Arvindus

Contemplaties

Politiek, wetten en economie als exoterische reflecties

Politiek, wetten en economie als exoterische reflecties

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen principiële en niet-principiële tripliciteiten. Bij een principiële tripliciteit vormen de drie gegevens één eenheid. Dit is niet het geval bij niet-principiële tripliciteiten die bestaan uit drie losse gegevens. Deze beweringen zijn geponeerde axioma's in deze contemplatie. Nog zulk een axioma is dat een principiële tripliciteit bestaat uit een principiële dualiteit waarin de duale gegevens tot elkaar relateren middels een derde gegeven. Dit werd eerder gethematiseerd in de contemplatie 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man' [in het Nederlands 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens'].1 In deze contemplatie werden geest en materie getoond als de dualiteit relaterend aan elkander middels bewustzijn als derde gegeven. De tripliciteit van geest, bewustzijn en materie werd uitgelegd als de primaire tripliciteit die zich reflecteert in menselijke tripliciteiten. De primaire tripliciteit in de mens werd beschouwd als die van monade, ego en persoonlijkheid, of van geest, ziel en lichaam, waarbij elk van deze drie gegevens opnieuw gecontempleerd werden te bestaan uit een tripliciteit. De monade werd genoemd te bestaan uit wil, liefde-wijsheid en actieve intelligentie, het ego uit spirituele wil, intuïtie en abstract denken, en het lichaam uit het mentaal, astraal en etherisch plus fysiek lichaam.

Met nu de primaire tripliciteit van geest, bewustzijn en materie zichzelf reflecterend in de mens is het plausibel om aan te nemen dat deze zichzelf ook zal reflecteren in samenlevingen. Het is ook een geponeerd axioma in deze contemplatie dat de primaire tripliciteit van geest, bewustzijn en materie zichzelf reflecteert in samenlevingen als politiek, wetten en economie. Politiek, wetten en economie moeten dan gezien worden als een principiële tripliciteit. Het wordt niet beweerd hier dat deze tripliciteit de primaire tripliciteit is waaruit een samenleving bestaat (zoals de mens bestaat uit monade, ego en persoonlijkheid) maar tenminste dat het een principiële tripliciteit in de samenleving is. Politiek, wetten en economie zijn exoterische reflecties van een esoterische tripliciteit.

Met het bovenstaande geponeerd kan meer inzicht verkregen worden in de aard van politiek, wetten en economie middels een verheldering van wil, liefde-wijsheid en actieve intelligentie. Want politiek kan gezien worden als een exoterische reflectie van wil, wetten van liefde-wijsheid en economie van actieve intelligentie. Hoe moeten we dan deze wil, liefde-wijsheid en actieve intelligentie begrijpen? Laten we met die laatste starten. Actieve intelligentie is in principe de kwaliteit inherent in (onze solair systemische) materie.2 Het is hoe materie zich gedraagt zonder enige externe oplegging. Liefde-wijsheid echter legt aan materie op.3 En wat het oplegt is in principe de spirituele wil. Het kan gezegd worden dat een spirituele wil een bewust liefdevol en wijs doel oplegt aan een actief en intelligent plan.4, 5 Op zichzelf is materie blindelings actief, echter wanneer een spirituele wil zichzelf oplegt aan materie wordt het geleid naar een doel. Hetzelfde zien we in de tripliciteit van politiek, wetten en economie. Een economie heeft een intelligente activiteit op zichzelf, echter wanneer het aan zichzelf wordt overgelaten acteert deze blindelings.6 Om economie daarom doel te geven moet politiek zichzelf opleggen aan economie middels richtinggevende wetten. Zoals spirituele wil zichzelf oplegt aan actieve materie middels liefdevolle en wijze doelmatigheid moet politiek zichzelf opleggen aan economie middels wetten. Op deze wijze zou de tripliciteit van politiek, wetten en economie de primaire principiële tripliciteit van geest, bewustzijn en materie reflecteren. In huidige tijden echter worden politiek, wetten en economie niet dominant beschouwd als een principiële tripliciteit en wordt het veld van economie door kapitalistische denkers overgelaten aan de eigen blinde activiteit. Dit kan in het licht van de tijdloze wijsheid echter gezien worden als obstructief voor evolutie en aldus zeer onwenselijk.

Andere contemplaties

Het kan gevraagd worden hoe deze contemplatie zich verhoudt tot de eerdere (Engelse) contemplatie 'Contemplations, Economics, Politics, Ethics, Metaphysics'.7 Daar werd een meer etymologische lijn gevolgd leidend tot de conclusie dat in huidige tijden economie politiek en ethiek bepaalt, metafysica doorhalend, terwijl normatief economie bepaald zou moeten worden door politiek, politiek door ethiek en ethiek door metafysica. Deze conclusie geldt nog steeds en kan geïntegreerd worden in de bevindingen in deze contemplatie. Want hier wordt ook beweerd dat economie geleid moet worden door politiek, zij het dat hier wetten als bemiddelende factor geponeerd is. Metafysica als de primaire leidende factor wordt opnieuw herkend in de primaire principiële tripliciteit waar geest (het metafysische) zichzelf oplegt aan materie (het fysieke). En dit doet het door de bemiddelende factor van bewustzijn (hier te vertalen als 'ethiek'). Dus we hebben metafysica zichzelf opleggend middels ethiek aan politiek, zichzelf op zijn beurt opleggend middels wetten aan economie. En deze gedachte van metafysica als leidend zijnde voor politiek is ook verder gethematiseerd in de contemplatie 'Contemplations, A Setup for a Metaphysicratic Manifest' [in het Nederlands 'Contemplaties, Een opzet voor een metafysicratisch manifest'].8 Aldus zijn de verschillende beweringen en conclusies van de politieke contemplaties volledig complementair aan elkaar. De geïntegreerde boodschap van deze contemplaties is om metafysica de leidende factor te laten zijn voor ethiek, ethiek voor fysica, waar eerst politiek wordt aangeraakt, politiek dan voor wetten, en wetten voor economie.

Mogen we aldus werken naar politiek, wetten en economie als geperfectioneerde exoterische reflecties van de esoterische primaire principiële tripliciteit.

Noten
 1. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 2. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 132. "The matter of the solar system, when undifferentiated, was active intelligent matter, and that is all that can be predicated of it."
 3. Ibidem, p. 421. "Now this matter is in form, the solar system is not in pralaya but in objectivity, —his objectivity having in view the addition of another quality to the logoic content, that of love and wisdom."
 4. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 534.
  "SHAMBALLA HIERARCHY HUMANITY
  Synthesis Unity Separation
  Will Purpose Plan
  Life Soul Appearance
  Spirit Consciousness Substance
  Livingness Organism Organisation
  Apprehension Polarisation Focus of Activity
  Power Momentum Action
  Energy Distribution Forces
  Direction Transmission Reception
  Head Heart Throat"
 5. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 714. "The will ever implements the purpose."
 6. 'Contemplations, Economics, Politics, Ethics, Metaphysics', Index: 201111041, Economics, Contemporary Economy.
 7. 'Contemplations, Economics, Politics, Ethics, Metaphysics', Index: 201111041.
 8. 'Contemplations, A Setup for a Metaphysicratic Manifest', Index: 201204032.
Bibliografie