Arvindus

Tijdloze wijsheid

De mens op de gebieden

Voorwoord tweede editie

In de tweede editie van deze publicatie is figuur 3, 'De Mens op de Solaire Gebieden Getabuleerd' toegevoegd. Dit figuur is eerder apart gepubliceerd als 'Tijdloze wijsheid, Een Aanvullend Schema van de Mens op de Gebieden' met het indexnummer 201405241. Deze laatste publicatie is nu uit publicatie genomen.

Inleiding

In de tijdloze wijsheid wordt de term 'gebied' [in het Engels 'plane'] veel gebruikt. In deze contemplatie zullen de verschillende gebieden gethematiseerd worden en dan in het bijzonder in relatie met de constitutie van de mens.

De gebieden, bewustzijn en entiteiten

Wat is een gebied? Omdat de term 'gebied' soms verwisselbaar gebruikt wordt met de term 'wereld'1 kan het verleidelijk zijn om aan de gebieden te denken als zijnde een soort lokaliteit. Een gebied echter is geen lokaliteit maar is essentieel een staat van bewustzijn2 of een staat van zijn.3

Verschillende graden van bewustzijn worden onderscheiden in de tijdloze wijsheid welke op diverse manieren gecategoriseerd kunnen worden. Op de eerste plaats wordt een onderscheid gemaakt tussen coherent (of gecoördineerd) bewustzijn en incoherent (of ongecoördineerd) bewustzijn. Coherent bewustzijn onderscheidt zich van incoherent bewustzijn in zijn erkenning van zichzelf als een aparte identiteit.4 Alle graden van bewustzijn onder het menselijke worden beschouwd als incoherent. Menselijk bewustzijn en alle graden daarboven worden beschouwd als coherent.5 Onder het menselijk bewustzijn vinden we dierlijk, plantaardig en mineraal bewustzijn, en atomisch bewustzijn. Erboven vinden we causaal bewustzijn, planetair bewustzijn en logoisch bewustzijn.6 'Menselijk bewustzijn' refereert hier aan bewustzijn als een menselijke persoonlijkheid waar 'causaal bewustzijn' refereert aan bewustzijn als een menselijke ziel.7 Planetair bewustzijn betreft bewustzijn van een planetaire Logos (of planetaire entiteit, of Hemelse Mens) waar Logoisch bewustzijn dat van een solaire Logos (of solaire entiteit, of Grootse Hemelse Mens) betreft.8, 9 In nog andere termen worden graden van bewustzijn lager dan het menselijke eenvoudigweg 'bewustzijn' genoemd, menselijk bewustzijn 'zelfbewustzijn', planetair bewustzijn 'groepsbewustzijn' en Logoisch bewustzijn 'Goddelijk bewustzijn'.10

Deze graden van bewustzijn nu zijn niet statisch maar evolueren en verruimen zich uit.11 Submenselijk bewustzijn verruimt zich naar menselijk bewustzijn, menselijk bewustzijn naar planetair en planetair naar solair.12 En de solaire Logos op zijn beurt werkt om het bewustzijn van een kosmische Logos te bereiken.13 In deze evolutie van de ene graad van bewustzijn naar de andere kunnen ook verschillende subgraden onderscheiden worden (waarbij de progressie van de ene van deze naar een andere 'inwijding' wordt genoemd14).15

Aan dit overzicht moet toegevoegd worden dat een entiteit in zichzelf entiteiten draagt die kleiner zijn in bewustzijn en dat hij zelf deel is van een entiteit groter in bewustzijn. Atomen maken deel uit van een mens, mensen maken deel uit van een planetaire Logos, planetaire Logoi maken deel uit van een solaire Logos en solaire Logoi maken deel uit van een kosmische Logos.16

Hier zullen we niet in details van inwijdingen en verruiming van bewustzijn van de verschillende entiteiten treden. Bovenstaand overzicht wordt enkel gebruikt om naar voren te brengen dat de verschillende gebieden als staten van bewustzijn gerelateerd zijn aan verschillende entiteiten. En zoals we zullen zien wordt in de tijdloze wijsheid primaire aandacht gegeven aan de gebieden gerelateerd aan onze solaire Logos omdat deze ook de meest belangrijke zijn waar het de evolutie van de mens betreft.

De wet van overeenkomsten en de occulte methode

In het contempleren van de verschillende gebieden van de verschillende entiteiten zullen de Wet van Overeenkomsten en de occulte methode gevolgd worden.

De Wet van Overeenkomsten, of Wet van Analogie,17 schrijft voor dat alles in het universum analogie volgt18 en dat de principes van het grotere herhaald worden in het kleinere.19 'Zo boven, zo beneden' is het maxime. Wat nu een karakteristiek principe van dit universum is, is dat het septenair is,20 of zevenvoudig.21 Dus wat we septenair zullen vinden in de macrokosmos zullen we ook septenair vinden in de microkosmos.22 Het grotere zevenvoud zal gereflecteerd worden in het kleinere zevenvoud. En het kleinere zevenvoud zal corresponderen met het grotere zevenvoud. Dit geldt voor universums, zonnestelsels, planeten, mensen, atomen en alles wat onbenoemd bleef.23 Dit geldt dan ook voor de gebieden waaraan de genoemde entiteiten gerelateerd zijn. De gebieden zijn septenair in hun natuur en het grotere zevenvoud van gebieden wordt gereflecteerd in het kleinere zevenvoud van gebieden (welke voor de grotere gebieden subgebieden zijn).24

Alvorens nu de verschillende gebieden op te sommen moet het vermeld worden dat hierbij de occulte methode toegepast zal worden. In deze methode wordt het desbetreffende onderwerp altijd benaderd vanuit het grotere naar het kleinere, van het geheel naar het deel, van de perifeer naar het centrum, van het universele naar het particuliere en van het kosmische naar het individuele.25 Aldus de occulte methode toepassend op de septenaire gebieden, ons schikkend naar de Wet van Overeenkomsten, zullen we werken van de grotere naar de kleinere septenaire gebieden.

Opsomming van de gebieden

Recapitulerend wat tot op heden gecontempleerd werd kan gezegd worden dat de gebieden septenaire graden van bewustzijn zijn behorende tot entiteiten van verschillende graden. Deze septenaire graden zullen in principe overeenkomstig zijn voor alle graden van entiteiten onder de Wet van Overeenkomsten. Laten we eerst, ons schikkend naar de Wet van Overeenkomsten, de septenaire gebieden hier opsommen in hun verschillen zonder vooralsnog deze te relateren aan enige van de graden van entiteiten.

Het eerste gebied is het hoogste26 en wordt primair 'gebied adi' genoemd.27 Het wordt ook 'goddelijk gebied', 'archetypisch gebied'28 en 'Logoisch gebied'29 genoemd. Het tweede gebied wordt primair 'monadisch gebied' genoemd en ook 'anupadaka'. Het derde gebied wordt primair 'atmisch gebied' genoemd en verder 'spiritueel gebied'. Het vierde gebied wordt primair 'buddhisch gebied' genoemd en verder 'intuïtioneel gebied'. Het vijfde gebied wordt 'mentaal gebied' genoemd en verder 'manasisch gebied', het zesde 'astraal gebied' en verder 'emotioneel gebied' of 'kamisch gebied'30 en het zevende en laagste gebied wordt 'fysiek gebied' genoemd.31, 32 Neem er notie van dat deze gebieden ook, en wel het meest primair, genoemd worden volgens hun nummering als 'eerste gebied', 'tweede gebied', 'derde gebied', 'vierde gebied', 'vijfde gebied', 'zesde gebied' en 'zevende gebied'.

De occulte methode nu volgend is het te noemen zevenvoud van gebieden (zijnde groter in de rangorde); 'kosmisch adi', 'kosmisch monadisch', 'kosmisch atmisch', 'kosmisch buddhisch', 'kosmisch mentaal', 'kosmisch astraal' en 'kosmisch fysiek'.

Wanneer verder gaand vanuit deze zevenvoudige kosmische gebieden naar de zevenvoudige solaire gebieden moet in herinnering gehouden worden wat naar voren werd gebracht in de eerste paragraaf. Gebieden zijn graden van bewustzijn gerelateerd aan graden van entiteiten en een kleinere entiteit maakt deel uit van een grotere entiteit. Aldus is een kleiner zevenvoud van gebieden deel van een groter zevenvoud van gebieden, en dit wordt gezien in de relatie van de zeven solaire gebieden met de zeven kosmische gebieden. De zeven solaire gebieden zijn de zeven subgebieden van het laagste kosmische gebied, het kosmisch fysieke.33 Dit het geval zijnde voegt ook namen van referentie toe aan deze solaire gebieden. Het eerste solaire gebied wordt behalve met 'solair gebied adi', 'solair goddelijk gebied', etcetera, ook aan gerefereerd met de namen 'eerste kosmische ether', 'atomisch gebied' en 'zee van vuur'. Het tweede wordt ook genoemd 'tweede kosmische ether', 'subatomisch gebied' en 'akasha', het derde 'derde kosmische ether', 'superetherisch gebied' en 'aether', het vierde 'vierde kosmische ether', 'supergasachtig gebied' en 'lucht', het vijfde 'kosmisch gasachtig', 'subetherisch gebied' en 'vuur', het zesde 'kosmisch vloeibaar' en 'water',34 en het zevende solaire gebied wordt ook genoemd 'kosmisch vast', 'vast gebied' en 'aarde'.35 Deze zeven solaire gebieden worden ook namen gegeven als 'eerste kosmisch fysiek subgebied', 'tweede kosmisch fysiek subgebied', etcetera.

In lijn nu met de Wet van Overeenkomsten wordt de relatie zoals geschetst tussen het kosmisch fysieke gebied en de solaire gebieden herhaald op alle gebieden en subgebieden. De solaire gebieden zijn subgebieden van het kosmisch fysieke gebied. Echter ieder kosmisch gebied heeft zeven subgebieden. En evenzo heeft ieder solair gebied zeven subgebieden (welke vanuit kosmisch perspectief subsubgebieden zouden zijn). Bijvoorbeeld het solaire fysieke gebied bestaat uit zeven solaire fysieke subgebieden welke genoemd worden 'eerste ether', 'tweede ether', 'derde ether', 'vierde ether', 'gasachtig', 'vloeibaar' en 'vast'. De meerderheid van mensen nu functioneren vooralsnog enkel nog bewust op de laagste van de solair fysieke subgebieden; het gasachtige, het vloeibare en het vaste.36 Met deze uitleg hebben we een punt van referentie van waaruit de andere gebieden genavigeerd kunnen worden (zelfs wanneer enkel theoretisch).

Alvorens voort te gaan met het nemen van een wijdere kijk op de relatie van de mens met de gebieden kan het zinvol zijn om een blik te werpen op figuur 1 waar een overzicht is getekend van wat gecontempleerd werd in deze paragraaf.

De mens op de gebieden

Bewustzijn en polarisatie

Naar het einde van de vorige paragraaf toe werd uitgelegd dat de meerderheid van mensen vooralsnog enkel bewust functioneert op de drie laagste van de solaire fysieke subgebieden; het gasachtige, het vloeibare en het vaste. In de eerste paragraaf werd ook naar voren gebracht echter dat de graden van bewustzijn, zoals die van de mens, niet statisch zijn maar evolueren en verruimen. Aldus is de mens niet statisch gefixeerd op de drie laagste solaire fysieke subgebieden. Zelfs in deze dagen zijn er mensen die etherisch zicht hebben ontwikkeld,37 en in de komende eeuwen zal dit, zo wordt gemeld, even natuurlijk worden als vast, vloeibaar en gasachtig zicht nu is.38

Hier moet een onderscheid gemaakt worden tussen bewustzijn en polarisatie.39 De meerderheid van mensen is vandaag bewust op de drie lagere solaire fysieke subgebieden maar is gepolariseerd op het solaire emotioneel of het mentaal gebied.40 'Polarisatie' refereert hier aan het werken van hogere principes van een entiteit door zijn lagere principes. In een astraal gepolariseerd mens bijvoorbeeld gebruikt een menselijke ziel principieel het astraal lichaam van die mens als een voertuig.41

De constitutie van de mens

De bovenstaande subparagraaf werd bijgesloten om duidelijk te maken dat het bewustzijn van de mens niet statisch gefixeerd is op de drie laagste solair fysieke subgebieden, en dat evenzo zijn polarisatie niet statisch gefixeerd is in zijn astraal lichaam, maar dat er een graduele expansie naar boven toe plaatsvindt. Deze expansie naar boven door de verschillende gebieden kan begrijpelijk gemaakt worden door, kort, de verschillende principes in de constitutie van de mens te expliceren.

Fundamenteel kunnen in de mens zeven principes gevonden worden op zes van de zeven solaire gebieden. Dat er zeven solaire gebieden zijn en dat er zeven principes gevonden worden in de mens toont de aanwezigheid van de Wet van Overeenkomsten, echter dat deze zeven principes gevonden worden op enkel zes solaire gebieden toont dat deze Wet juiste interpretatie behoeft.

Zeven principes worden dus gevonden in de mens op zes solaire gebieden. Laten we hier de principes opsommen met hun corresponderende gebied. Tellend conform de occulte methode vinden we als eerste principe de monade op het monadisch gebied. Het tweede principe is atma (spirituele wil) op het atmisch gebied. Het derde is buddhi (intuïtie) op het buddhisch gebied. Het vierder is hoger manas (abstract denken) op het mentaal gebied. Het vijfde is lager manas (concreet denken) op het mentaal gebied. Het zesde is kama (begeerte, gevoel) op het astraal gebied. En het zevende principe is dat van prana (vitale energie) op het fysiek gebied.42 In deze opsomming kan het opgemerkt worden dat het hoogste principe van de mens niet op het eerste en hoogste solaire gebied ligt maar op het tweede. Het wordt niet gevonden op het solair goddelijk maar op het solaire monadisch gebied. Het kan ook opgemerkt worden dat zowel hoger manas als lager manas gevonden worden op het mentaal gebied. Deze twee principes echter worden gevonden op verschillende subgebieden van het solaire mentaal gebied. Hoger manas wordt gevonden op het eerste subgebied en lager manas op het vierde.43

Dat meer uitgelegd moet worden over de constituerende principes van de mens op het solaire manasisch gebied zal duidelijk worden wanneer we bovenstaande septenaire constitutie samennemen in een drievoudige constitutie, bestaande uit monade, ziel (of ego) en persoonlijkheid.44 In dit drievoud zijn het fysiek, kama en lager manas constituerend voor de persoonlijkheid en zijn hoger manas, buddhi en atma dit voor de ziel. De monade als monade completeert de zevenvoudige constitutie genomen in de drievoudige constitutie. Hier moet opgemerkt worden dat de monade, ofschoon één, een drievoud is (in lijn met de Wet van Overeenkomsten) bestaande uit wil of macht, uit liefde-wijsheid en uit actieve intelligentie.45 Deze monade, zijnde het hoogste principe in de mens, gebruikt de lagere principes als voertuigen of als lichamen van expressie.46

Deze lichamen nu waardoor de monade zichzelf uitdrukt hebben op het hoogste (of atomische) subgebied van hun corresponderende solaire gebied een punt van focus dat "dient als een kern voor de distributie van kracht, voor de conservatie van vermogens, voor de assimilatie van ervaring, en voor het behoud van geheugen" genaamd 'permanent atoom'.47 Voor lager manas echter wordt dit punt van focus, genaamd 'mentale eenheid', gevonden op het vierde subgebied van het solair mentale gebied.48, 49 Op het derde solair mentaal subgebied wordt nog een ander lichaam gevonden, namelijk het egoïsch lichaam, ook genoemd 'causaal voertuig', 'karana sarira' of 'twaalfbladige lotus'.50 Dit betreft het lichaam van de ziel.51

We zullen hier niet dieper in detail van de constitutie van de mens treden omdat het doel van de huidige contemplatie enkel was een overzicht te geven van de constitutie van de mens op de gebieden. Dit overzicht, zoals gethematiseerd in de huidige paragraaf, is getekend in figuur 2 en getabuleerd in figuur 3.52 Voor een dieper begrip van de constitutie van de mens kunnen andere contemplaties ondernomen worden.

Samenvatting

We namen ons voor om de mens op de gebieden te contempleren. Hiervoor werden eerste de gebieden in beschouwing genomen. Een gebied werd bevonden essentieel een staat van bewustzijn te zijn en als zodanig gerelateerd aan een entiteit. De mens is zulk een entiteit. In het contempleren van de gebieden werden de Wet van Overeenkomsten en de occulte methode gevolgd. Aldus volgend kwamen we tot een opsomming zoals gegeven in figuur 1. Daarna, na een opsomming van de principes in de mens, konden die laatste geplaatst worden op hun corresponderende gebieden, resulterend in een overzicht zoals getekend in figuur 2 en getabuleerd in figuur 3.

Moge dit overzicht, in deze contemplatie enigszins toegelicht, bijdragen aan een helderder begrijpen van de mens op de gebieden.

Noten
 1. Helena I. Roerich, Letters of Helene Roerich, Volume I, (1929-1938), Agni Yoga Society, New York, 1954, p. 87 (letter 30, 12 December 1931). "We must understand the proportions of this Battle, which takes place on all planes or worlds."
 2. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 490. "Forget not that a plane is essentially a state of consciousness and not a locality, as so many esotericists seem to think."
 3. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 662. "Little has been said anent the more important truth that initiation admits a man into some area or level of the divine consciousness—into a plane or rather a state of being hitherto regarded as sealed and closed."
 4. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 279. "Animal, vegetable and mineral consciousness which differs from the human consciousness in many particulars, and primarily in that it does not co-ordinate, or deduce and recognise separate identity."
 5. Ibidem, p. 295. "Man, the lowest type of coherent consciousness (using the word "consciousness" in its true connotation as the "One who knows") is but a cell, a minute atom within a group."
 6. Ibidem, p. 279. "a. Logoic consciousness, or the successive states of divine realisation within the solar sphere.
  b. Planetary consciousness, or the consciousness of a Heavenly Man as He cycles successively through the scheme.
  c. Causal consciousness, or the successive expanding of the intelligent awareness of a human being from life to life.
  d. Human consciousness, or the awareness of a man on the physical plane, and progressively on the emotional and the mental planes.
  e. Animal, vegetable and mineral consciousness which differs from the human consciousness in many particulars, and primarily in that it does not co-ordinate, or deduce and recognise separate identity. It resembles human consciousness in that it covers the response to successive contacts of the units involved during their small cycles.
  f. Atomic consciousness, demonstrating through successive states of repulsion and attraction. In this last definition lies the key to the other states of consciousness."
 7. Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 28. "It is by meditation, or the reaching from the concrete to the abstract, that the causal consciousness is entered, and man—during this final period—becomes the Higher self and not the Personality."
 8. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 387. "His [the spiritual man's] "consciousness is one and yet has produced the varied forms of the many" within his little cosmos, and what is true of him is true of his great prototype, the Heavenly Man, the planetary Logos, and true again of the prototype of his prototype, the Grand Man of the Heavens, the solar Logos, God in manifestation through the solar system."
 9. The use of capitals for naming entities such as planetary and solar Logoi is in Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy by Alice A. Bailey not always consistent. In this contemplation we shall write 'Logos' with a capital, but not the preceding predicates.
 10. Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 92. "Thus, in summing up, we have four states of intelligent activity, which we might term consciousness, self-consciousness, group consciousness, and God consciousness."
 11. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, p. 295. "These two concepts lead necessarily to a third, that of the development of consciousness, which is the gradual expansion of the realisation of the Indweller in the form, the apprehension by the Self of the relation of the form to Itself, and of its slow utilisation and control. This persists until that Realisation includes the cell, the group, and the totality of groups. These ideas can be applied to the three grades of consciousness referred to. As follows:
  Man, the lowest type of coherent consciousness (using the word "consciousness" in its true connotation as the "One who knows") is but a cell, a minute atom within a group.
  A Heavenly Man represents a coherent conscious group.
  A solar Logos on His Own plane holds an analogous place to that of a Heavenly Man in a solar system, and from a still higher standpoint to that of a man within the solar system."
 12. A Treatise on Cosmic Fire, p. 7. "The goal for the evolution of the atom is self-consciousness as exemplified in the human kingdom.
  The goal for the evolution of man is group consciousness, as exemplified by a planetary Logos.
  The goal for the planetary Logos is God consciousness, as exemplified by the solar Logos."
 13. Ibidem, p. 291-292. "The work of a solar logos is again of a corresponding nature: […]. b. He has to attain to the consciousness of the cosmic Logos within Whose body He is a centre."
 14. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 12. "Initiation, or the process of undergoing an expansion of consciousness, […]."
 15. Noot 3.
 16. A Treatise on Cosmic Fire, p. 272. "d. The Heavenly Men form the seven centres in the body of the Logos. […].
  e. Human beings, when centred within their groups on causal levels, form one or other of the seven centres in the body of a Heavenly Man.
  f. The solar Logos forms one centre in the body of a still greater cosmic ENTITY."
 17. Ibidem, p. 7. "This Law of Correspondences or of Analogy is the interpretive law of the system, and explains God to man."
 18. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 177. "Everything in the Universe follows analogy. "As above, so below;" Man is the microcosm of the Universe."
 19. The Consciousness of the Atom, p. 54. "The macrocosm repeats itself in man, the microcosm, and the microcosm is again reflected in all lesser atoms."
 20. The Secret Doctrine, Volume I, p. 158. "Everything in the metaphysical as in the physical Universe is septenary."
 21. Ibidem, p. 152. "Moreover, the one eternal LAW unfolds everything in the (to be) manifested Nature on a sevenfold principle; […]."
 22. Letters on Occult Meditation, p. 300. "[…] the following four fundamentals:— […] b. The septenary constitution of the macrocosm and the microcosm."
 23. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 181. "Under the great Law of Correspondences, all that I have here given or indicated can be applied by the student to all forms of life: to a universe, to a solar system, to a planet, to a human being, to any subhuman form and to the tiniest atom of substance (whatever you may mean by that last term!)."
 24. Letters on Occult Meditation, p. 351. "Atomic Subplane. The matter of the solar system is divided by the occultists into seven planes or states, the highest of which is the atomic plane. Similarly, each of the seven planes is divided into seven subplanes, of which the highest is called the atomic subplane. There are therefore forty-nine subplanes, and seven of these are atomic."
 25. Telepathy and the Etheric Vehicle, p. 41. "The occultist ever approaches the subject connected with the evolutionary process from the angle of the whole and then the part, from the periphery to the centre, from the universal to the particular."
 26. Letters on Occult Meditation, p. 350. "Adi. The First; the primeval; the atomic plane of the solar system; the highest of the seven planes."
 27. A Treatise on Cosmic Fire, p. 344.
 28. Ibidem, p. 79. "It has its correspondence on the archetypal plane, —the plane we call that of the divine manifestation, the first plane of our solar system, the plane Adi."
 29. Ibidem, p. 117.
 30. The Light of the Soul, p. 329. "The emotional, astral or kamic plane, […]"
 31. Noot 27.
 32. Noot 29.
 33. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 33. "I might here remind you that the seven planes of our solar system are the seven subplanes of the cosmic physical plane."
 34. Noot 27.
 35. A Treatise on Cosmic Fire, p. 82.
 36. Ibidem, p. 474. "The majority of men only function consciously on the three lower levels of the physical—the gaseous, the liquid, and the dense—and the etheric levels are as sealed to them as are the astral."
 37. Ibidem, p. 453. "Etheric vision is comparatively common even now. But comment concerning it is rare, owing to the fear of criticism."
 38. Ibidem, p. 474. "In the coming centuries, man's normal habitat will be the entire physical plane up to, though not including, the second subplane. The fourth and third etheric levels will be as familiar to him as the usual physical landscape to which he is now accustomed."
 39. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 375. "Today the bulk of human beings are polarised on the lower levels of the astral plane, but are conscious in the physical body."
 40. Letters on Occult Meditation, p. 336. "The polarisation is now no longer physical, but is either emotional or mental."
 41. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 112. "When you use the term: "a man polarized in his astral body"—you really mean a man whose ego works principally through that vehicle."
 42. The Light of the Soul, p. 74.
  "1. Prana vital energy etheric body physical plane.
  2. Kama desire, feeling astral body astral plane.
  3. Lower manas concrete mind mental body mental plane.
  4. Higher manas abstract mind egoic body mental plane.
  5. Buddhi Intuition buddhic body buddhic plane.
  6. Atma spiritual will atmic body atmic plane.
  And that which corresponds to the "boundless immutable principle" in the macrocosm, the Monad (on its own plane) constitutes the seventh principle."
 43. A Treatise on Cosmic Fire, p. 817.
 44. Ibidem, p. 4. "A human being is equally triple, manifesting as Spirit, Soul and Body, or Monad, Ego and Personality."
 45. Initiation, Human and Solar, p. xv.
 46. Telepathy and the Etheric Vehicle, p. 135. "In this connection, it is well known to students that the Monad expresses itself through the Spiritual Triad, the Soul through the three aspects of the Egoic Lotus, and the Personality through the three mechanical vehicles."
 47. A Treatise on Cosmic Fire, p. 69-70. "Each body or form wherein Spirit functions has, for its focal point on each plane, an atom composed of matter of the atomic subplane of each plane. This serves as a nucleus for the distribution of force, for the conservation of faculty, for the assimilation of experience, and for the preservation of memory."
 48. Letters on Occult Meditation, p. 357. "Permanent atom. Those five atoms, with the mental unit, one on each of the five planes of human evolution (the mental unit being also on the mental plane) which the monad appropriates for purposes of manifestation. They form a stable-1 centre and are relatively permanent. Around them the various sheaths or bodies are built. They are literally small force centres."
 49. A Treatise on Cosmic Fire, p. 1159. "[...] the mental unit on the fourth subplane of the mental plane [...]."
 50. A Treatise on White Magic, p. 361-362. "Hence it is the mind principle in humanity which brings into manifestation the egoic body, the causal vehicle, the karana sarira, the twelve-petalled lotus."
 51. Ibidem, p. 105. "There is the radiant body of the soul itself, found on its own plane, and called, frequently, the Karana Sarira or the causal body."
 52. Figure 2 is a redrawing from A Treatise on Cosmic Fire, Chart III, p. 117. In this Chart III the mental unit is placed on the fifth mental subplane while in several statements in the texts this mental unit is placed on the fourth mental subplane. Figure 2 follows the text statements instead of Chart III. See also note 49.
Bibliografie
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Letters on Occult Meditation, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume I, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.
 • Helena I. Roerich, Letters of Helene Roerich, Volume I, (1929-1938), Agni Yoga Society, New York, 1954.
Appendix
Figuur 1: De gebieden
1e Kosmisch -, - Adi, Goddelijk -, Logoisch -, Archetypisch -
2e Kosmisch -, Anupadaka, Monadisch -
3e Kosmisch -, Atmisch -, Spiritueel -
4e Kosmisch -, Buddhisch -, Intuïtioneel -
5e Kosmisch -, Manasisch -, Mentaal -
6e Kosmisch -, Astraal -, Kamisch -, Emotioneel -
7e Kosmisch -, Fysiek -
1e Kosmisch Fysiek sub-, 1e Kosmische Ether, 1e Solair -, - Adi, Goddelijk -, Logoisch -, Archetypisch -
2e Kosmisch Fysiek sub-, 2e Kosmische Ether, 2e Solar -, Anupadaka, Monadisch -
3e Kosmisch Fysiek sub-, 3e Kosmische Ether, 3e Solair -, Atmisch -, Spiritueel -
4e Kosmisch Fysiek sub-, 4e Kosmische Ether, 4e Solair -, Buddhisch -, Intuïtioneel -
5e Kosmisch Fysiek sub-, Kosmisch Gasachtig, 5e Solair -, Manasisch -, Mentaal -
6e Kosmisch Fysiek sub-, Kosmisch Vloeibaar, 6e Solair -, Astraal -, Kamisch -, Emotioneel -
7e Kosmisch Fysiek sub-, Kosmisch Vast, 7e Solair -, Fysiek -
1e Solair Fysiek sub-, 1e Ether
2e Solair Fysiek sub-, 2e Ether
3e Solair Fysiek sub-, 3e Ether
4e Solair Fysiek sub-, 4e Ether
5e Solair Fysiek sub-, Gasachtig
6e Solair Fysiek sub-, Vloeibaar
7e Solair Fysiek sub-, Vast

Figuur 1.

Figuur 2: De mens op de solaire gebieden
De mens op de gebieden

Figuur 2.

Figuur 3: De mens op de solaire gebieden getabuleerd
Goddelijk Gebied   1e    
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Monadisch Gebied   1e Wil & Liefde-Wijsheid & Actieve Intelligentie Monade
2e
3e
4e
5e
6e
7e
Atmisch Gebied   1e Atmisch Permanent Atoom Ziel
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Buddhisch Gebied Intuïtie 1e Buddhisch Permanent Atoom
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Mentaal / Manasisch Gebied Abstract Denken 1e Manasisch Permanent Atoom
2e    
3e Egoïsch Lichaam
Concreet Denken
4e Mentale Eenheid Persoonlijkheid
5e  
6e
7e
Astraal Gebied Emotie 1e Astraal Permanent Atoom
2e  
3e
4e
5e
6e
7e
Stoffelijk Gebied Fijnstoffelijk / Etherisch 1e Ether Fysiek Permanent Atoom
2e Ether    
3e Ether
4e Ether
Grofstoffelijk
Gas
Vloeibaar
Vast

Figuur 3.