Arvindus

Contemplaties

Seks en liefde

 • Titel: Contemplaties, Seks en liefde.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2019, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 201906191.
 • Editie: html, eerste editie.

§

In diverse eerdere contemplaties is de constitutie van de mens gecontempleerd. De mens wordt in daarin als drievoudig gethematiseerd. Als lichaam draagt de mens een materieel element in zich, als ziel een bewustzijnselement en als monade een geestelijk element.1 Het materiële element heeft de mens gemeen met de dieren, het (individuele / gecoördineerde) bewustzijn is eigen aan de mens2 en het geestelijke element heeft hij gemeen met de goden (zogenoemd). Het is op de evolutionaire boog3 aan de mens als taak gegeven om zijn dierlijke element te vormen, te verfijnen en te sublimeren naar zijn goddelijke element.4 Dit is iets typisch menselijks.

Seks nu vindt zijn oorsprong op het lichamelijke, dierlijke niveau. Op zielenniveau en op monadisch niveau is er geen onderscheid in geslachten en is er dus geen sprake van seks.5, 6 Het kan dan begrepen worden dat ook waar het seks betreft het de taak van de mens is om deze te verfijnen en te sublimeren, om deze van een puur dierlijke drift naar een goddelijke expressie te brengen. En het middel dat hij hiertoe kan aanwenden is zijn bewustzijn. Maar omdat de mens als mens (en dus niet als dier) zelf dat bewustzijn is, is het door als mens zichzelf te worden, te zijn en te blijven dat hij zijn seksualiteit kan sublimeren. Dat de mens zichzelf wordt, is en blijft wil zeggen dat hij zich niet in de seks verliest, althans niet zonder zichzelf te blijven.7 Hij moet, zich gevend aan de ander, in zijn bewustzijnscentrum blijven staan. Waar we ons op dierlijke wijze aan seks overgeven verliezen we ons zelf ten volle, verwaarlozen we onze menselijke taak en komt er van sublimatie niets terecht.

Nu hebben we eerder gecontempleerd dat het menselijk bewustzijn op zijn ruimst is op het buddhisch gebied.8 Dit is het gebied van de intuïtie en van liefde-wijsheid.9 Het is als mens dus zaak om seksualiteit intuïtief en met wijsheid te benaderen, en niet in de laatste plaats om er liefde in te brengen.10 Dit is voor de mens de stap naar veredeling, via vermenselijking en vergoddelijking, van de dierlijke seks die verbonden is met de lichamelijkheid van de mens. Voor de meeste mensen is dit een stap omdat zij nog niet ten volle in hun bewustzijn en in hun liefde staan.11, 12 Het is echter wel een belangrijke stap die genomen moet worden. Het is via het inbrengen van liefde dat de mens de dierlijke seks kan, en eigenlijk behoort, te vergoddelijken.13

Om die stap van dierlijke beleving naar menselijke beleving beter te kunnen begrijpen kan het zinvol zijn om het grensgebied van dierlijkheid met menselijkheid te verkennen. Die verkenning kan plaats vinden vanuit de negenvoudige indeling van de menselijke constitutie waarbij elk onderdeel van het eerder genoemde drievoud zelf in een drievoud wordt verdeeld. De persoonlijkheid (eerder onder andere aangeduid als 'lichamelijkheid' en 'dierlijkheid') bestaat in dat negenvoud uit stoffelijkheid (grof- en fijn-), emotie en concreet denken, de ziel (eerder onder andere aangeduid als 'bewustzijn' en 'menselijkheid') bestaat daar uit abstract denken, liefde-wijsheid / intuïtie en spirituele wil, en de monade (eerder onder andere aangeduid als 'geestelijkheid') bestaat daar uit actieve intelligentie, liefde-wijsheid en wil (die laatste twee op een hogere spiraal van zijn dan de eerder genoemde).14, 15 Interessant voor onze contemplatie op het huidige onderwerp is om het hoogste dierlijke niveau, het concrete denken, en het laagste menselijke niveau, het abstracte denken, eruit te lichten. Want het is door de stap te zetten van concreet denken naar abstract denken dat de initiële stap van dierlijkheid naar menselijkheid wordt gezet.

Het concrete denken houdt zich bezig met losse, ongerelateerde concreetheden terwijl het abstract denken zich bezig houdt met relaterende algemeenheden. En het is de veelheid die het bemiddelende beginsel is tussen concreetheid en algemeenheid. Het waarnemen van één enkel vuur maakt het voor de waarnemer tot een zonderling fenomeen maar de waarneming van meerdere vuren doet het begrip van vurigheid bij de waarnemer ontstaan. Door veelheid of door herhaling is het dat de stap van concreet denken naar abstract denken gemaakt kan worden, is het dat de stap van dierlijk denken naar menselijk denken gemaakt kan worden. Dus voor wie nog niet direct in de liefde kan komen kan herhaling een goede eerste stap op weg naar liefde zijn. Bij die herhaling is het dan wel belangrijk dat de herhalingen aan elkaar gerelateerd zijn, als parels geregen aan een snoer. Zonder die relatie blijft hetgeen herhaald wordt immers als particuliere concreetheid op zichzelf staan.

Boven werd de relatie in de herhaling genoemd als stap van dierlijk naar menselijk denken en als aanzet voor de verdere stap naar liefde. En dit is dan ook precies wat wordt geadviseerd in seksualiteit: om deze binnen een relatie te beleven waarin seksualiteit met elkaar kan worden herhaald en er zo met de tussenstap van herhaling liefde in kan worden gebracht.16 Worden de liefde, het abstracte denken en de herhaling niet toegepast dan blijft de mens hangen in het concrete denken, of zelfs in de emoties, en dat kan dan wel een kleine verheffing zijn ten aanzien van de rauwe dierlijke seksualiteit; het brengt die laatste uiteindelijk niet op het menselijk, laat staan goddelijk, niveau.17

Bovenstaande kan ook in een groter belang bezien worden. Seksualiteit maakt deel uit van onze dierlijke aard en van ons lichaam maar dat dierlijke, dat lichaam, die stoffelijkheid en materialiteit maken deel uit van de natuur als geheel.18 En zoals het de individuele taak van ieder mens is om zijn eigen stoffelijke lichaam te verheffen tot goddelijkheid zo geldt dat voor de mensheid als geheel ten aanzien van de natuur waarin hij zich bevindt. Het is de taak van de mensheid om de natuur te verheffen, te sublimeren en te veredelen.

Dat de mensheid deze taak ter hand genomen heeft zien we weerspiegeld in zijn pogingen om de natuur te controleren en naar zijn hand te zetten. Waar we de mens gewassen zien verbouwen daar zien we een poging in zijn algemeenheid om de natuur te verheffen uit zijn natuurlijke conditie. Aan het manipuleren van de gewassen is zelfs een term als 'gewasveredeling' toegekend. Dat door de dominante positie van de mens ten aanzien van de natuur in zijn algemeenheid die laatste ook wordt uitgebuit is echter ook waar. De mensheid is nog niet voldoende aan de liefde toegekomen en de manipulatie van de natuur wordt nog veelal tot stand gebracht vanuit emotionele en concrete denkhoudingen. Dit geldt overigens ook voor individuele houdingen van mensen ten aanzien van seksualiteit die evenzo tot seksuele uitbuiting leiden.

Het is echter een boodschap van hoop dat de mensheid als geheel aan de vooravond staat van de eerste inwijding die enige mate van zielencontrole over de stoffelijke aard van zijn leven zal brengen.19, 20 En die hoop mag ook leven onder individuele mensen.

Noten
 1. 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 2. 'Ageless Wisdom, Man on the Planes', Index: 201212031.
 3. 'Ageless Wisdom, Cycles', Index: 201403131.
 4. Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010, p. 98. "Je lichaam gaat naar een veredeling, verfijning, vereeuwiging, […]."
 5. Alice A. Bailey, A Treatise on Cosmic Fire, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 585. "[…]; sex is only the physical plane demonstration of the Law of Attraction; […]."
 6. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 300. "There is no sex, as we understand it, where souls are concerned; it is only in the form life that sex exists."
 7. Geert Crevits, Morya Wijsheid 1, Bewust handelen, Mayil Publishing House, 2007, p. 104. "Uiteindelijk moet je in staat zijn jezelf daarin te zien en tegelijk jezelf erin te verliezen."
 8. 'Contemplations, The Cross in the Circle: Consciousness and Duality', Index: 201510131.
 9. Alice A. Bailey, A Treatise on White Magic, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 195. "Buddhi. Spiritual love. The intuition."
 10. Morya Wijsheid 1, Bewust handelen, p. 103. "Nee, je moet beginnen met liefde. Je moet deze kracht een plaats in jezelf durven geven en ermee aan de slag gaan. Een werk dat gedaan wordt uit liefde is iets totaal anders dan een werk uitgevoerd zonder liefde. Een seksuele beleving vanuit liefde is een totaal andere seksuele beleving dan één zonder liefde."
 11. 'Ageless Wisdom, Classifications of Humanity', Index: 201404081.
 12. Morya Wijsheid 1, Bewust handelen, p. 112. "Er zijn uiterst weinig mensen die binnen het Goddelijke seksualiteit kunnen beleven."
 13. Ibidem, p. 105. "En daarin zit het spijtige van de zaak, dat men met seksualiteit bezig is zonder met liefde bezig te zijn en zonder met het Goddelijke bezig te zijn."
 14. 'Contemplaties, Toeval, keuze en bestemming als negenvoud', Index: 201510161.
 15. Noot 1.
 16. Morya Wijsheid 1, Bewust handelen, p. 105. "Dat je dus niet zegt: "Seks, ja, eventjes tussendoor" waarna je weer verlangt naar het volgende moment, zonder dat het ooit naar een diepte gaat. Dit mag niet, het moet naar een diepte streven. Vandaar dat je het moet kunnen zien binnen een relatie met een toekomst."
 17. Ibidem, p. 108. "In de seksuele ervaring is dat het ergste wat kan gebeuren, dat men dus vanuit het verstand de zaken wil controleren, want dan is er geen seksualiteit. Dat wil zeggen: er is een seksueel gebeuren, dat wel, maar het is niet wat het moet zijn."
 18. 'Contemplations, An Etymosophy of 'Father' and 'Mother'', Index: 201501261. "The words 'mother', 'māter', 'matter', 'water', 'moisture' and 'nature' regard one family of words, related to each other symbolically, semantically, phonetically and / or scriptively, and thus also etymologically."
 19. Alice A. Bailey, The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 570. "Humanity will pass through this "birth" initiation and manifest the Christ life on a large scale for the first time […]."
 20. Alice A. Bailey, Initiation, Human and Solar, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 82. "At the first initiation, the control of the Ego over the physical body must have reached a high degree of attainment."
Bibliografie