Arvindus

Contemplationam

Notaties van 'telepathie'

Telepathie kan begrepen worden als een vorm van communicatie, en communicatie kan begrepen worden als een wisselwerking tussen minstens één verstuurder en minstens één ontvanger. Op het fysieke gebied vindt communicatie in principe plaats via de zintuigen. We zien dit in de dierenwereld, waar dieren communiceren met geur en reukvermogen, toonbaarheid en gezichtsvermogen, geluid en gehoor. Mensen ontwikkelden die laatste tot verfijnde systemen van spraak.

Communicatie tussen verstuurders en ontvangers kan echter ook plaatsvinden op andere gebieden. Gewoonlijk worden alle vormen van zulke 'transfysieke communicatie' ononderscheiden 'telepathie' genoemd. Dit echter doet geen recht aan de grote variaties die gevonden kunnen worden in transfysieke communicatie.

Er kan communicatie zijn volgens de horizontale en volgens de verticale lijn. Op de horizontale lijn vindt communicatie gewoonlijk plaats tussen individuen op hetzelfde gebied, en verticale communicatie vindt in principe plaats tussen principes van verschillende gebieden.

Op de horizontale lijn kan er communicatie zijn op het fysieke gebied en transfysiek op het etherische, astrale, concreet mentale, abstract mentale en intuïtieve gebied. Op nog hogere gebieden is de term 'communie' misschien meer van toepassing. We zullen ons hier niet met dit concept bezighouden.

Etherische communicatie kan ook 'instinctieve communicatie' of 'instinctieve telepathie' genoemd worden, astrale communicatie 'emotionele communicatie' of emotionele telepathie', en concrete of abstracte mentale communicatie 'concrete' of 'abstracte mentale communicatie' of 'concrete' of 'abstracte mentale telepathie'. Terminologisch wordt emotionele telepathie vaak onderscheiden van mentale telepathie door de eerste 'channeling' te noemen (en de tweede gewoon 'telepathie').

Verticale communicatie vindt plaats wanneer de inhoud van het ene principe de inhoud van een andere principe beweegt. Zulke bewegingen kunnen opwaarts en neerwaarts gaan langs de lijn van de fysieke, etherische, emotionele, concreet mentale, abstract mentale en intuïtieve gebieden. Fysieke pijn bijvoorbeeld kan angst opwekken en angst kan zorgen teweegbrengen, en dit zou 'opwaartse verticale communicatie' genoemd kunnen worden. Er zijn ook vormen van neerwaartse verticale communicatie, waar bijvoorbeeld een tot kalmte gebracht denken emoties tot rust brengt, de fysieke pijnervaring verlichtend.

Het nieuwe tijdperk betredend kunnen we een toename verwachten te zien van neerwaartse verticale communicatie vanaf de zielsniveaus (die de intuïtieve en abstract mentale niveaus bevatten, maar ook het gebied van de wil) naar het concreet mentale niveau (en van daar naar het fysieke brein). Deze vorm van verticale communicatie wordt terminologisch vaak 'inspiratie' genoemd.

In deze contemplatie werden tot op heden dieren en mensen genoemd. Deze lijn van progressie volgend zijn de volgende om te benoemen de meesters van wijsheid. Zoals mensen het volgende stadium van evolutie zijn voor dieren, zo is meesterschap het volgende stadium van evolutie voor mensen. Deze meesters, wanneer ze niet openlijk werken, gebruiken vormen van transfysieke communicatie om mensen die geëvolueerd genoeg zijn om de abstracte ideeën van het zielsgebied in hun concrete denken te brengen te inspireren en met hen te communiceren. In principe beïndrukt de meester in zulke gevallen de zielsgebieden van zijn discipel, zoals het abstracte denken, waarna de discipel de ideeën naar beneden brengt naar de concrete niveaus van zijn persoonlijkheid om deze geconcretiseerde ideeën verder naar de fysieke wereld te communiceren middels het gesproken of geschreven woord. De relatie tussen de meester Djwhal Khul en Alice Bailey is voorbeeldig geweest voor zulk een meester-naar-mens-communicatie.

In het nieuwe tijdperk nu zullen mensen in toenemende mate gevoelig worden voor alle vormen van zulke transfysieke communicatie of telepathie en er zal een ware 'wetenschap van beïndrukking', zoals deze terminologisch wordt genoemd, gevestigd worden. Zulk een wetenschap zal om een eigen woordenschat vragen en deze contemplatie wil (zeer bescheiden) bijdragen aan die agenda. In het restant van deze contemplatie zullen we proberen te komen tot minstens sub-wetenschappelijke manieren om transfysieke communicatie aan te duiden.

Hoewel de contemplatieve wetenschappen altijd de doelen zijn in de gepresenteerde contemplaties zullen we hier vertrekken vanuit de hedendaagse academische wetenschappen. De wiskunde bijvoorbeeld heeft bepaalde manieren om horizontale en verticale relaties aan te duiden met de tekens '<', '>' en '^'. Het eerste teken indiceert wanneer gebruikt tussen twee nummers dat het eerste nummer kleiner is dan het tweede ('3<7') en het tweede teken dat zo wordt gebruikt indiceert dat het eerste nummer groter is dan het tweede ('7>3'). Deze twee tekens kunnen zeer geschikt zijn voor een indicatie van horizontale communicatie. Het kleinere nummer wordt in zo'n geval vervangen door de naam van de persoon die zichzelf leeg houdt voor de instroom van informatie en het grotere nummer wordt dan vervangen door de naam van de persoon die zogezegd vol van informatie is en als doel heeft het nivelleren van dat informatieverschil via horizontale communicatie. Stel je bijvoorbeeld voor dat Alice Bailey een horizontaal communicatieve uitwisseling op de concrete niveaus had met haar echtgenoot Foster Bailey en informatie zou overdragen naar hem op deze manier, dan zou de notatie kunnen zijn: 'Alice Bailey>Foster Bailey', of anders 'Foster Bailey<Alice Bailey', als het de bedoeling is om Foster Bailey als ontvanger te benaderukken. Een volledige zin zou dan bijvoorbeeld kunnen zijn: 'Volgens Foster Bailey<Alice Bailey werd de Arcaneschool gestart in 1923.'

Dingen zijn minder eenvoudig waar het verticale communicaties betreft omdat woorden, namen en wiskundige formules in principe horizontaal en niet zozeer verticaal worden geschreven. Dus zelfs wanneer tekens een niveauverschil indiceren zijn ze niettemin geplaatst tussen woorden, of nummers in het geval van wiskunde. Dit is het geval bijvoorbeeld met het caret-teken '^' . Waar '<' en '>' vanwege hun vormen horizontale bewegingen indiceren naar links en rechts, daar indiceert '^' een verticale beweging omhoog, het gegeven rechts van het teken op een hoger niveau plaatsend. Dit maakt de caret nuttig om een verticale communicatie te indiceren, zoals die welke plaatsvindt tussen een meester op het zielsniveau en een discipel op het persoonlijkheidsniveau, zoals bijvoorbeeld tussen Meester Djwhal Khul en Zijn discipel Alice Bailey. De indicatie van zo'n communicatie kan dan geschreven worden als 'Alice Bailey^Meester Djwhal Khul', bijvoorbeeld in een zin als: 'Volgens 'Alice Bailey^Meester Djwhal Khul' is er één grenzeloos onveranderlijk principe.' Deze notatie is in lijn met een notatie die gebruikt wordt om machtsverheffing [neologistisch vertaald uit het Engels: 'exponentiatie'] te indiceren, zoals bijvoorbeeld in '7^3', de formule '7x7x7' indicerend en uitgedrukt als 'zeven tot de macht drie'. Vergelijkbaar kan 'Alice Bailey^Meester Djwhal Khul' uitgedrukt worden als 'Alice Bailey tot de macht 'Meester Djwahl Khul' omdat de krachten van discipelen exponentieel vergroot worden in verticaal contact met meesters.

Deze notatie van 'Alice Bailey^Meester Djwhal Khul' kan niet omgekeerd worden zoals in het geval van 'Alice Bailey>Foster Bailey' omdat er geen teken beschikbaar is dat tegenover de caret '^' staat. Echter machtverheffing wordt ook aangeduid als 'xn', zoals in '73'. Deze notatie toepassend op de verticale communicatie van ons voorbeeld komen we tot het schrijven van 'Alice BaileyMeester Djwhal Khul'. Hier wordt 'Alice Bailey' genomen als basis ten aanzien waarvan 'Meester Djwhal Khul' is geplaatst in een supra-positie. En deze notatie kan worden omgekeerd door 'Meester Djwahl Khul' te nemen als basis ten aanzien waarvan 'Alice Bailey' wordt geplaatst in een sub-positie, zoals in 'Meester Djwhal KhulAlice Bailey'. Dus als we Meester Djwhal Khul als auteur willen benadrukken dan kunnen we het laatste schrijven. Echter in de meeste gevallen bij een verticale communicatieve uitwisseling tussen meester en discipel wordt die laatste benadrukt als auteur, en zijn dan dus het schrijven van 'Alice BaileyMeester Djwhal Khul' en 'Alice Bailey^Meester Djwhal Khul' het meest passend.

Zo zijn we gekomen tot de conclusie waarop deze contemplatie in principe was gericht: Het poneren van 'discipel^meester' en 'discipelmeester' als geschikte indiceringen van verticale communicatie tussen een meester en een discipel.

Bibliografie
  • Alice A. Bailey, Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.