Arvindus

Tijdloze wijsheid

Logoi

 • Titel: Tijdloze wijsheid, Logoi.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2023, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202304271.
 • Editie: html, eerste editie.

§

Volgens de tijdloze wijsheid is het vanuit zelfkennis dat kennis wordt verkregen van datgene wat groter is dan dat zelf.1, 2 Laten we dus in deze samenvatting waar we de logoi beogen te thematiseren deze benaderen vanuit een zicht op de constitutie van de mens.

De mens is in principe drievoudig. Hij bestaat uit een monade of geest, een ziel of bewustzijn en een persoonlijkheid of lichaam. Deze monade is in zichzelf één maar kent niettemin drie aspecten, namelijk die van wil of macht, liefde-wijsheid en actieve intelligentie. De ziel is ook drievoudig en bestaat uit atma of spirituele wil, buddhi of intuïtie en buddhi-manas of abstract / hoger denken. De persoonlijkheid tenslotte bestaat uit lichamen, ook weer drie in getale, namelijk het mentaal lichaam (zijnde het concreet / lager denken), het astraal of emotie-lichaam en het fysiek lichaam (dat op zijn beurt weer bestaat uit een fijnstoffelijk of etherisch lichaam en een grofstoffelijk lichaam).3

Samen bevinden bovenstaande principes zich op zeven gebieden. De drievoudige monade bevindt zich enkel op het monadisch gebied, de drievoudige ziel op het atmisch, buddhisch en hoger mentaal gebied en de persoonlijkheid op het lager mentaal, astraal en fysiek gebied. Er is ook nog een goddelijk gebied dat door de mens niet wordt aangeraakt. Neem er notie van dat het hoger en lager mentaal gebied samen één mentaal (manasisch) gebied uitmaken en dat het grofstoffelijk en fijnstoffelijk gebied één fysiek gebied uitmaken.4

Nu bevinden zich in het etherisch lichaam van de mens zeven centra of chakra's, namelijk het kruincentrum, het wenkbrauwcentrum, het keelcentrum, het hartcentrum, het zonnevlechtcentrum, het sacraalcentrum en het basiscentrum. Deze corresponderen met de zeven gebieden en ook met de zeven principes in de mens, want als de monade als één wordt beschouwd dan is de mens zevenvoudig.5, 6 De mens wordt soms ook zevenvoudig beschouwd wanneer als lagere constituenten het grofstoffelijk, het fijnstoffelijk, het astraal en het mentaal lichaam worden genomen en als hogere constituenten het abstract denken (buddhi-manas), de intuïtie (buddhi) en de wil (atma).7

Verder kan nog vermeld worden dat tussen het hoger denken van de ziel en het lager denken van de persoonlijkheid zich een zielslichaam bevindt dat ook wel 'het egoïsch lichaam' of 'de egoïsche lotus' wordt genoemd. Dit egoïsch lichaam weerspiegelt de grotere drievouden op verschillende manieren, bijvoorbeeld door aspecten (lotusbladeren) van opoffering, van liefde en van kennis.8

Nu maken alle menselijke eenheden samen een wortelras uit dat is geplaatst binnen een cyclus van involutie en evolutie. Binnen die cyclus ontwikkelen zich zeven wortelrassen. De huidige mensheid betreft het vijfde wortelras, dat ook wel 'het Arische ras' wordt genoemd. Eerdere rassen waren bijvoorbeeld het Atlantische ras, het Lemurische ras en het Hyperboreaanse ras. Elk wortelras doorloopt ook weer zeven subrassen, en we staan heden ongeveer op het overgangspunt van het vijfde naar het zesde subras.9, 10

Deze cyclus van de wortelrassen vindt plaats op een globe [in het Nederlands soms ook wel 'bol' genoemd]. Een globe is geplaatst in een zevenvoud van globes die samen een keten uitmaken.11 In onze huidige keten bevinden we ons op de vierde globe die ook wel 'de Aardglobe' wordt genoemd. De derde globe kan 'de Maanglobe' genoemd worden en de tweede globe 'de Venusglobe'. Zo worden namen van planeten toegekend aan globes en ketens binnen het schema van de aarde, en het is goed om dit in de gaten te houden.12, 13

We bevinden ons momenteel in de vierde keten van de zeven ketens die het Aardschema uitmaken. Dit betreft dus de zogenoemde 'Aardketen' die werd voorafgegaan door de Maanketen en de Venusketen van het Aardschema. De evolutiecycli doorheen de ketens en globes worden 'ronden' genoemd. We bevinden ons heden in de vierde ketenronde, in de vierde globeronde, in het vijfde wortelras, in het vijfde subras.14 De continenten met hun wortelrassen (zoals Hyperborea, Lemurië en Atlantis) fungeren daarbij als de centra van de globes, de globes als de centra van de ketens en de ketens als de centra van het planeetschema.15, 16

Het Aardschema nu is het lichaam van manifestatie van een planetaire logos, vergelijkbaar met zoals het lichaam van een mens de manifestatie is van een menselijke monade.17 Een menselijke monade zou dus eigenlijk ook 'een menselijke logos' kunnen worden genoemd en een planetaire logos 'een planetaire monade', echter in de tijdloze wijsheid wordt doorgaans de term 'monade' toegepast voor mensen en de term 'logos' voor planetaire en supraplanetaire levens.

Nu maken alle menselijke eenheden een wortelras uit, maar ook een rijk. Er zijn zeven zulke rijken, namelijk die van de mineralen, de planten, de dieren, de mensen, de zielen, de planeten en de zonnen.18 Het zielenrijk wordt ook wel 'het Rijk van God' en 'de Hiërarchie' genoemd.19

Onze planetaire logos maakt deel uit van het rijk der planeten en dit rijk wordt op onze Aardglobe vertegenwoordigd door Shamballa.20 Shamballa hanteert de energie van de wil, de Hiërarchie die van liefde en het mensenrijk die van intelligentie.21 Deze drie verhouden zich tot de Aardglobe zoals de monade, de ziel en de persoonlijkheid zich verhouden tot de mens.22 De ingewijden, discipelen en aspiranten vertegenwoordigen daarbij het bemiddelende egoïsche lichaam dat de ziel met de persoonlijkheid verbindt.23

'De Raadskamer' van Shamballa nu wordt voorgezeten door Sanat Kumara, die ook wel 'de Eeuwige Jongeling', 'de Heer van de Wereld', 'de Oude van Dagen' en 'Melchizedek' wordt genoemd.24 Sanat Kumara is op onze Aardglobe een incarnatie van onze planetaire logos alwaar de eerstgenoemde de laatstgenoemde vertegenwoordigt.25

Als vertegenwoordiger van de planetaire logos op onze Aardglobe en als voorzitter van de Raad van Shamballa vertegenwoordigt Sanat Kumara het monadisch dan wel logoïsch aspect van die globe.26 De menselijke monade kent in zijn eenheid echter ook drie aspecten en dit vinden we terug in de Raadskamer van Shamballa waar deze aspecten op groter niveau worden vertegenwoordigd door de drie 'Buddha's van Activiteit', zoals ze worden genoemd. (Er zijn ook nog drie andere Kumara's, het totaal samenbrengend op zeven, echter deze laatste drie zijn esoterisch en worden in de tijdloze wijsheid weinig besproken.) De drie Buddha's van Activiteit hanteren de energieën van wil, liefde en intelligentie in Shamballa.27, 28

Binnen de Hiërarchie worden de drie energieën van de Buddha's van Activiteit ontvangen en verder verspreid door 'de Manu', 'de Christus' en 'de Mahachohan', zoals ze worden genoemd. De 'Meesters van Wijsheid' op hun verschillende stralen zijn daarbij de ontvangers en zij verspreiden de energieën verder totdat ze in de mensheid worden ontvangen.29 Binnen de mensheid worden de drie energieën van wil, liefde en intelligentie collectief vertegenwoordigd door ingewijden, discipelen en aspiranten. Zij zijn als het ware de egoïsche aspecten van opoffering, liefde en kennis.30

Nu maakt onze planetaire logos met zijn planeetschema deel uit van een twaalftal planetaire logoi, die ook wel 'Hemelse Mensen' worden genoemd en die zich bevinden op het monadisch gebied.31, 32 Zeven daarvan worden als heilige planeten beschouwd en vijf daarvan, waaronder onze aarde, worden als niet-heilig beschouwd. De heilige planeten betreffen Vulcan, Mercurius, Venus, Jupiter, Saturnus, Neptunus en Uranus, en de niet-heilige planeten betreffen Mars, Aarde, Pluto, Maan, Zon, waarbij die laatste twee verborgen planeten versluieren.33

De zeven heilige planetaire logoi worden ook wel 'de zeven Geesten voor de Troon (van God)' genoemd.34 Zij vertegenwoordigen in ons zonnestelsel de zeven stralen,35 die beschouwd kunnen worden als zeven archetypische energieën.36, 37 Het betreffen de stralen van (1) wil of macht, (2) liefde-wijsheid, (3) actieve intelligentie, (4) harmonie, schoonheid en kunst, (5) concrete kennis of wetenschap, (6) devotie of abstract idealisme en (7) ceremoniële magie en orde.38 Ook deze zeven stralen zijn weer gerelateerd aan de eerder genoemde zevenvouden.39

Samen maken de voorgenoemde planeten deel uit van ons zonnestelsel, waarbij de zeven heilige planeten fungeren als de zeven belangrijkste centra.40 Ons zonnestelsel is het tweede van drie zonnestelsels. Het eerste ontwikkelde het derde aspect, het tweede ontwikkelt heden het tweede aspect en het derde zal het eerste aspect ontwikkelen.41 Deze drie zonnestelsels zijn de drie incarnaties of manifestaties van onze solaire logos [in het Nederlands ook wel 'zonnelogos' genoemd].42 Onze solaire logos wordt ook wel 'God' en 'Grootse Hemelse Mens' genoemd.43

Nu wordt God ook wel gekend als de heilige Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest en deze drie kunnen worden beschouwd als de vertegenwoordigers van God, van de solaire logos, in de drie zonnestelsels. De Vader (ook gekend als 'Shiva' en 'de eerste logos') zal incarneren in het volgende stelsel, de Heilige Geest (ook gekend als 'Brahma' en 'de derde logos') incarneerde in het vorig stelsel en de Zoon (ook gekend als 'Vishnu', 'de tweede logos' en 'de Kosmische Christus') is geïncarneerd in het huidige stelsel.44, 45 Deze drie logoi vertegenwoordigen de solair logoïsche aspecten van wil (Vader), liefde (Zoon) en intelligentie (Heilige Geest),46 en we kunnen ze dus misschien ook wel 'solaire aspectlogoi' noemen. Andere termen voor deze energieën of aspecten betreffen 'elektrisch vuur', 'zonnevuur' en 'wrijvingsvuur', en deze corresponderen met de centrale spirituele zon (Vader), het hart van de zon (Zoon) en de fysieke zon (Heilige Geest).47 Deze drie genoemde logoi bevinden zich op het logoïsch gebied (zijnde het eerste kosmisch fysiek subgebied) terwijl de solaire logos zelf zich bevindt op het kosmisch monadisch gebied.48, 49

Ons zonnestelsel nu maakt deel uit van een totaal van zeven stelsels en tezamen zijn zij de centra van 'Degene over wie niets gezegd kan worden', die een kosmische logos betreft.50, 51 Ons zonnestelsel is daarvan het hartcentrum.52 We zullen hier niet verder ingaan op andere (mogelijke) centra. De informatie die gegeven wordt over bij voorbeeld de Grote Beer, de Pleiaden en Sirius is echter interessant om te bestuderen. Wellicht dat deze informatie in een andere publicatie aan bod kan komen.

Wat hier nog wel vermeld kan worden is dat degene over wie niets gezegd kan worden, onze kosmische logos, op zijn beurt is geplaatst tussen meerdere kosmische logoi en dat hij een centrum is van een nog grotere, onbekende, logos.53

Tot slot moet nog vermeld worden dat de terminologie in de tijdloze wijsheid, zeker waar het supramenselijke gegevens betreft, niet altijd even duidelijk of consequent is. In sommige gevallen zal er daarom zorgvuldig en contextueel gelezen moeten worden. En hopelijk kan bovenstaande samenvatting daarbij houvast bieden.

Noten
 1. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 348. "By the proving therefore of the human detail, we lay the ground for the acceptance of the cosmic, solar and planetary knowledge. What is proven true on the small scale opens the door for the understanding of that which exists on a larger scale. "Man, know thyself" is a potent key to the knowledge of Deity and to the workings of divinity"
 2. Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 45. "The old occult injunction which said to a man "Know thyself, for in thyself is to be found all that there is to be known," is still the rule for the wise student."
 3. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 4. 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031, Figure 2: Man on the Solar Planes, Figure 3: Man on the Solar Planes Tabulated.
 5. 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 6. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 184. "The Monad, the Spiritual Triad and the threefold personality; these constitute another septenate."
 7. Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002, p. 596.
 8. 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241.
 9. 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 10. 'Ageless Wisdom, Sub-Races', Index: 202008281.
 11. 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 12. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 371. "Third, the statement that the great Kumara or the One Initiator came to this planet from Venus is true in so far as it embodies the fact that He came to this dense planet (the fourth) in the fourth chain from that chain in our scheme which is called the "Venus" chain, and which is the second chain. He came via the second globe in our chain; […]."
 13. Ibidem, p. 583. "In the third chain, the moon chain, we have an interesting related fact."
 14. Noot 11.
 15. Esoteric Psychology, Volume I, p. 155. "3. The Life which expresses Itself through seven planetary centres, or continents."
 16. A Treatise on Cosmic Fire, p. 1165. "Within each planetary scheme, are found the seven chains which are the seven planetary centres, and again within the chain are the seven globes which are the chain centres, […]."
 17. Ibidem, p. 671. "The standpoint of any particular planetary Logos as they form His body of manifestation, a scheme."
 18. Esoteric Psychology, Volume I, p. 215.
  "1. The Mineral Kingdom VII
  2. The Vegetable Kingdom VI
  3. The Animal Kingdom V
  4. The Kingdom of Men IV
  5. The Kingdom of Souls III
  6. The Kingdom of Planetary Lives II
  7. The Kingdom of Solar Lives I"
 19. Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 197. "There has been much church teaching given about the kingdom of God and the kingdom of souls. These are but terms for the phrase used above, the Spiritual Hierarchy of the planet."
 20. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 469. "First, that the threefold energies which lie back of the activity of the centre at Shamballa concern the planetary Logos; […]."
 21. Ibidem, p. 156.
  "Shamballa Hierarchy Humanity
  Will Love Intelligence"
 22. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 192. "2. The three periodical vehicles which compose the expression of the human being and which make him what he is (the Monad, the Soul, and the Personality) are each related to the three planetary centres: Shamballa, the Hierarchy, and Humanity, and therefore to each of man's individual three major centres."
 23. Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 323. "3. The fact of the existence of the New Group of World Servers was brought to the attention of the general public, and on quite a large scale. This group is composed of aspirants, disciples and initiates, and is intermediate between the spiritual Hierarchy and the intelligent public."
 24. The Externalisation of the Hierarchy, p. 287. "1. The Lord of the World, the Ancient of Days, Sanat Kumara, the planetary Logos, Melchizedek, He to Whom Christ referred when He said, "I and My Father are One.""
 25. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 379. "We might here note the fact that the word Ibez is literally in the nature of an acrostic veiling the true name of the planetary Logos of the earth, one of Whose principles is working in Sanat Kumara, making Him thus a direct incarnation of the planetary Logos and an expression of His divine consciousness."
 26. The Rays and the Initiations, p. 367. "[…] the supreme Head of the Ashram, Sanat Kumara, the Lord of the World."
 27. Ibidem, p. 407. "It must be realised that the Buddhas of Activity, of Whom there are only three on our planet, are similarly active. They are active love-wisdom or a complete synthesis of active intelligence, active love and active will."
 28. Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 219. "At the head of our world evolution stands the first Kumara, aided by six other Kumaras, three exoteric and three esoteric. Who are the focal points for the distribution of the force of the systemic Kumaras."
 29. 'Ageless Wisdom, The Constitution of the Hierarchy', Index: 201506171.
 30. Noot 23.
 31. A Treatise on Cosmic Fire, p. 62. "In the same way, the seven planetary Entities, the seven Heavenly Men, are seven Logoi (likewise cosmic Beings) Who in Their totality form the Body of the threefold Logos."
 32. Ibidem, p. 344.
 33. Esoteric Psychology, Volume I, p. 335. "THE PLANETS AND RAYS
  Sacred Ray Non-sacred Ray
  1. Vulcan 1st ray. 1. Mars 6th ray.
  2. Mercury 4th ray. 2. Earth 3rd ray.
  3. Venus 5th ray. 3. Pluto 1st ray.
  4. Jupiter 2nd ray. 4. Moon 4th ray.
  5. Saturn 3rd ray. veiling a hidden planet.
  6. Neptune 6th ray. 5. Sun 2nd ray.
  7. Uranus 7th ray. veiling a hidden planet."
 34. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 267-268. "The unfoldment of the life of the various planetary Logoi, or of the seven Spirits before the Throne of God, is not uniform and the atoms in Their bodies, or the monads who constitute Their vehicles are therefore not uniform in unfoldment.
  This is a vast subject and cannot be more than touched upon here. Students will find it of interest to search for information given in the different presentations of the one truth anent the great Lives in whom we "live, and move and have our being." They can be studied under the following names:
  1. The seven Rays,
  2. The seven Spirits before the Throne,
  3. The seven planetary Logoi,
  4. The seven great Lords,
  5. The seven Aeons,
  6. The seven Emanations,
  7. The seven Prajapatis,
  and other less known terms, and much light will be forthcoming."
 35. Ibidem.
 36. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 199. "16. We are told that there is an archetype, a pattern, a ray, a goal and a light which shines from the Path."
 37. Esoteric Psychology, Volume I, p. 163. "These seven rays may be described as the seven channels through which all being in His solar system flows, the seven predominant characteristics or modifications of life, for it is not to humanity only that these rays apply, but to the seven kingdoms as well. In fact there is nothing in the whole solar system, at whatever stage of evolution it may stand, which does not belong and has not always belonged to one or other of the seven rays."
 38. Initiation, Humand and Solar, p. 224.
  "Rays of Aspect
  1. The Ray of Will, or Power.
  2. The Ray of Love-Wisdom.
  3. The Ray of Activity or Adaptability.
  Rays of Attribute
  4. The Ray of Harmony, Beauty, Art, or Unity.
  5. The Ray of Concrete Knowledge or Science.
  6. The Ray of Abstract Idealism or Devotion.
  7. The Ray of Ceremonial Magic, or Law."
 39. Noot 37.
 40. Esoteric Astrology, p. 79. "d. The seven and the five planets which are the centres of energy in the solar system, responsive to the energy of the twelve zodiacal constellations."
 41. Esoteric Psychology, Volume I, p. 88. "For the first solar system the third ray was the synthetic ray, but for this solar system the second ray is the synthetic ray, and for the next solar system the first ray will perform a similar function."
 42. A Treatise on Cosmic Fire, p. 4. "This Solar Logos incarnates, or comes into manifestation, through the medium of a solar system."
 43. The Light of the Soul, p. 387. "[…], the Grand Man of the Heavens, the solar Logos, God in manifestation through the solar system."
 44. Ibidem, p. 156. "It expresses the nature of that aspect of divine life which is called Brahma by the Hindu, and the Holy Spirit by the Christian. This is the third aspect of the Trimurti or Trinity, the aspect of active intelligent matter, out of which the body of Vishnu or of the cosmic Christ is to be built in order that Shiva, the Father or the spirit may have a medium of revelation."
 45. Ibidem, p. 272.
  "I. Spiritual Essence. I. The Sound or Word. III. The Object.
  1. Spirit. 1. The Soul. 1. Body
  2. Pneuma. 2. The Psyche. 2. Form
  3. The Father. Shiva 3. The Son. Vishnu. 3. The Holy Spirit. Brahma
  4. The Monad. The One. 4. The cosmic Christ. 4. The vehicle of life and of incarnation.
  5. The eternal Will or Purpose. 5. Eternal Love-Wisdom. 5. Eternal activity and intelligence.
  6. One great Breath. 6. The AUM. 6. The Worlds.
  7. Life. 7. Consciousness Aspect. 7. Activity Aspect.
  8. Synthesising Energy. 8. Attractive Force. 8. Matter.
  9. First Aspect. 9. Second Aspect. 9. Third Aspect."
 46. Ibidem.
 47. A Treatise on Cosmic Fire, p. 628.
  "Agni Electric fire Spirit Central Spiritual Sun Energy
  Surya Solar fire Vishnu Heart of the Sun Light
  Brahma Fire by friction   Physical visible Sun Fohat"
 48. Noot 32.
 49. Noot 4.
 50. Esoteric Psychology, Volume I, p. 155. "1. The Life which expresses Itself through seven solar systems. The One About Whom Naught May Be Said."
 51. A Treatise on Cosmic Fire, p. 293.
 52. Ibidem, p. 511. "The centre in the cosmic body of the ONE ABOUT WHOM NOUGHT MAY BE SAID of which our solar Logos is the embodied force is the heart centre."
 53. Noot 51.
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 • 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031.
 • 'Ageless Wisdom, Sub-Races', Index: 202008281.
 • 'Ageless Wisdom, The Constitution of the Hierarchy', Index: 201506171.
 • 'Ageless Wisdom, The Egoic Lotus', Index: 201305241.
 • 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 • 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Initiation, Humand and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Consciousness of the Atom, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Externalisation of the Hierarchy, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Unfinished Autobiography, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Helena P. Blavatsky, The Secret Doctrine, Volume II, in: Theosophical Classics, (CD-ROM), Theosophical Publishing House, Manilla, 2002.