Arvindus

Tijdloze wijsheid

De zeven stralen (samengevat)

De zeven stralen in zijn algemeenheid

In de tijdloze wijsheid van vooral de Tibetaanse Meester Djwhal Khul via Alice Bailey speelt het concept van de zeven stralen een belangrijke rol. Vijf boeken van de 'vierentwintig boeken van esoterische filosofie' betreffen delen met de subtitel Een verhandeling over de zeven stralen, maar ook in de andere boeken worden de zeven stralen veel gethematiseerd. Als concepten worden ze in principe gebruikt om fenomenen van alle mogelijke soorten te categoriseren, en daardoor te begrijpen.

Te categoriseren nu betekent te generaliseren, en generalisaties zijn abstractheden. En de zeven stralen kunnen als zodanig begrepen worden. Ze zijn in principe abstractheden, of archetypen, die concreetheden kenmerken en karakteriseren. Alle fenomenen binnen ons zonnestelsel, en daaraan voorbij, van atomen tot mensen tot planeten en van persoonlijkheden tot zielen tot monaden, worden gekenmerkt door de zeven stralen.1 Wanneer de zeven stralen die actief zijn binnen ons zonnestelsel worden genoemd moet in gedachte worden gehouden dat deze enkel zeven sub-stralen zijn van een van de zeven grotere stralen die ons zonnestelsel kenmerkt.2 Hier volgen we Bailey in het 'stralen' noemen van de sub-stralen van ons zonnestelsel.

Deze (sub-)stralen nu van ons zonnestelsel emaneren van de zeven sterren, of 'rishis', zoals ze genoemd worden, van de Grote Beer en worden in ons zonnestelsel gebracht via de bemiddeling van de twaalf constellaties en de zeven planetaire logoi3 van de zeven heilige planeten.4 Aldus worden deze zeven planetaire logoi soms ook 'heren van de stralen' genoemd, en ze worden ook gekend als 'de zeven geesten voor de troon van God'.5

Meer specifiek worden deze zeven stralen genoemd onder toegewezen nummers en beschrijvende namen. Straal 1 is de straal van macht, wil of doel, straal 2 van liefde-wijsheid, straal 3 van actieve creatieve intelligentie, straal 4 van harmonie door conflict, straal 5 van concrete wetenschap of kennis, straal 6 van idealisme of devotie en straal 7 van orde of ceremoniële magie.6

Van deze zeven stralen betreffen de eerste drie zogenoemde 'aspectstralen' en de laatste vier 'attribuutstralen'.7 Deze drie aspectstralen kunnen ook 'hoofdstralen' en de vier attribuutstralen 'onderstralen' genoemd worden, want die laatstgenoemden vinden uiteindelijk hun synthese in de derde straal.8, 9, 10

Hiermee is het raamwerk voor interpretatie van alle mogelijke fenomenen eigenlijk alreeds opgericht. Zulk een interpretatie is echter niet altijd even simpel. Soms heersen meer stralen over een fenomeen en soms zijn de heersende stralen afhankelijk van cycli.

Het is hier niet mogelijk om in detail in te gaan op alle complexiteiten van straalrelaties die worden behandeld in Bailey's oeuvre. Echter ondanks specifieke complexiteiten is het vaak mogelijk om wat algemene relaties te geven. En dit zien we gedaan in onderstaande tabellering.

  Constellaties11 Planeten, heilig en niet-heilig12 Gebieden13, 14 Rijken15 Wortelrassen16, 17 Centra18, 19 Kwaliteiten20
1: Macht, wil of doel Aries, Leo, Capricorn Vulcan, Pluto Goddelijk Solaire levens 7e Hoofd (sahasrara) De goddelijke wil
2: Liefde-wijsheid Gemini, Virgo, Pisces Jupiter, Zon (een verborgen planeet versluierend) Monadisch Planetaire levens 6e Hart (anahata) Liefde-wijsheid, groepsliefde
3: Actieve creatieve intelligentie Cancer, Libra, Capricorn Saturnus, Aarde Atmisch Zielen 5e (Arisch) Sacraal (svadhisthana) Voortplanting
4: Harmonie door conflict Taurus, Scorpio, Sagittarius Mercurius, Maan (een verborgen planeet versluierend) Buddhisch Mensen 4e (Atlantisch) Basis (muladhara) Harmonie, eenheid door conflict
5: Concrete wetenschap of kennis Leo, Sagittarius, Aquarius Venus Mentaal Dieren 3e (Lemurisch) Keel (vishuddha) Creativiteit
6: Idealisme of devotie Virgo, Sagittarius, Pisces Neptunus, Mars Astraal Planten 2e (Hyperboreaans) Solar plexus (manipura) Emotie, begeerte
7: Orde of ceremoniële magie Aries, Cancer, Capricorn Uranus Fysiek Mineralen 1e Ajna (ajna) Organisatie, richting

Figuur 1.

De zeven stralen in de mens

In de vorige paragraaf werd wat algemene informatie over de zeven stralen gegeven. In deze paragraaf zal, om de aanwezigheid van de zeven stralen wat 'tastbaarder' te maken, specifiekere informatie gegeven worden over hoe ze werken of aanwezig zijn in de individuele mens.

De mens bestaat in principe uit een monade, een ziel en een persoonlijkheid, waarbij die persoonlijkheid bestaat uit een mentaal lichaam, een emotielichaam en een fysiek lichaam (waarbij die laatste op zijn beurt bestaat uit een fijn- en een grofstoffelijk lichaam).21 Alle voorgenoemde elementen die de mens uitmaken worden gekenmerkt door specifieke stralen (en sub-stralen).22, 23 Daarnaast maakt de mens ook deel uit van het vijfde wortelras, dat beheerst wordt door de derde straal, het mensenrijk, dat beheerst wordt door de vierde straal, de planeet Aarde, die beheerst wordt door de derde straal, en het zonnestelsel, dat beheerst wordt door de tweede straal (de kosmische straal waarvan onze zeven stralen sub-stralen zijn),24, 25 en deze kenmerken de mens ook. In deze paragraaf zullen we echter focussen op de individuele stralen van de mens.

De individuele mens wordt gekenmerkt door de stralen van zijn monade, ziel, persoonlijkheid, mentaal lichaam, emotielichaam en fysiek lichaam. De stralen van zijn monade en ziel blijven hetzelfde in zijn verschillende incarnaties, echter de andere stralen kunnen per leven variëren.26 Welke stralen dominant zijn in een incarnatie zal afhangen van het punt in evolutie of de polarisatie van de mens en van het belangrijkste lichaam waar doorheen de ziel kiest te werken gedurende die desbetreffende incarnatie.27 Bij gemiddelde mensen zullen de persoonlijkheidsstraal en de straal van een of meer lichamen dominant zijn, echter bij hen die zich ontwikkeld hebben tot in het stadium van de aspirant of discipel zal de zielsstraal in toenemende mate dominant worden.28, 29 Bij ingewijden komt de monadische straal in het spel.30 Deze monadische straal is altijd een aspectstraal (want de derde straal absorbeert de vier attribuutstralen, zoals werd geïndiceerd in de vorige paragraaf).31

Dus alle van bovengenoemde stralen kunnen in het spel zijn in een mens. En met de ene straal op de andere inwerkend, hem beïnvloedend en kenmerkend, zijn er lijnen van mindere en grotere weerstand. De oneven (extraverte) stralen (1, 3, 5 en 7) komen gemakkelijker op één lijn met elkaar dan met de even (introverte) stralen (2, 4 en 6) en vice versa.32 Samengevat: de mens is een samenstelling van elementen en factoren.33 Echter om deze elementen en hun wisselwerking te herkennen moet men hun basale kenmerken kennen. En de ene of de andere zal er waarschijnlijk wel bovenuit steken. In de tabel hieronder zal een overzicht gegeven worden van de kwaliteiten van de stralen zoals ze zich kunnen uitdrukken doorheen de (psychologische) opmaak van de mens.

  Deugden34 Ondeugden35 Doelen36 Genezing37 Het pad38 Discipelschap39
1: Macht, wil of doel Kracht, moed, standvastigheid, waarachtigheid oprijzend uit absolute onbevreesdheid, macht van heerschap, capaciteit om grote vragen op een brede manier te begrijpen, en van het behandelen van mensen en maatregelen Trots, ambitie, wilskrachtig, hardheid, arrogantie, verlangen om anderen te controleren, halstarrigheid, boosheid Tederheid, nederligheid, sympathie, tolerantie, geduld Met wilskracht putten en schenken van gezondheid en kracht uit het universele leven Pure kracht van de wil Kracht, energie, actie, de occultist
2: Liefde-wijsheid Kalmte, kracht, geduld en uithoudingsvermogen, liefde voor waarheid, trouw, intuïtie, heldere intelligentie en sereen gemoed Overmatige studie, koudheid, onverschilligheid voor anderen, minachting voor mentale beperking in anderen Liefde, compassie, onzelfzuchtigheid, energie Onderzoek naar de patiënt en de ziekte, daarna gebruik van wilskracht Nauwkeurige en oprechte studie van de leringen Bewustzijn, expansie, inwijding, de ware psychicus
3: Actieve creatieve intelligentie Brede blik op alle abstracte vragen, oprechtheid van doel, helder intellect, capaciteit voor concentratie op filosofische studies, geduld, voorzichtigheid, afwezigheid van de neiging om zichzelf of anderen te belasten over kleinigheden Intellectuele trots, koudheid, isolatie, onzorgvuldigheid in details, afwezigheid, halstarrigheid, zelfzuchtigheid, teveel kritiek op anderen Sympathie, tolerantie, devotie, nauwkeurigheid, energie en nuchterheid Gebruik van plantaardige of minerale medicijnen Diep denken langs filosofische of metafysische lijnen Aanpassing, ontwikkeling, evolutie, de magiër
4: Harmonie door conflict Sterke affecties, sympathie, fysieke moed, gulheid, devotie, snelheid van intellect en perceptie Zelfgecentreerdheid, zorgen maken, onnauwkeurigheid, gebrek aan morele moed, sterke passies, luiheid, extravagantie Sereniteit, vertrouwen, zelfbeheersing, zuiverheid, onzelfzuchtigheid, nauwkeurigheid, mentale en morele balans Massage en magnetisme Zelfbeheersing Vibratie, respons, expressie, de kunstenaar
5: Concrete wetenschap of kennis Strict accurate beweringen, rechtvaardigheid (zonder genade), doorzettingsvermogen, nuchterheid, rechtschapenheid, onafhankelijkheid, scherp intellect Harde kritiek, kleingeestigheid, arrogantie, onvergevend gemoed, gebrek aan sympathie en eerbied, vooringenomenheid Eerbiedigheid, devotie, sympathie, liefde, ruimdenkendheid Chirurgie en elektriciteit Wetenschappelijk onderzoek Mentale werkzaamheid, kennis, wetenschap, de wetenschapper
6: Idealisme of devotie Devotie, eepuntigheid, liefde, tederheid, intuïtie, loyaliteit, eerbiedigheid Zelfzuchtige en jaloerse liefde, leunen op anderen, partijdigheid, zelfdeceptie, vooringenomenheid, te snelle conclulsies, vurige boosheid Kracht, zelfopoffering, zuiverheid, waarheid, tolerantnie, sereniteit, balans en nuchterheid Geloof en gebed Gebed en meditatie, gericht op eenwording met God Devotie, abstractie, idealisme, de toegewijde
7: Orde of ceremoniële magie Kracht, doorzettingsvermogen, moed, hoffelijkheid, extreme zorg in details, zelfvoorzienendheid Formalisme, onverdraagzaamheid, trots, kleingeestigheid, oppervlakkige oordelen, te verzot op eigen mening Realisatie van eenheid, ruimdenkendheid, tolerantie, nederigheid, zachtheid en liefde Extreme exactheid in orthodoxe behandeling Naleven van regels van praktijk en ritueel en evocatie van elementale krachten Incantatie, magie, ritueel, de ritualist

Figuur 2.

Dit zal voor nu volstaan. In de eerste paragraaf werden enkele algemeenheden betreffende de zeven stralen naar voren gebracht en in de tweede paragraaf werden ze aangewezen in hun activiteit in de mens. Dit kan nuttig zijn in het opbouwen van een algemeen begrip en ook als mogelijke referentie voor toekomstige publicaties.

Noten
 1. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 163. "These seven rays may be described as the seven channels through which all being in His solar system flows, the seven predominant characteristics or modifications of life, for it is not to humanity only that these rays apply, but to the seven kingdoms as well. In fact there is nothing in the whole solar system, at whatever stage of evolution it may stand, which does not belong and has not always belonged to one or other of the seven rays."
 2. Ibidem. "We are told that seven great rays exist in the cosmos. In our solar system only one of these seven great rays is in operation. The seven sub-divisions constitute the "seven rays" which, wielded by our solar Logos, form the basis of endless variations in His system of worlds."
 3. 'Ageless Wisdom, Logoi', Index: 202304272.
 4. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 422. "NOTE: The seven stars of the Great Bear are the originating sources of the seven rays of our solar system. The seven Rishis (as They are called) of the Great Bear express Themselves through the medium of the seven planetary Logoi Who are Their Representatives and to Whom They stand in the relation of cosmic Prototype. The seven planetary Gods manifest through the medium of the seven sacred planets. Each of these seven rays is transmitted into our solar system through the medium of three constellations and their ruling planets."
 5. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 267-268. "The stage of development of the seven Lords of the Rays is not equal. The unfoldment of the life of the various planetary Logoi, or of the seven Spirits before the Throne of God, is not uniform and the atoms in Their bodies, or the monads who constitute Their vehicles are therefore not uniform in unfoldment.
  This is a vast subject and cannot be more than touched upon here. Students will find it of interest to search for information given in the different presentations of the one truth anent the great Lives in whom we "live, and move and have our being." They can be studied under the following names:
  1. The seven Rays,
  2. The seven Spirits before the Throne,
  3. The seven planetary Logoi,
  4. The seven great Lords,
  5. The seven Aeons,
  6. The seven Emanations,
  7. The seven Prajapatis,
  and other less known terms, and much light will be forthcoming."
 6. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 558.
  "Rays of Aspect:
  1. The Ray of Power, Will or Purpose
  2. The Ray of Love-Wisdom
  3. The Ray of Active Creative Intelligence
  Rays of Attribute:
  4. The Ray of Harmony through Conflict
  5. The Ray of Concrete Science or Knowledge
  6. The Ray of Idealism or Devotion
  7. The Ray of Order or Ceremonial Magic"
 7. Ibidem.
 8. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 830. "c. The third major Ray of the solar system blends the minor four."
 9. Esoteric Astrology, p. 37. "7. These are, therefore, related to the four rays which work as minor rays of Attribute under the great major third Ray of Active Intelligence."
 10. Esoteric Psychology, Volume I, p. 421. "The four rays of attribute, which find their synthesis in the third ray of aspect, produce the varying qualities in greater detail than do the rays of aspect."
 11. Esoteric Astrology, p. 489. "The Rays pour through, are expressed by and are transmitted through the following constellations:
  Ray I Aries Leo Capricorn
  "Ray II Gemini Virgo Pisces
  "Ray III Cancer Libra Capricorn
  "Ray IV Taurus Scorpio Sagittarius
  "Ray V Leo Sagittarius Aquarius
  "Ray VI Virgo Sagittarius Pisces
  "Ray VII Aries Cancer Capricorn"
 12. Esoteric Psychology, Volume I, p. 335. "THE PLANETS AND RAYS
  Sacred Ray Non-sacred Ray
  1. Vulcan 1st ray. 1. Mars 6th ray.
  2. Mercury 4th ray. 2. Earth 3rd ray.
  3. Venus 5th ray. 3. Pluto 1st ray.
  4. Jupiter 2nd ray. 4. Moon 4th ray.
  5. Saturn 3rd ray. veiling a hidden planet.
  6. Neptune 6th ray. 5. Sun 2nd ray.
  7. Uranus 7th ray. veiling a hidden planet."
 13. 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031.
 14. Esoteric Psychology, Volume I, p. 51. "The planes or manifested spheres of expression are influenced in manifestation in a numerical order:
  Ray I Will or Power Plane of divinity
  "Ray II Love-Wisdom Plane of the monad
  "Ray III Active Intelligence Plane of spirit, atma
  "Ray IV Harmony Plane of the intuition
  "Ray V Concrete Knowledge Mental Plane
  "Ray VI Devotion, Idealism Astral Plane
  "Ray VII Ceremonial Order Physical Plane"
 15. Ibidem, p. 215. "The kingdoms which we shall consider in connection with the rays may be enumerated under the following terms:
  1. The Mineral Kingdom VII
  2. The Vegetable Kingdom VI
  3. The Animal Kingdom V
  4. The Kingdom of Men IV
  5. The Kingdom of Souls III
  6. The Kingdom of Planetary Lives II
  7. The Kingdom of Solar Lives" I"
 16. 'Ageless Wisdom, The Root Races', Index: 202008161.
 17. Esoteric Psychology, Volume I, p. 316.
  "Ray Full expression Major influence
  Ray I. Will. In the 7th rootrace. 1st and 7th subraces.
  1st ray souls. Perfection of Plan.  
  Ray II. Love-Wisdom. In the 6th rootrace. 2nd and 6th subraces.
  2nd ray souls. Perfected Intuition.  
  Ray III. Intelligence. In the 5th rootrace. 3rd and 5th subraces.
  3rd ray souls. Aryan race. Perfected Intellect.  
  Ray IV. Harmony. In the 4th rootrace. 4th and 6th subraces.
  4th ray souls. Atlantean race. Perfected astralism. Perfected emotion.  
  Ray V. knowledge. In the 3rd rootrace. 5th and 3rd subraces.
  5th ray souls. Lemurian. Perfected physical.  
  Ray VI. Devotion. In the 2nd rootrace. 6th and 2nd subraces.
  6th ray souls.    
  Ray VII. Ceremonial Magic. In the 1st rootrace. 7th and 1st subraces.
  7th ray souls."    
 18. 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 19. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 49-50. "Let me first of all make clear which centres express these seven ray types:
  Centre Ray Quality Origin
  1. Head Centre 1st Divine Will. Monadic
  2. Ajna Centre 7th Organisation. Direction. Atmic
  3. Heart Centre 2nd Love-Wisdom. Group love. Buddhic
  4. Throat Centre 5th Creativity. Mental
  5. Solar Plexus 6th Emotion. Desire. Astral
  6. Sacral Centre 3rd Reproduction. Etheric
  7. Base of Spine 4th Harmony. Union through conflict. Physical"
 20. Ibidem
 21. 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 22. Esoteric Healing, p. 590. "You have therefore:
  1. The monadic ray.
  2. The soul ray.
  3. Ray of the mind.
  4. Ray of the emotions.
  5. Ray of the physical body.
  6. Ray of the personality.
  7. The planetary ray."
 23. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume Two, Share International, Foundation, London, p. 669. "Most people have a mixture of rays, and subrays which qualify the major rays."
 24. Figuur 1.
 25. Esoteric Healing, p. 695. "2. These seven ray energies are the seven forces which unitedly compose the primary Ray of Love-Wisdom. This is the second ray of our solar system and the dominating ray in every planetary expression within the solar system. The seven rays are, all of them, subsidiary rays of this great cosmic ray."
 26. Maitreya's Mission, Volume Two, p. 327. "The soul ray is always the same for a world cycle, but the personality ray and the mental, astral and physical-body rays may change over and over again during that time."
 27. Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume I, Share International Foundation, London, 2010, p. 242. "The focus of consciousness thus shifts upwards as evolution proceeds. […]. By 'soul focus' in connection with the ray-structure is meant the body or vehicle – personality, mental, astral or physical – through which the soul is focusing its major stimulus in any particular life. This focus can and does change from life to life as the soul – for its own purposes – gives special stimulus to a particular ray governing a particular vehicle. The shift in polarization, on the other hand, takes place slowly, over many or several lives."
 28. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity, Index: 201404081.
 29. Esoteric Healing, p. 513. "3. When the personality becomes dominant, the soul introduces a new factor into the life of its reflection, the incarnating soul. It mobilises and focusses the energy of the soul ray, and by an act of the will brings it into direct contact with the ray of the personality."
 30. Esoteric Psychology, Volume I, p. xxiv. "As I have oft told you, it is only the initiate of the third initiation who can come in touch with his monadic ray, or his highest life aspect, and the humble aspirant cannot as yet ascertain whether he is a monad of Power, of Love or of Intelligent Activity."
 31. The Rays and the Initiations, p. 310. "Every spiritual man is upon one or another of the three major rays, for the minor four rays of attribute are all eventually absorbed into the third Ray of Active Intelligence."
 32. Maitreya's Mission, Volume I, p. 239. "The line 1-3-5-7 deals with the form, the concrete world, with the function of matter, so that those on that line tend to be extroverted to the outer, formal aspect of life. The 2-4-6 rays are connected with the inner, spiritual life, with expression through the medium of form, with quality, and those on this line are therefore more drawn to the inner soul quality through introversion."
 33. Esoteric Astrology, p. 57. "To sum up: Man will, therefore, have to be studied as a threefold entity, a composite individual, […]."
 34. Esoteric Psychology, Volume I, p. 210-212.
 35. Ibidem.
 36. Ibidem.
 37. Ibidem.
 38. Ibidem.
 39. Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 145.
  "Ray I — Force — Energy — Action — The Occultist.
  Ray II — Consciousness — Expansion — Initiation — The true Psychic.
  Ray III — Adaptation — Development — Evolution — The Magician.
  Ray IV — Vibration — Response — Expression — The Artist.
  Ray V — Mentation — Knowledge — Science — The Scientist.
  Ray VI — Devotion — Abstraction — Idealism — The Devotee.
  Ray VII — Incantation — Magic — Ritual — The Ritualist."
Bibliografie
 • 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity, Index: 201404081.
 • 'Ageless Wisdom, Logoi', Index: 202304272.
 • 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031.
 • 'Ageless Wisdom, The (Human) Centres', Index: 201909091.
 • 'Ageless Wisdom, Triplicities in Man', Index: 201308292.
 • Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Destiny of the Nations, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume I, Share International Foundation, London, 2010.
 • Benjamin Creme, Maitreya's Mission, Volume Two, Share International, Foundation, London.