Arvindus

Contemplaties

Over de passiviteit van werklozen

  • Titel: Contemplaties, Over de passiviteit van werklozen.
  • Auteur: Arvindus.
  • Uitgever: Arvindus.
  • Auteursrecht: Arvindus, 2015, alle rechten voorbehouden.
  • Index: 201507131.
  • Editie: html, eerste editie.

§

In 'Tijdloze wijsheid, Classificaties van de mensheid' werden diverse esoterische divisies van de mensheid gegeven.1 In 'Contemplaties, Exoterische klassen en esoterische divisies van de mensheid' werden deze esoterische divisies samengevat als ziel, mentaal, emotie en fysiek gepolariseerden en werden deze gerelateerd aan de exoterische klassen van priesters, heersers, vaklui en werkers.2 In 'Contemplaties, De exodus van de spirituele klasse' werd op individueel niveau een causaal verband tussen de divisies en klassen ontkend maar werd op algemeen niveau een correlatie bevestigd. Tevens werd aangegeven dat er op de hiërarchische klassenladder gemakkelijker een stap naar beneden wordt gezet dan een stap naar boven.3 In 'Contemplaties, De verhoudingen der klassen' tenslotte werd geschetst dat op basis van de correlatie van divisies met klassen die laatste zich negatief of positief tot elkaar verhouden, afhankelijk van de posities op de hiërarchische klassenladder.4 Positiviteit werd daarbij gerelateerd aan activiteit en negativiteit aan passiviteit, en de klasse van werkers werd op basis van zijn correlatie met de divisie van fysiek gepolariseerden als het meest negatief geschetst. Werkers zijn negatief en passief ten aanzien van de boven hen gelegen klassen omdat zij zich door hen laten leiden.

Boven genoemde klassen van priesters, heersers, vaklui en werkers werden overgenomen van het Hindoeïstische kastenstelsel waar deze klassen bekend zijn als 'brahmins', 'kṣatriyas', 'vaiśyas' en 'śūdras'. Dit Hindoeïstische systeem kent echter ook nog de zogeheten 'parias'.5 Deze parias maken weliswaar deel uit van de geografische populatie waartoe ook de vier voorgenoemde kasten behoren maar zijn niettemin uitgesloten van de kastenmaatschappij. Het Nederlandse woord 'paria' is van deze term afkomstig6 en draagt in het Nederlands nog steeds de betekenis van 'verstoteling'7 en 'verschoppeling'.8 (De betekenis van 'laagste kaste' is feitelijk onjuist omdat het hier een groep betreft die juist buiten de kasten geplaatst is).9 Het woord gaat uiteindelijk terug naar het Tamil woord 'paṛaiyan'.10 Dit betreft een trommelslager, en wellicht dat men parias als dusdanig is gaan benoemen omdat ze beschouwd werden als levensvormen die als een trommel genadeloos geslagen mochten worden.

Nu wordt een dergelijke groep van parias niet alleen in het Hindoeïstische kastensysteem gevonden maar ook in de hedendaagse Nederlandse klassenmaatschappij. Want in het Nederland van vandaag zijn het onder andere de (langdurig) werklozen die te boek staan als parias. Dit werd al ten dele gethematiseerd in 'Contemplaties, Respect en werk(loosheid)', waar naar voren werd gebracht dat het de hedendaags Nederlandse gedachte is dat alleen mensen met een betaalde baan respect verdienen.11

De vraag rijst hier op uit welk menstype deze groep esoterisch gezien bestaat. Bij het overdenken van deze vraag is het belangrijk om te herhalen dat het gemakkelijker is om naar beneden dan naar boven te stappen op de klassenladder. Praktisch gezien is het bij een algemene vacatureschaarste gemakkelijker voor een mentaal gepolariseerde om een vak te gaan uitoefenen dan voor een fysiek gepolariseerde om zich tot vakman om te scholen. En evenzo zullen emotioneel gepolariseerden gedrevener zijn om werk in de laagste klasse te bemachtigen dan fysiek gepolariseerden, immers voor die eersten is hun emotie hun zeer krachtige drijfveer. Bij een algemene vacatureschaarste zullen we aldus een exodus naar beneden kunnen aanschouwen waarbij op de laagste klassentrede de fysiek gepolariseerden in grote getale buiten de vier klassen gewipt zullen worden in de buitenklasse van de werkloze parias. Het grootste deel van langdurig werklozen zal dan ook bestaan uit fysiek gepolariseerden, of in ieder geval uit hen die zich voornamelijk negatief verhouden ten aanzien van de werkende klassen.

Dat het grootste deel van de langdurig werklozen uit deze negatief gepolariseerden bestaat wil niet zeggen dat allen in die groep als zodanig gepolariseerd zijn. Het kan zelfs zo zijn dat door het wegvallen van de klasse van priesters12 ook vele ziel gepolariseerden buiten de vier klassen zijn komen te vallen (waarbij in ogenschouw genomen moet worden dat de groep van ziel gepolariseerden numeriek zwaar in ondertal is in vergelijking met de anders gepolariseerden).

Onder de hedendaagse Nederlandse langdurig werkloze parias vinden we dus voornamelijk fysiek gepolariseerden met in ondertal diverse anders gepolariseerden. Dezen zullen echter allemaal dezelfde respectloze behandeling krijgen door de groepen die een betaalde baan hebben. Deze respectloze behandeling vindt over het algemeen om twee redenen plaats, waarbij we in ogenschouw moeten houden dat 'positief' in deze contemplatie ook 'actief' betekent en 'negatief' ook 'passief'.

Ten eerste vindt de respectloze behandeling van werklozen plaats vanuit de aversie van een positief geladen pool (de hoger gepolariseerde werkende) ten aanzien van een negatief geladen pool (de lager gepolariseerde werkloze). Hierbij wil de eerste de negativiteit van de tweede, die hij zelf al overstegen heeft, als het ware van zich af slaan.

Ten tweede vindt de respectloze behandeling van werklozen plaats vanuit de motivatie van de positief geladen pool om de negatief geladen pool te activeren. Dit activeren kan getracht worden via beloning of via straf, echter vanuit de voorgenoemde aversie wordt doorgaans gekozen voor straf. Aldus komen we tot de situatie dat werklozen door werkenden afkerig bestraft worden om hen te activeren.

Boven beschreven behandeling zal door verschillende werklozen verschillend ontvangen worden. De meerderheid der werklozen is negatief gepolariseerd ten aanzien van diegenen die hen respectloos behandelen en zal de behandeling tamelijk gelaten ondergaan. Zij laten zich tamelijk gewillig door straf activeren. Dit zal anders liggen bij hen die positief gepolariseerd zijn ten aanzien van diegenen die hen respectloos behandelen. Zij zullen zich verzetten tegen zowel de respectloze behandeling als tegen de activering. Immers wie zich positief en proactief verhoudt ten aanzien van iemand die zich tot hem als negatief en passief verhoudt laat zich door die persoon niet willoos (pseudo)activeren.

Dit verzet tegen respectloze behandelingen en (pseudo)activering kan van tweeërlei aard zijn. Enerzijds kan de positieve werkloze zich individueel trachten te verzetten en anderzijds kan hij trachten om de gehele groep van werkloze parias mee te krijgen in het verzet. Wanneer hij kiest voor dat laatste is het echter raadzaam dat hij bovenstaande beschouwing in ogenschouw neemt. Niet alle werklozen zien in dat de groep van parias waartoe zij behoren voornamelijk bestaat uit negatieve werklozen. Dezen laten zich al moeilijk tot werk activeren maar zullen zich minstens even moeilijk tot verzet laten activeren. De positieve werkloze verzetsstrijder moet tot de erkenning komen van de hem omringende passiviteit. Hij kan zijn energie dan op de eerste plaats steken in zijn individuele verzet, eventueel op de tweede plaats in een nauwgezette selectie van andere positieve werklozen voor samenwerkend verzet, en desnoods op de laatste plaats in het uitwerken van strategieën om de hem omringende negatieve werklozen te activeren tot verzet. Meer dan één positieve werkloze heeft zich de tanden stuk gebeten op het tot verzet trachten te activeren van negatieve werklozen.

Bibliografie