Arvindus

Contemplationam

Mayil Hieroglyphica

 • Titel: Contemplationam, Mayil Hieroglyphica.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: 2021 / 2022, Arvindus, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202112301.
 • Editie: html, vierde editie.

In deze contemplatie zal de Mayil-hiëroglief, ofwel de Mayil Hieroglyphica, beschouwd worden. Het doel zal niet zijn om tot sluitende conclusies te komen maar eerder om vanuit het beschouwen tot een rijker algemeen begrip van zijn symboliek te komen.

Een hiëroglief nu wordt gekend als een figuur, embleem of teken dat een verborgen betekenis heeft en als een geheim of enigmatisch symbool.1 Het woord 'hiëroglief' vindt zijn etymologische oorsprong in het Griekse 'ieroglyphos' dat bestaat uit 'ieros', een heiligheid aanduidend, en 'glyphos', een uitsnede aanduidend, en een hiëroglief kan dus etymologisch begrepen worden als een heilige uitsnede.2, 3

'Mayil' is de naam van de uitgever van de werken van Meester Morya via Geert Crevits (1944-2012), en de Mayil-hiëroglief kan dan gezien worden als de heilige en geheimzinnige uitsnede of het heilige en geheimzinnige figuur, embleem of teken van de werken van Meester Morya via Crevits. Net als de werken werd de hiëroglief door Meester Morya via Crevits gegeven.

De Mayil-hiëroglief

Figuur 1.

Over de hiëroglief had Meester Morya via Crevits Zelf gecommuniceerd: "Het teken van het hart welke Ik jullie telkens opteken op het einde van onze laat-avond lessen, laat je best eens maken voor een sieraad, zodat je de tegenwoordigheid van Mijn energie bij je draagt" en "Door dit symbool te dragen maak je duidelijk aan de Heren van de Hiërarchie dat je wil meewerken aan 'het goddelijke plan van licht' dat bestaat voor deze aarde. Jouw leven krijgt hierdoor een bijzondere bescherming. Je mag je ook aan kleine opdrachten verwachten waarmee je de Nieuwe Tijd vorm kan geven. De krachten van liefde, bescherming, inspiratie en intuïtie komen bij je wonen en maken een versnelling in je evolutie. Je wordt deel van een groter geheel en vindt aansluiting bij een innerlijke groep mensen waar je bij hoort".4

Meester Morya verbindt via Crevits hier dus vier krachten aan de hiëroglief, namelijk die van liefde, bescherming, inspiratie en intuïtie. Door Mayil zelf wordt de hiëroglief grafisch ook in vier delen opgesplitst, namelijk in die van "hart, kruis, koepel en fontein".5 Het kan veilig aangenomen worden dat de kracht van liefde in de hiëroglief gesymboliseerd wordt door het hart en de kracht van bescherming door de koepel. Dat de kracht van inspiratie dan gesymboliseerd wordt door de fontein is ook geen implausibele gedachte, en het kruis in de cirkel als symbool van de intuïtie werd eerder al eens gecontempleerd.6 De cirkel wordt dan in dit geval onvolmaakt gevormd door de hoge booglijn van de koepel en links en rechts de twee buitenste lijnen van het hart. De centrale gedachte in deze symboliek is daarbij niet zozeer dat het kruis in een volmaakte cirkel is geplaatst maar veeleer dat het is geplaatst in een perifeer. Overigens kan de intuïtie ook heel gemakkelijk gerelateerd worden aan het hart omdat het daar is dat net als de liefde deze gevonden wordt, en in dit laatste geval wordt het kruis niet aan een van de genoemde krachten gerelateerd. Echter om de vier krachten te relateren aan de vier onderdelen van de Mayil-hiëroglief zien we hier de koepel als staande voor bescherming, het hart voor liefde, de fontein voor inspiratie en het kruis voor intuïtie.

De vier krachten en delen van de Mayil-hiëroglief

Figuur 2.

Nu betekent 'Mayil' in het Tamil 'pauw', en uitgeverij Mayil gebruikt zelf dan ook een pauwafbeelding als logo.

Het Mayil-logo

Figuur 3.

En met enige verbeelding kan een dergelijke pauw ook gezien worden in de Mayil-hiëroglief. Hierbij wordt de opengespreide staart van de pauw gezien in het hart, zijn kuif in de koepel en zijn poten in de fontein.

De Mayil-hiëroglief en de pauw

Figuur 4.

Nu had Geert Crevits niet alleen contact met Meester Morya maar ook met de Avatar Swami Premananda (1951-2011), die hij ook fysiek ontmoette. En Swami Premananda had Crevits daarbij de spirituele naam 'Arjuna' gegeven.7

Arjuna is een Hindoeïstisch personage uit de Mahabharata en de bekende Bhagavadgita. Hij is een prins en krijgsheer die in zijn strijd wordt bijgestaan door Krishna die een incarnatie van de god Vishnu is.8, 9 Krishna is net als Christus een incarnatie van goddelijke liefde,10 en als Hij samen met Arjuna wordt afgebeeld dan zien we beiden veelal op een strijdwagen. Deze strijdwagen wordt traditioneel afgebeeld met een koepel en als bespannen met paarden waarvan Krishna de teugels in handen heeft. Symbolisch staat in deze afbeelding de strijdwagen voor het lichaam, de paarden voor de zintuigen, Arjuna voor de individuele ziel en Krishna voor de goddelijke ziel.11 Hieronder zien we een afbeelding die ook werd gebruikt op het herdenkingskaartje van Crevits' overlijden.

Krishna en Arjuna op de strijdwagen

Figuur 5.

Bovenstaande bekijkend kunnen we gemakkelijk in de Mayil-hiëroglief een symbool zien daarvan. De koepel (samen met de lijnen van het kruis) zien we daarbij als koepel van de strijdwagen en het hart als Krishna als god van liefde. Met zijn twee halve cirkels en zijn enkele punt kan het hart echter ook symbool staan voor de eenheid in strijd van Krishna en Arjuna, voor de eenheid in werk van de goddelijke ziel en de individuele ziel, voor de eenheid in werk van Meester en discipel. De lijnen van de fontein kunnen dan tenslotte staan voor de teugels, de paarden of de wielen van de strijdwagen (of alle drie). Interessant om in deze interpretatie nog te vermelden is dat Meester Morya, een Heer van Liefde, Zelf ooit prins en krijgsheer was,12, 13 en de Mayil-hiëroglief kan volgens voorgaande dan ook in zijn geheel gezien worden als symbool van die liefdeskrijger.

De Mayil-hiëroglief en de strijdwagen

Figuur 6.

Aanvankelijk in deze contemplatie werd de Mayil-hiëroglief gesplitst in vier delen, maar zoals gezien kan hij ook gesplitst worden in drie delen, namelijk die van de koepel, het hart en de fontein, waarbij de overblijvende verticale lijn eventueel fungeert als een snoer waaraan de voorgenoemde drie als parels worden geregen (de horizontale lijn van het kruis maakt in deze visie deel uit van de koepel). En een dergelijke driedeling sluit zeer nauw aan bij de leringen over drievouden van Meester Djwhal Khul via Alice Bailey (1880-1949) alsook bij de leer over de Drie-eenheid van het Christendom. Deze Drie-eenheid bestaat uit de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, en in de leer van Meester Djwhal Khul via Bailey wordt de Vader gerelateerd aan geest en macht, de Zoon aan bewustzijn en liefde-wijsheid en de Heilige Geest aan materie en actieve intelligentie.14 In deze driedeling staat de koepel dan voor de beschermende macht van de Vader, het hart voor de wijze liefde van de Zoon en de fontein voor de actief intelligente inspiratie van de Heilige Geest. In deze opvatting kan de grafische weergave van de fontein ook gezien worden als de vleugels van de duif van de Heilige Geest. De overgebleven verticale lijn verbeeldt in dit schema dan de eenlijnigheid van geest (als reflectie van de Vader), ziel (als reflectie van de Zoon) en lichaam (als reflectie de Heilige Geest).15, 16

De Mayil-hiëroglief en de Drie-eenheid

Figuur 7.

Boven het lichaam noemend als reflectie op een lager niveau van de Heilige Geest en van actieve intelligentie kan de fontein ook gezien worden als symbool van het vuur van materie ofwel het kundalini-vuur. Zich aanvankelijk sluimerend bevindend in het stuitcentrum rijst de kundalini bij ascensie of verlichting op via het hartcentrum naar het kruincentrum.17 Het aandoen van het hartcentrum wordt in de huidige beschouwing dan gesymboliseerd door de twee booglijnen van het hart en het uitmonden in het kruincentrum door de twee booglijnen van de koepel. Eventueel kunnen de linkse en rechtse booglijnen ook nog gezien worden als symbolen van de ida en de pingala waarbij de middelste verticale lijn staat voor de sushumna,18 echter deze voorstelling zullen we hier niet visueel uitwerken.

De Mayil-hiëroglief en het kundalini-vuur

Figuur 8.

Nu werden boven het stuitcentrum, het hartcentrum en het kruincentrum genoemd, en dit zijn de belangrijkste centra voor de drievoudige mens. En ook deze centra kunnen gesymboliseerd gezien worden in de Mayil-hiëroglief, waarbij de fontein staat voor het stuitcentrum, het hart voor het hartcentrum en de koepel voor het kruincentrum. Wanneer de koepel wordt gevisualiseerd zonder de horizontale lijn dan kan die laatste (in twee horizontale lijnen opgesplitst) ook nog genomen worden als symbool voor het centrum tussen de wenkbrauwen, dat we hier neologistisch het 'fronscentrum' zullen noemen. Niet alleen komen de plaatsingen van de symbolen overeen met de werkelijke plaatsingen in het menselijk lichaam maar ook de symboliek is passend. Immers het stuitcentrum is bij uitstek het centrum waar de kundalini-fontein sluimert, het hartcentrum wordt direct gesymboliseerd door een hart, het fronscentrum wordt in de traditionele chakraleer gesymboliseerd door twee horizontaal geplaatste bloembladeren en het kruincentrum is niet alleen geplaatst bovenop het bolvormige hoofd van de mens maar heeft ook een halo-achtige uitstraling die kan worden weergegeven door de koepel.19 Voor de volledigheid worden hieronder de vier centra in plaats van de drie centra weergegeven.

De Mayil-hiëroglief en de centra

Figuur 9.

Nu werd eerder de Christelijke Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige Geest genoemd, maar dit is niet de enige Christelijke symboliek die in de Mayil-hiëroglief ontwaard kan worden. Want het eerste Christelijke symbool dat daarin gezien wordt is waarschijnlijk het Heilig Hart-symbool.20 Dit Heilig Hart-symbool bestaat het meest primair uit een hart dat de liefde van Christus symboliseert.21, 22 Bijna altijd wordt bovenop dat hart een Christelijk kruis weergegeven, echter er zijn ook weergaven waarin dat kruis in het midden van het hart is geplaatst (bijna zoals het kruis in de cirkel of de perifeer)23. Het kruis staat kortgezegd voor de opoffering van Christus.24, 25 Bovenop het hart worden ook meestal vlammen getoond die kunnen staan voor de vurige liefde van Christus maar ook voor het vuur van de Heilige Geest.26, 27 Verder tonen Heilig Hart-afbeeldingen bijna altijd een doornenkroon. Veelal is die kroon horizontaal om het hart gewikkeld maar soms vormt deze een cirkel rondom de Heilig Hart-afbeelding. Er zijn ook afbeeldingen waar de doornenkroon als een aureool boven het kruis en de vlammen is geplaatst. Deze doornenkroon staat voor het lijden dat Christus op aarde onderging.28, 29 Meestal heeft het hart ook een wond, volgens de overleveringen aangebracht door een speer.30 Uit die wond stroomde volgens de overleveringen bloed en water die in het Heilig Hart-symbool meestal ook worden afgebeeld, en in sommige gevallen maakt de speer ook deel uit van die afbeelding. De speer symboliseert de lotsbestemming van Christus,31 en het bloed en water staan voor het zuiverende levenswater dat Christus schenkt.32, 33 Het laatste te benoemen element betreft een krans van lichtstralen die van het Heilig Hart uitgaan. Deze lichtstralen symboliseren de zegeningen die als zonnestralen van Christus uitgaan.34

Het Heilig Hart

Figuur 10.

Welke elementen uit het Heilig Hart-symbool kunnen we nu vinden in de Mayil-hiëroglief? Het meest in het oog springend zijn natuurlijk het hart en het kruis, zoals in een eerdere contemplatie al werd opgemerkt.35 De fontein kan dan beschouwd worden als het levenswater dat aan het hart van de Christus ontspringt en de verticale lijn tussen het kruis en de fontein kan dan gezien worden als de speer van lotsbestemming. De fontein kan vanwege de eerder gelegde relaties met vuur en de Heilige Geest ook als zodanig gezien worden, echter in Heilig Hart-afbeeldingen wordt dit vuur boven het hart wordt geplaatst, en dus kan ook de koepel hiervoor als symbool dienen. De koepel kan ook beschouwd worden als de aureool van de Christus, welke Zijn lichtende uitstraling betreft, of anders als de doornenkroon van de Christus. Beide beschouwingen zijn ook geldend wanneer de booglijn van de koepel wordt samengenomen met links en rechts de twee buitenste lijnen van het hart om zo samen een perifeer te vormen.

De Mayil-hiëroglief en het Heilig Hart

Figuur 11.

Het Christendom nu wordt beschouwd als een Abrahamitische religie, samen met het Jodendom en de Islam,36 en deze drie religies kunnen ook symbolisch in de Mayil-hiëroglief herkend worden. Het kruis is natuurlijk het bekende symbool van het Christendom, maar ook het hart kan als een symbool van het Christendom genomen worden, want het hart symboliseert liefde en liefde is het centrale thema in het Christendom.37 De fontein in de Mayil-hiëroglief kan verder ook bezien worden als symbool van de constellatie van Aries of Ram. Nu was Aries het tijdperk van het Jodendom, zoals Pisces het tijdperk van het Christendom is of was,38 en de fontein symboliseert in deze beschouwing dus het Jodendom. De koepel kan dan gezien worden als een sikkelmaan, welke het symbool is geworden van de Islam,39 en dus symboliseert in deze opvatting de koepel die religie.

Hier is het ook interessant om relaties te leggen met hoe de Mayil-hiëroglief de drievouden uit de leer van Bailey symboliseert. Zoals we zagen symboliseert de koepel geest en macht, het hart bewustzijn en liefde en de fontein materie en intelligentie, en deze gegevens vinden we terug in de oriëntaties van de genoemde Abrahamitische religies. Het Jodendom oriënteert zich op materialiteit en intelligentie,40 het Christendom op liefde, en de Islam, zo wordt hier geïnfereerd, oriënteert zich op het opleggen van de wil van God via macht.

De Mayil-hiëroglief en de abrahamitische religies

Figuur 12.

Nu is het zo dat het Christendom uit het Jodendom is voortgekomen, en het nageslacht van de ram betreft het lam. Het is dan ook treffend dat Christus ook wel het 'Lam Gods' (of in het Latijn 'Agnus Dei') wordt genoemd.41 Dit Lam Gods wordt doorgaans afgebeeld als een lam dat een houten kruis vast heeft. Vaak heeft het lam een wond in zijn borst waaruit bloed stroomt, en niet zelden wordt het lam afgebeeld als liggend op een boek met zeven zegels. Bijna altijd heeft het lam ook een aureool of halo rond zijn hoofd. Symbolisch wordt met het geheel van deze afbeelding de zegen brengende opoffering van Christus weergegeven. Het lam dat is Christus als offerlam die het kruis als offer op zich nam. De wond die werd aangebracht bij het offeren van het lam brengt het bloed en het levenswater van Christus voort. Het boek met de zeven zegels staat voor de openbaringen van God.42 De aureool of halo staat voor de heiligheid van Christus en de van Hem uitgaande zegeningen.

Het Lam Gods

Figuur 13.

Dit Lam Gods zoals boven beschreven kan ook gezien worden in de Mayil-hiëroglief. De fontein kan daarbij als Ram-symbool ook symbool staan voor het Lam, zijnde de Christus. In het kruis vanaf de fontein en in de koepel zien we daarbij gemakkelijk het kruis en de aureool van het Lam Gods en het hart toont ons dan het hart van Christus dat werd doorboord. In een andere opvatting zien we de fontein als een vooraanzicht van het opengeslagen boek van openbaringen. In dat geval zien we het hart, zijnde zoals vermeld een symbool van de Christus, als het Lam Gods. Een en ander sluit wat symboliek betreft natuurlijk nauw aan bij de Heilig Hart-symboliek. Zo kan de fontein bijvoorbeeld opnieuw gezien worden als het bloed en het levenswater van de Christus, maar dan maakt de Lam Gods-symboliek eerder plaats voor de Heilig Hart-symboliek.

De Mayil-hiëroglief en het Lam Gods

Figuur 14.

Binnen het thema van het Christendom kunnen in de Mayil-hiëroglief verder ook de symbolen van de drie Christelijke deugden van geloof, hoop en liefde gevonden worden.43 Traditioneel wordt daarbij geloof gesymboliseerd door een Christelijk kruis, liefde door een hart en hoop door een anker. Dat kruis en dat hart zijn natuurlijk duidelijk aanwezig in de Mayil-hiëroglief, en het anker kan gezien worden in de verticale lijn doorheen het hart samen met de lijnen van de fontein die voor een meer overtuigende weergave omgedraaid zouden kunnen worden. Dat hierbij de hoop zijn zwaartepunt heeft in de materialiteit van de fontein en het geloof in de geestelijkheid van de koepel is toepasselijk. Immers staande in enkel materialiteit kan men slechts op goddelijke interventie hopen, echter staande in de geestelijkheid kan men ook daadwerkelijk geloven in de alles tot stand brengende goddelijkheid, waardoor men dus niet meer hoeft te hopen.44 En het is dan de tussenliggende liefde die de hoop tot het geloof transformeert. Anders uitgedrukt is het de intelligentie die doet hopen, de macht die doet geloven, en de liefde die de eerste naar de laatste transformeert.

De Mayil-hiëroglief en de drie christelijke deugden

Figuur 15.

Nu werd boven de Mayil-hiëroglief gethematiseerd in zijn symboliek van de Abrahamitische religies, echter met enige fantasie kan ook het aum-teken van het Hindoeïsme en het Boeddhisme geconstrueerd worden.

Aum

Figuur 16.

Aansluitend bij het Sanskrietschrift worden de bogen van het hart daarbij genomen als 'a', een boog van de fontein als 'u' en de boog van de koepel met de centrale punt van het kruis als 'm'. Er kan echter ook aangesloten worden bij het Latijnse schrift. In dit geval vormen de (doorgetrokken) booglijn van de koepel en de horizontale lijn van het kruis de letter 'a', de twee rechte lijnen van het hart de letter 'v' (die fonetisch verwant is met de letter 'u')45 en de twee booglijnen van de fontein de letter 'm'. Interessant om te vermelden hierbij is dat eerder al werd gecontempleerd dat in 'aum' de 'a' resoneert met geest, de 'm' met materie en de 'u' met het mediërende principe,46 en dit is dus in lijn met de principes die de Mayil-hiëroglief ook kan symboliseren.

De Mayil-hiëroglief en 'aum'

Figuur 17.

Nu werd deze contemplatie gestart met het noemen van de "Mayil Hieroglyphica", en deze term is een afleiding van de 'Monas Hieroglyphica' zoals genoemd en beschreven door Ioannis of John Dee (1527-1608/1609).47 Deze term 'Mayil Hieroglyphica' werd afgeleid van 'Monas Hieroglyphica' vanwege de grote gelijkenissen die de Mayil-hiëroglief vertoont met de monadische hiëroglief. Dee was onder vele andere zaken een esotericus die net als Bailey en Crevits geacht wordt telepathisch hiërarchisch contact te hebben gehad (namelijk met engelen in zijn geval).48 Hieronder wordt de Monas Hieroglyphica getoond.

De Monas Hieroglyphica

Figuur 18.

We zien de Monas Hieroglyphica van Dee van boven naar onder bestaan uit een omlaag gebogen lijn, een cirkel met een punt daarin, een kruis en twee omhoog gebogen lijnen. De Mayil Hieroglyphica bevat van boven naar beneden ook een gebogen lijn, zij het dat deze naar boven gebogen is, een kruis, zij het dat deze boven het centrale symbool geplaatst is, en twee naar boven gebogen lijnen. In plaats van een cirkel met een punt bevat de Mayil Hieroglyphica een hartvorm en een verticale lijn die ook gezien kan worden als een verlengde van het kruis.

Dee interpreteert zijn Monas Hieroglyphica aanvankelijk heel astrologisch. De bovenste gebogen lijn symboliseert de maan, de cirkel met de punt de zon, het kruis de vier elementen en de twee onderste gebogen lijnen vormen samen het symbool van de Aries- of Ram-constellatie, die volgens Dee staat voor vuur. De bovenste booglijn en de cirkel vormen samen echter ook het symbool van de Taurus- of Stier-constellatie, en wanneer het kruis daar nog aan toegevoegd wordt dan wordt het symbool voor Mercurius gevormd. Zonder bovenste booglijn wordt tot het symbool van Venus gekomen. Door het kruis samen te nemen met de rechter onderste booglijn wordt tot het symbool van Saturnus gekomen, en wanneer het kruis wordt samengenomen met de linker onderste booglijn wordt tot het negentig graden gekantelde symbool van Jupiter gekomen. In het samennemen van de verticale lijn van het kruis met de twee onderste booglijnen kan een pijlvorm gezien worden, en wanneer verbonden met de cirkel wordt er een honderdvijfendertig graden gekanteld symbool van Mars gevormd. Wanneer het Venus-symbool verder verticaal gespiegeld wordt dan wordt ook nog een symbool voor de planeet Aarde gevormd, echter dit wordt niet besproken door Dee. Wel bespreekt hij nog heel veel andere zaken over de Monas Hieroglyphica, maar die kunnen hier niet behandeld worden.

Uitgaande van de grafische overeenkomsten kan gezien worden dat de Mayil Hieroglyphica het maansymbool bevat met de bovenste booglijn, het elementensymbool met het kruis, het Aries- of Ramsymbool met de onderste twee booglijnen, maar ook het Jupitersymbool met de linkse onderste booglijn en het kruis en het Saturnussymbool met de rechtse onderste booglijn en het kruis. De astrologische tekens die in de Monas Hieroglyphica de cirkel bevatten kunnen niet vanuit de Mayil Hieroglyphica geconstrueerd worden, echter er zijn wel sterke verbanden tussen het Zonsymbool en het hartsymbool. Het hart namelijk is het symbool van liefde en liefde is de belangrijkste kwaliteit van de ziel,49 en de zon is zelf ook een symbool van de ziel.50 Dus waar de Monas Hieroglyphica het Zonsymbool gebruikt om (al dan niet bewust) de ziel te symboliseren daar gebruikt de Mayil Hieroglyphica (ook al dan niet bewust) het hartsymbool daarvoor. Grafisch is het verder interessant om te vermelden dat als de cirkel van de Monas Hieroglyphica wordt opengebroken als een ei, de punt dan als een eidooier onder de twee halve cirkels komt te vallen. Wanneer deze halve cirkels dan verbonden worden met de punt ontstaat de hartvorm van de Mayil Hieroglyphica. Tot slot kan de booglijn van de koepel ook nog samengenomen worden met links en rechts de twee buitenste lijnen van het hart waardoor er een perifeer ontstaat die een kruis bevat, wat een (onvolmaakt) symbool is van de planeet Aarde. (Neem er notie van dat de aarde gesymboliseerd wordt door zowel een kruis in een perifere cirkel als een kruis bovenop een cirkel.)

De Mayil Hieroglyphica en de Monas Hieroglyphica

Figuur 19.

Hiermee naderen we dan het einde van deze contemplatie op de Mayil-hiëroglief. Tot ons gekomen uit het werk van Meester Morya via Geert Crevits ontwaarden we in de Mayil-hiëroglief overeenkomsten met de vier krachten, met Krishna's en Arjuna's strijdwagen, met diverse drievouden zoals die gethematiseerd werden door Meester Djwhal Khul via Alice Bailey, met de Christelijke Drie-eenheid, met het Christelijke Heilig Hart-symbool, met de symboliek van de Abrahamitische godsdiensten, met het Christelijke Lam Gods-symbool, met het aum-teken van oosterse godsdiensten, met de Christelijke deugden-symboliek, en tenslotte met de Monas Hieroglyphica van John Dee. En voorgenoemde contemplerend zijn we niet eens uitputtend geweest, want vele aspecten bleven nog onbelicht. Wat dan uiteindelijk minstens geconcludeerd kan worden is dat de Mayil-hiëroglief, ofwel de Mayil Hieroglyphica, buitengewoon rijk is aan betekenis en dat deze daarmee een dankbaar onderwerp voor contemplatie is.

Noten
 1. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, hieroglyph, n., 2.
 2. Ibidem, hieroglyph.
 3. John Ayto, Word Origins, The Hidden Histories of English Words from A to Z, A & C Black, London, 2005, p. 270.
 4. Mayil vzw, https://www.mayil.com/NL/boeken/sieraad.html, raadpleging: 23 december 2021.
 5. Ibidem.
 6. 'Contemplationam, Het kruis in de cirkel: Bewustzijn en dualiteit', Index: 201510132.
 7. Mayil vzw, https://www.morya.org/NL/Geert_inmemoriam.html, raadpleging: 2 januari 2022.
 8. Bhagavad Gita, Sri Swami Sivananda (editor / commentator), The Divine Life Society, Shivanandanagar, 2000, p. vii.
 9. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2010, Krishna.
 10. Alice A. Bailey, 'The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 88-111. "The Christ Who came two thousand years ago embodied in Himself not only the principle of love in the planetary sense (a thing which Shri Krishna had achieved), but a cosmic principle of love also, and this for the first time in human history."
 11. Bhagavad Gita, p. ix.
 12. Geert Crevits, Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, Mayil Publishing House, 2010, p. 64. "Ik ben een krijgsheer geweest en Ik ben dat nog, maar Ik doe het op Mijn manier. Mijn wapen is de liefde, Ik vecht met liefde en Ik omring je met liefde."
 13. Alice A. Bailey, 'Initiation, Human and Solar', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 53-60. "The Master Morya, Who is one of the best known of the Eastern adepts, and Who numbers amongst His pupils a large number of Europeans and Americans, is a Rajput Prince, and for many decades held an authoritative position in Indian affairs."
 14. Ibidem, indic. p. xv-1.
  "Will or Power The Father
  Love-wisdom The Son
  Active Intelligence The Holy Spirit."
 15. 'Tijdloze Wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 16. Alice A. Bailey, 'The Light of the Soul', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 233-369. "The seer has achieved the consummation of the alignment process. […]. Each of the three bodies is vibrating in tune with the note of the ego or higher self, which in turn is in process of synchronizing with the Monad or divine self, the spirit on its own plane."
 17. 'Tijdloze Wijsheid, De (menselijke) centra', Index: 201909092.
 18. 'Tijdloze Wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 19. 'The Light of the Soul', indic. p. 233-369. "It is this light which causes the "face to shine" and is responsible for the halo depicted around the head of all saints and Masters and which is seen by those with clairvoyant vision around the head of all advanced aspirants and disciples."
 20. 'Contemplationam, 'Ψ'', Index: 202104132.
 21. Alice A. Bailey, 'Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 163-168. "The heart, the love-wisdom of the soul, the buddhi or Christ principle."
 22. Devotion to the Sacred Heart, Including the Great Promise of the Nine First Fridays, (epub), TAN Books, Charlotte, 2012, ch. 4.
 23. Noot 6.
 24. Alice A. Bailey, 'From Bethlehem to Calvary', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 188-207. "Its form must be sacrificed upon the Cross of Christ in order that it may be resurrected into true and vital life for the meeting of the people's need."
 25. Noot 22.
 26. Alice A. Bailey, 'Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 14-22. "This is the third aspect, the Mother, overshadowed and fertilised by the Holy Ghost, or Life, united with intelligent substance. This is fire by friction—[…]."
 27. Noot 15.
 28. 'The Light of the Soul', indic. p. 233-369. "The explanation is given that the thorns are the cares and troubles of worldly existence […]."
 29. Noot 22.
 30. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996, John, Ch. 19, v. 34 "howbeit one of the soldiers with a spear pierced his [Jesus'] side, and straightway there came out blood and water."
 31. 'Holy Lance' in: Encyclopedia Britannica, (internet), 29 maart 2021, https://www.britannica.com/topic/Holy-Lance, raadpleging: 25 december 2021. "Holy Lance, also called Spear of Destiny, Holy Spear, or Lance of Longinus, legendary relic that pierced the side of Christ at the Crucifixion."
 32. 'The Rays and the Initiations', indic. p. 761-769. "Key the third lies half way up. Just at the level of the heart that key is seen. Before it can be seized and used the spear must pierce and thus the blood pour forth, cleansing and making whole. Only those thus purified can grasp the key and pass through door the third."
 33. Pistis Sophia, The Theosophical Publishing Society, London, 1896, p. 375-376. "The fire, the water, and the wine are for cleansing all the sins of the world. […]. For this cause, also, they pierced my side with a spear, and there came forth water and blood."
 34. Devotion to the Sacred Heart, ch. 4.
 35. Noot 20.
 36. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, monasticism, The Abrahamic religions.
 37. Alice A. Bailey, 'Problems of Humanity', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 121-166. "Christianity is an expression—in essence, if not yet factually—of the love of God, immanent in His created universe."
 38. Alice A. Bailey, 'The Reappearance of the Christ', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, indic. p. 60-101. "Christ came to bring to an end the Jewish dispensation which should have climaxed and passed away as a religion with the movement of the sun out of Aries into Pisces."
 39. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, 'crescent'.
 40. 'Esoteric Healing', indic. p. 258-289. "Let me point out also that just as the Kabbalah and the Talmud are secondary lines of esoteric approach to truth, and materialistic in their technique (embodying much of the magical work of relating one grade of matter to the substance of another grade), so the Old Testament is emphatically a secondary Scripture, and spiritually does not rank with the Bhagavad-Gita, the ancient Scriptures of the East and the New Testament. Its emphasis is material and its effect is to impress a purely materialistic Jehovah upon world consciousness. The general theme of the Old Testament is the recovery of the highest expression of the divine wisdom in the first solar system; that system embodied the creative work of the third aspect of divinity—that of active intelligence, expressing itself through matter."
 41. Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, Agnus Dei.
 42. The American Standard New Testament, Revelation.
 43. Ibidem, 1 Corinthians, Ch. 13, v. 13 "But now abideth faith, hope, love, these three; and the greatest of these is love."
 44. Ibidem, Mathew, Ch. 17, v. 20 "[…], If ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, Remove hence to yonder place; and it shall remove; and nothing shall be impossible unto you."
 45. Oxford English Dictionary, U.
 46. 'Contemplationam, De Fractalheid van 'Aum Tat Sat'', Index: 201107192, Aum Tat Sat, Aum.
 47. Ioannis Dee, Monas Hieroglyphica, Apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591.
 48. Joseph H. Peterson (editor), John Dee's Five Books of Mystery, Original Sourcebook of Enochian Magic, Red Wheel / Weiser, York Beach, 2003, Introduction.
 49. Noot 20.
 50. 'The Light of the Soul', indic. p. 233-369. "If the student will remember that the moon is the symbol of matter, whereas the sun in its aspect of light is the symbol of the soul, [...]."
Bibliografie
 • 'Contemplationam, De Fractalheid van 'Aum Tat Sat'', Index: 201107192.
 • 'Contemplationam, Het kruis in de cirkel: Bewustzijn en dualiteit', Index: 201510132.
 • 'Contemplationam, 'Ψ'', Index: 202104132.
 • 'Tijdloze Wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 • 'Tijdloze Wijsheid, De (menselijke) centra', Index: 201909092.
 • 'Tijdloze Wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 • John Ayto, Word Origins, The Hidden Histories of English Words from A to Z, A & C Black, London, 2005.
 • Alice A. Bailey, 'Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'From Bethlehem to Calvary', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Initiation, Human and Solar', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'Problems of Humanity', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Light of the Soul', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Rays and the Initiations, A Treatise on the Seven Rays, Volume V', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, 'The Reappearance of the Christ', in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 3: God woont in je hart, Mayil Publishing House, 2010.
 • Ioannis Dee, Monas Hieroglyphica, Apud Ioannem Wechelum & Petrum Fischerum consortes, 1591.
 • Joseph H. Peterson (editor), John Dee's Five Books of Mystery, Original Sourcebook of Enochian Magic, Red Wheel / Weiser, York Beach, 2003.
 • Bhagavad Gita, Sri Swami Sivananda (editor / commentator), The Divine Life Society, Shivanandanagar, 2000.
 • Devotion to the Sacred Heart, Including the Great Promise of the Nine First Fridays, (epub), TAN Books, Charlotte, 2012.
 • Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, (CD-ROM), Encyclopædia Britannica, Chicago, 2010.
 • 'Holy Lance' in: Encyclopedia Britannica, (internet), 29 maart 2021, https://www.britannica.com/topic/Holy-Lance, raadpleging: 25 december 2021.
 • The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.
 • Mayil vzw, https://www.mayil.com/NL/boeken/sieraad.html, raadpleging: 23 december 2021.
 • Mayil vzw, https://www.morya.org/NL/Geert_inmemoriam.html, raadpleging: 2 januari 2022.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Pistis Sophia, The Theosophical Publishing Society, London, 1896.