Arvindus

Contemplaties

Vertrouwen

 • Voor de deelnemers aan de workshop 'Leven vanuit het hart' in Helmond
 • Titel: Contemplaties, Vertrouwen.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2022, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202207051.
 • Editie: html, eerste editie.

§

Het Nederlandse woord 'vertrouwen' wordt gekend in de betekenissen van "geloof in iemands betrouwbaarheid" en "betrouwbaar achten".1 Het woord bestaat uit het voorvoegsel 'ver' en het woord 'trouwen'. Daarbij duidt 'ver' ofwel op een making of wording ofwel op een verandering of verplaatsing.2 'Trouwen' vervolgens betreft een echtverbintenis3 en is geworteld in het woord 'trouw' dat een morele verbondenheid aanduidt.4 Feitelijk draait vertrouwen dus om de totstandkoming van een morele verbondenheid. Wie vertrouwt die verbindt zich moreel. En waaraan men zich moreel verbindt dat is de zaak waarin vertrouwd wordt. Vertrouwen is feitelijk een voortrouwen (voor-trouwen), want daarin verbind je je in het echt moreel met een zaak nog voordat deze gerealiseerd is.

De zaak waarin vertrouwd wordt is nog niet gerealiseerd. Vertrouwen in een goede afloop bijvoorbeeld precedeert de eventuele realisatie daarvan. In een vertrouwen, zo kan gesteld worden, wordt geanticipeerd op de zaak waaraan men zich moreel verbindt. Dit geldt echter niet alleen voor vertrouwen, want ook wensen en hopen kunnen beschouwd worden als morele verbintenissen aan zaken. Echter bij wensen wordt geanticipeerd op de zaak als zijnde onmogelijk, bij hopen als zijnde mogelijk, en bij vertrouwen als zijnde noodzakelijk.5 We krijgen dus een schema als hieronder.

Morele verbondenheid Anticipatie
Vertrouwen Noodzakelijk
Hopen Mogelijk
Wensen Onmogelijk

Figuur 1.

Nu kunnen wensen, hopen en vertrouwen gezien worden als aparte grootheden, maar ze kunnen ook beschouwd worden als onderdelen in een proces van realisatie. Om van het idee van een zaak tot realisatie van die zaak te komen moet het proces van wensen, hopen en vertrouwen doorlopen worden. Een idee begint losstaand van zijn realisatie, en wanneer de denker van het idee zich moreel verbindt aan dat idee dan is de wens geboren. Daaruit voort komt dan de hoop wanneer de denker ziet dat het idee waaraan hij zich moreel verbond de mogelijkheid heeft tot realisatie. Echter hiervoor moet hij eerst in het vertrouwen komen dat zijn morele verbintenis aan het idee noodzakelijk tot realisatie zal leiden.6 Want zoals Jezus van Nazareth stelde zal voor wie vertrouwen heeft niets onmogelijk zijn.7

Boven werd een pad geschetst waardoor een idee tot realisatie komt. Deze schets bevat elementen van innerlijkheid (het idee) en uiterlijkheid (de realisatie). Zaken op de uiterlijke gebieden hebben hun tegenhanger op de innerlijke gebieden, waarbij die laatste primair is ten aanzien van de secundaire eerste. Zoals innerlijke zielen zich kleden in uiterlijke lichamen om deze na enige tijd weer af te leggen zo kleden innerlijke ideeën zich ook in uiterlijke vormen om ze na een periode van manifestatie weer af te leggen.8 Hoe innerlijker wordt gegaan hoe groter de realiteit is van zaken.9 Dat wil zeggen dat zaken die zich nog niet hebben gerealiseerd op het uiterlijke gebied (of zaken die daar hun bestaan hebben gehad maar nu niet meer hebben) wel als reëel gevonden kunnen worden op de innerlijke gebieden. En deze lijn volgend kan vertrouwen dan begrepen worden als het aanschouwen van de innerlijke realiteit. Want zie je de innerlijke realiteit van een zaak voordat (of nadat) deze uiterlijk is gerealiseerd dan wordt de noodzaak van de uiterlijke realisatie daarvan gekend. Vertrouwen is het innerlijke schouwen van wat zich uiterlijk zal (of deed) bouwen. (De toevoegingen tussen haakjes van 'nadat' en 'deed' vervolledigen de gedachte dat vertrouwd kan worden op bijvoorbeeld een goede afloop maar ook op dat het alreeds voltrokkene goed was.)

Bovenstaande samenvattend en afsluitend kunnen we tot de volgende definities komen van vertrouwen: Vertrouwen is de totstandkoming van een morele verbondenheid, vertrouwen is een voor-trouwen, vertrouwen is de overgang van hoop naar realisatie en vertrouwen is het innerlijke schouwen van wat zich uiterlijk zal (of deed) bouwen.

Noten
 1. Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002, vertrouwen.
 2. Ibidem, ver-.
 3. Ibidem, trouwen.
 4. Ibidem, trouw.
 5. 'Contemplations, An Exploration of Hope (and Optimism)', Index: 201511181, 1. Etymology.
 6. Godfré Ray King, The "I AM" Discourses, By the Ascended Master Saint Germain, Lotus Ray King (editor), Saint Germain Press, Chicago, 1955, p. 121. "[...], because hope becomes faith, and faith becomes Reality."
 7. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, Matthew, Ch. 17, v. 20. "And he saith unto them, Because of your little faith: for verily I say unto you, If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you."
 8. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 786. "All that has been here laid down as to the progressive stages of form construction on every plane is true of all forms in all systems and schemes, and is true of all thought-form building. Man is constructing thoughtforms all the time, and is following unconsciously the same method as his Ego pursues in building his bodies, as the Logos follows in building His system, and as a planetary Logos uses in constructing His scheme."
 9. Ibidem, p. 3. "I. There is one Boundless Immutable Principle; one Absolute Reality which, antecedes all manifested conditioned Being. It is beyond the range and reach of any human thought or expression."
Bibliografie
 • 'Contemplations, An Exploration of Hope (and Optimism)', Index: 201511181.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Godfré Ray King, The "I AM" Discourses, By the Ascended Master Saint Germain, Lotus Ray King (editor), Saint Germain Press, Chicago, 1955.
 • The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.
 • Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002.