psycholinguistics, Cambridge University Press, Cambridge / New York / et. al., 2012, Ch. 31, p. 3.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • 'Contemplationam, Etymology and Etymosophy Elaborated', Index: 201602271.
 • 'Contemplationam, Generalities and Particularities in Plato's and Bailey's Philosophies', Index: 202110301.
 • Alice A. Bailey, 'A Treatise on Cosmic Fire', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Esoteric Psychology, Volume I', A Treatise on the Seven Rays, Volume II', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Letters on Occult Meditation', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Telepathy and the Etheric Vehicle', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Destiny of the Nations', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Light of the Soul', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume I', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena P. Blavatsky, 'The Secret Doctrine, Volume II', in: Theosophical Classics, (CD ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Lera Boroditsky, 'How the Languages We Speak Shape the Ways We Think The FAQs', in: Michael J. Spivey, Ken McRae, Marc F. Joanisse (editors) The Cambridge Handbook of Psycholinguistics, Cambridge University Press, Cambridge / New York / et. al., 2012.
 • G. de Purucker, Bron van het Occultisme, Grace F. Knoche (redacteur), Theosophical University Press Agency, Den Haag, 2006.
 • Encyclopædia Britannica, Ultimate Reference Suite, Version 2015, (software), Encyclopædia Britannica, 2015.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.