Arvindus

Contemplaties

Meditatie, studie, dienstbaarheid en contemplatie

§

In de tijdloze wijsheid zoals telepathisch onderwezen door de Tibetaanse Meester Djwhal Khul via Zijn discipel Alice Bailey (Alice Bailey^Meester Djwhal Khul)1 worden meditatie, studie en dienstbaarheid als levenswijze geadviseerd als een spirituele praktijk (of sadhana)2.3

Deze spirituele praktijk heeft als doel het bouwen van de zogenoemde 'antahkarana',4 die een bewuste brug betreft tussen het lager zelf en het hoger zelf, tussen de persoonlijkheid en de ziel5 (en later de geest).6

Deze antahkarana, ook 'regenboogbrug' genoemd, wordt eerst onbewust gebouwd van boven naar beneden, van de geest en de ziel naar de persoonlijkheid, en dan in een later stadium van beneden naar boven, van de persoonlijkheid naar de ziel (en later de geest). Eerst daalt het leven van de geest of de monade af in het lichaam, zichzelf verankerend in het hart, en het bewustzijn van de ziel daalt op dezelfde wijze af in het lichaam, zichzelf verankerend in het hoofd, en dan start de mens met het bouwen van een zelfbewuste brug terug van de persoonlijkheid naar de ziel, en later de geest of de monade, aldus de regenboogbrug voltooiend. De twee naar beneden gaande verbindingen worden 'de levensdraad' en 'de bewustzijnsdraad' genoemd en de omhoog gaande verbinding wordt 'de scheppingsdraad' [of 'creativiteitsdraad'] genoemd. Deze antahkarana wordt initieel gebouwd tussen het lager, concreet denken en het hoger, abstract denken en vanuit daar verder uitgebreid naar alle menselijke vermogens, van het laagste van het fysiek lichaam naar het hoogste van de geest of de monade. De antahkarana en de draden zijn alreeds in twee eerdere publicaties uitgebreid behandeld en verhelderd.7, 8

Om nu wat tot zo ver naar voren is gebracht samen te vatten kan gezegd worden dat de spirituele praktijk zoals geadviseerd in de desbetreffende tijdloze wijsheid gericht is op het toestaan van een neerwaartse stroom van het hogere naar het lagere en op het opwaarts bouwen van het lagere naar het hogere. En in principe is dit wat gedaan wordt met studie en meditatie. In studie bijvoorbeeld worden concrete woorden als kennis opgenomen door het concreet denken van de persoonlijkheid9 en dan verwerkt als begrip naar het abstract denken van de ziel10. En meditatie is gericht op het naar beneden brengen van abstracte visies (of zelfs hoger: intuïties) van de zielsgebieden naar het lager, concreet denken.11

Bovenstaande kan mooi gesymboliseerd worden door twee driehoeken, een zwarte onderste om studie te indiceren en een witte bovenste om meditatie te indiceren. We zien dit gedaan in figuur 1. Maar net zoals geest en materie bedoeld zijn om zich te verenigen, bewustzijn voortbrengend,12 en het abstract denken en het concreet denken bedoeld zijn om zich te verenigen, inzicht voortbrengend, zo zijn studie en meditatie bedoeld om zich te verenigen. Dit zien we gesymboliseerd in figuur 2.13

Meditatie, studie en contemplatie

Figuren 1, 2.

Als nu de vereniging van geest en materie bewustzijn voortbrengt (en de vereniging van visie en kennis inzicht voortbrengt), wat is het dan dat wordt voortgebracht door de vereniging van meditatie en studie? In deze publicatie wordt beweerd dat dit contemplatie betreft. Contemplatie wordt hier gedefinieerd als 'de synthese van meditatie en studie'. Beide zijn ook vervat in de officiële definities van 'contemplatie'.14

Hoewel nu tot op heden nog niet gedefinieerd op zo'n concrete manier is het gepresenteerde idee niet geheel nieuw. Het concept van contemplatie werd alreeds etymosofisch gethematiseerd in twee eerdere publicaties, resulterend in vergelijkbare inzichten.15, 16 Toen 'contemplatie' werd beschouwd te bestaan uit het Latijnse 'con' en 'templum' werd contemplatie bedacht de verenigde actie te zijn van goden en de mens in de tempel van het hart, waarbij de goden het hoger zelf en de mens het lager zelf representeren. En toen het additioneel werd beschouwd te bestaan uit het Latijnse 'con' en 'tempus' als vertalingen van het Griekse 'sún' en 'chrónos' werd contemplatie additioneel beschouwd de verborgen synchroniciteit van goden en de mens te zijn.

Nu werd in een andere lijn van denken contemplatie beschouwd als een beweging van metafysicaliteit voorbij de fysieke perifeer van de wereld ('paramatman' in oosterse termen) naar de metafysicaliteit voorbij het fysieke centrum van de mens ('jivatman' in oosterse termen).17, 18 Maar langs die lijn van denken werd ook een beweging van de metafysicaliteit voorbij het fysieke centrum van de mens naar de metafysicaliteit voorbij de fysieke perifeer van de wereld beschouwd.19 En dit werd, in eigen bewoording, beschouwd dienstbaarheid te definiëren. Contemplatie is de beweging van de wereldziel (paramatman) naar de individuele ziel (jivatman) en dienstbaarheid is de beweging van de individuele ziel naar de wereldziel. En net als meditatie en studie, die samen contemplatie uitmaken, wordt dienstbaarheid geadviseerd als een spirituele praktijk door de desbetreffende tijdloze wijsheid.

Deze dienstbaarheid (of 'seva' in oosterse termen)20 werd eerder gethematiseerd als "het spontane effect van zielscontact",21 aldus aansluitend bij de voorgaande genoemde gedachte. De ziel contacterend in het centrum van zijn wezen beweegt de mens spontaan naar de perifeer van de wereld. Daarom wordt vaak gesproken van 'werelddienst'.22 Deze dienst is echter niet gericht op de materiële wereld als zodanig maar beweegt, zoals boven vermeld, naar de wereldziel of de paramatman. Het is uiteindelijk het Plan van God voor de wereld dat zo gediend wordt.23, 24 En daarmee wordt ook de antahkarana gebouwd, zij het in dit geval eerder de wereldantahkarana.25

Dus contemplatie, bestaand uit meditatie en studie, beweegt van de perifeer naar het centrum en dienstbaarheid als zijn spontane tegenhanger beweegt van het centrum naar de perifeer. Dit kan opnieuw mooi weergegeven worden in een symbool. Deze keer worden de kleuren van de gunas en nirguna toegepast, die zwart, rood, wit en goud(geel) betreffen.26 Zwart is de kleur van tamas, betreffende inertie, rood van rajas, betreffende activiteit, wit van sattva, betreffende ritme, en goud(geel) van nirguna, die voorbij de kwaliteiten van de gunas is (en daarom 'nir-guna' of vertaald 'zonder-kwaliteit' genoemd wordt).27, 28

In figuur 3 symboliseert de gouden(gele) perifeer de wereldziel, het Plan van God, de paramatman, de metaperifericiteit, of welke metafysische term je er ook aan wil geven. Het gouden(gele) centrum symboliseert de individuele ziel, de jivatman, de metacentriciteit. Deze twee worden bemiddeld door de witte, bovenste driehoek die meditatie symboliseert en de zwarte, onderste driehoek die studie symboliseert. Verenigd vormen die twee laatstgenoemden de rode zeshoek die als contemplatie de perifeer met het centrum verbindt en als een spontaan effect van dienstbaarheid het centrum met de perifeer.

Meditatie, studie, dienstbaarheid en contemplatie

Figuur 3.

In een tabel ziet het overzicht er uit als hieronder. Gelezen van links naar rechts zien we dat meditatie en studie contemplatie uitmaken, of erdoor omvat worden, die dan spontaan dienstbaarheid teweegbrengt.

Meditatie Contemplatie Dienstbaarheid
Studie

Figuur 4.

Mogen deze spirituele praktijken aldus onze levenswijze worden.

Noten
 1. 'Contemplations, Notations of 'Telepathy'', Index: 202204261.
 2. Sri Bhagawan Sathya Sai Baba, Bhagavatha Vahini (The Story of the Glory of the Lord), Sri Sathya Sai Books and Publications Trust, Prasanthi Nilayam, p. 55. "[...] Sadhana (spiritual discipline), [...]."
 3. Alice A. Bailey, 'Training for New Age Discipleship', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001. "The principles of the Ageless Wisdom are presented through esoteric meditation, study and service as a way of life."
 4. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 437. "To this trained alignment must eventually be added the building of the antahkarana and its subsequent use in a growing system of alignments. The antahkarana must be completed and direct contact must be established with the Spiritual Triad by the time the third initiation has been taken."
 5. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 4. "I mean the adaptation of the Personality or Lower Self, to the Ego, or Higher Self, […]."
 6. 'Ageless Wisdom, The Threads', Index: 201504191, The Antahkarana.
 7. 'The Threads'.
 8. 'Contemplations, Consciousness and the Threads: A Short Sketch with Drawings', Index: 201509042.
 9. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 10. Ibidem.
 11. Letters on Occult Meditation, p. 58. "Man, when meditating, aims at two things:—
  a—At the formation of thoughts, at the bringing down to the concrete levels of the mental plane, of abstract ideas and intuitions. This is what might be termed meditation with seed.
  b—At the aligning of the ego, and at the creation of that vacuum betwixt the physical brain and the Ego, which results in the divine outpouring, and the consequent shattering of the forms and subsequent liberation. This might be termed meditation without seed."
 12. Nota 9.
 13. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 461. "1. The completion of the two triangles—the Real and the unreal. The building of the antahkarana is an aspect of this completion. This concerns the final building of the later stages of the antahkarana by the initiate."
 14. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, contemplation, 2. "[...], study." b. "[...], meditation, [...]" c. "[...]; sometimes, a meditation expressed in writing." 3. "[...], devout meditation."
 15. 'Contemplations, An Elucidated Etymology of 'Contemplation'', Index: 201107281.
 16. 'Contemplations, An Additional Etymosophy of 'Contemplation'', Index: 202009221.
 17. Sri Nisargadatta Maharaj, in: Prior to Consciousness, Talks with Sri Nisargadatta Maharaj, Jean Dunn (editor), Chetana, p. 46. "When you think in terms of parts, you think of Jiva, and of the whole as Paramatman, but there is no difference."
 18. 'Contemplations, A Setup for a Metaphysicratic Manifest', Index: 201204032, Boundary Crossing Centripetality.
 19. Ibidem, Boundary Crossing Centrifugality.
 20. Sri Swami Sivananda, Practise of Karma Yoga, The Divine Life Society, Shivanandanagar, 2001, p. 1. "What is the object of Seva or service?"
 21. 'Ageless Wisdom, Service', Index: 201908221.
 22. Alice A. Bailey, From Bethlehem to Calvary, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 259-260. "World service, world welfare, world interest, world inter-communication and the importance of the general good are all products of the emphasis Christ laid upon human divinity and on the brotherhood of man, based upon the Fatherhood of God."
 23. 'Contemplations, The Evolution of Service', Index: 201908223.
 24. Esoteric Astrology, p. 495. "3. Aquarius—expresses the activity of the mind which has been initiated into the purposes of the Universal Mind. It is the sign which brings the soul into active cooperation with the inner plan of God. This we call service."
 25. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 204. "This New Group of World Servers is an aspect of the world antahkarana and it gives students of the antahkarana a sound example of the intent and purpose of the Rainbow Bridge which each disciple is endeavouring consciously to build. It is composed of those who have penetrated in consciousness upward to such an extent and height that their ascension has become invocative and has produced a descent from the Hierarchy which meets and merges with the energies of the ascending group reflection."
 26. 'Triplicities in Man', Triplicity Symbolized in the Colors of the Guṇas.
 27. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 147. "The three "gunas" are the three qualities of matter itself, sattva, raja and tamas, or rhythm, activity and inertia, and are inherent in all forms."
 28. I Am That, Talks with Sri Nisargadatta Maharaj, Maurice Frydman (translator), Sudhakar S. Dikshit (revisor, editor), The Acorn Press, Durham, 1992, p. 545.
Bibliografie