Arvindus

Vragen

Hoe lopen de draden in het lichaam en in de aura?

 • Titel: Vragen, Hoe lopen de draden in het lichaam en in de aura?
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2023, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202310251.
 • Editie: html, eerste editie.

Vraag

Wilt u mij alstublieft uitleggen hoe de levensdraad / de sutratma / het zilveren koord, de bewustzijnsdraad / de zielsdraad, de scheppingsdraad en de antahkarana / de regenboogbrug fysiek en qua aura precies lopen?

Antwoord

In 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens' werd een overzicht gegeven van de constitutie van de mens. Deze bestaat uit (1) een monadische drie-eenheid, (2) een drievoudige ziel en (3) een drievoudige persoonlijkheid. De ziel bestaat uit (1) wil of atma, (2) intuïtie of liefde-wijsheid of buddhi en (3) abstract denken. De persoonlijkheid bestaat uit (1) concreet denken of het mentaal lichaam, (2) het emotie-lichaam of het astraal lichaam of kama en (3) het fysiek of stoffelijk lichaam. Dit stoffelijk lichaam bestaat dan weer uit (1) een fijnstoffelijk of etherisch lichaam en (2) een grofstoffelijk lichaam. In figuur 6 van die publicatie wordt hiervan een overzicht gegeven.1

In 'Tijdloze wijsheid, De mens op de gebieden' werd de menselijke constitutie geplaatst op de verschillende gebieden. De monade wordt gevonden op het monadisch gebied, de ziel op (1) het atmisch, (2) het buddhisch en (3) het manasisch of mentaal gebied en de persoonlijkheid op (1) het manasisch of mentaal, (2) het kamaïsch of astraal of emotie- en (3) het stoffelijk gebied. Dit werd weergegeven in de figuren 2 en 3.2

In 'Tijdloze wijsheid, De draden' werd een overzicht gegeven van de verschillende draden die ontwaard kunnen worden in de mens, alsook hun relaties tot de verschillende gebieden. De levensdraad of sutratma of het zilveren koord loopt vanaf de monade doorheen de verschillende lagen om zich in het stoffelijk lichaam te verankeren in het hart. De bewustzijnsdraad loopt vanaf de ziel doorheen de verschillende lagen om zich in het stoffelijk lichaam te verankeren in het hoofd. En de scheppingsdraad of creativiteitsdraad is verankerd in de keel van het stoffelijk lichaam van waaraf hij wordt opgebouwd doorheen de verschillende lagen tot aan de ziel en daarna tot aan de monade. De antahkarana of de regenboogbrug betreft in zijn algemeenheid de samengestelde draad die bestaat uit de levensdraad, de bewustzijnsdraad en de scheppingsdraad, en in het bijzonder waar deze loopt tussen het concreet denken van de persoonlijkheid en het abstract denken van de ziel. Dit is gesymboliseerd in figuur 1 van die publicatie.3

Omdat deze draden eerder verbindingen leggen tussen de menselijke beginselen op verschillende gebieden en niet zozeer verbindingen leggen op een zelfde gebied kunnen ze niet aangewezen worden als lopend op het fysiek gebied; we kunnen hooguit hun verankeringen aanduiden in het hart, het hoofd en de keel.

Meester Djwhal Khul maakt ons via Alice Bailey er ook op attent dat bovengenoemde gebieden en draden geen locaties en draden in objectivistische zin zijn maar veeleer staten van bewustzijn en gewaarzijn.4, 5 De algemene antahkarana betreft aanvankelijk onze eenlijnigheid van handelen, voelen en denken. De specifieke antahkarana betreft de vorming van onze concrete gedachten naar onze abstracte ideeën. En uiteindelijk zal de algemene antahkarana ons handelen, voelen en denken volgens de intuïtie en nog later volgens de wil van God betreffen. Voorgenoemde figuren zijn dan ook niet meer dan symbolische weergaven.

Wel is het zo dat er ook draden zijn die wel centra op hetzelfde gebied verbinden. Deze draden worden gekend als de 'ida', de 'pingala' en de 'sushumna'. Deze bevinden zich op het fijnstoffelijk gebied en lopen tussen het stuitcentrum en het kruincentrum, en zoals alles op het fijnstoffelijk gebied hebben zij ook hun tegenhangers op het grofstoffelijk gebied. Deze draden werden ook besproken in 'De draden', en ze werden daar gesymboliseerd in figuur 3.6

Deze draden worden in de Hindoeleer 'nadi's' genoemd, en traditioneel wordt de ida links geplaatst, de pingala rechts en de sushumna in het midden.7 Over de exacte loop van de ida en pingala bestaat geen consensus. Verschillende leraren kunnen verschillende kruisingen in verschillende chakra's indiceren. Meester Djwhal Khul adviseert via Alice Bailey dan ook om niet teveel aandacht te schenken aan het exact plaatsen van deze nadi's maar eerder in te gaan op de energieën die ze vertegenwoordigen.8

Betreffende de relaties tussen de boven genoemde draden en de aura kan het volgende gezegd worden. Een aura betreft een uitstraling van een lichaam.9 Een mens heeft dus een fysieke, een emotie- of astrale en een mentale aura. Tezamen vormen deze aura's één gesynthetiseerde aura op het etherisch of fijnstoffelijk gebied.10 Hoe steviger en verreikender nu de scheppingsdraad geweven wordt in de loop van de menselijke evolutie, dus hoe steviger en verreikender de antahkarana gebouwd wordt, hoe zuiverder, stralender en uitgebreider de aura van de mens wordt,11 immers in toenemende mate zullen de ziel en later de monade de straling van die aura beïnvloeden. Dus in die zin indiceert de menselijke aura voor de ziener wel degelijk de status van de antahkarana, maar deze zal dan niet direct als draad lopend door een aura gezien worden.

Noten
 1. 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 2. 'Tijdloze wijsheid, De mens op de gebieden', Index: 201212032.
 3. 'Tijdloze wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 4. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 490. "Forget not that a plane is essentially a state of consciousness and not a locality, as so many esotericists seem to think."
 5. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 193. "May I remind you that, just as the soul is not a twelve-petalled lotus floating around in mental substance, but is in reality a vortex of force or twelve energies held together by the will of the spiritual entity (the Monad on its own plane), so the antahkarana is not a series of energy threads, slowly woven by the soul-infused personality, and met by corresponding threads projected by the Spiritual Triad, but is in reality a state of awareness."
 6. Noot 3.
 7. Sri Swami Sivananda, Kundalini Yoga, The Divine Life Trust Society, Shivanandanagar, 1999, p. xix. "The Nadis of each side Ida and Pingala are the left and right sympathetic cords crossing the central column from one side to the other, making at the Ajna with the Sushumna a threefold knot called Triveni; which is said to be the spot in the Medulla where the sympathetic cords join together and whence they take their origin—[…]."
 8. Esoteric Healing, p. 184-185. "Be not betrayed into placing these interlaced spheres of living energy on the right or the left of the spinal cord. Constantly a movement, an interplay and a reversal is going on. I can but portray the nature of a symbol which will indicate the special path of the three energies of the divine Trinity. I indicate not a fact in location or place, for it is this materialising and localising of the main concept which has produced so much danger. The initiate-student seeks to grasp the relation of the three basic energies, the three paths of living fire, their relation and inter-relation and their sequential polarisation. He seeks not to narrow the teaching down to points and lines and place until such time when these terms mean little to him and he knows more."
 9. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 752. "The aura of any form of life can be defined as the quality of a sphere of radiatory activity."
 10. Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 97. "I would recall to your minds the knowledge that the aura which each of you has created around the central nucleus of your incarnated self or soul is a fragment of the over-shadowing soul which brought you into manifestation. This aura is (as you well know) composed of the emanations of the etheric body, and this in its turn embodies three types of energy for which you are individually responsible. These three types are (when added to the energy of prana which composes the etheric vehicles):
  1. The health aura. This is essentially physical.
  2. The astral aura, which is usually by far the most dominant factor, extensive and controlling.
  3. The mental aura, which is in most cases relatively small but which develops rapidly once the disciple takes his own development consciously in hand, or once the polarisation of the personality is upon the mental plane."
 11. Ibidem, p. 98. "All of us, therefore, carry around with us a subjective mechanism which is a true and perfect picture of our peculiar point in evolution. It is the aura which a Master watches, and this is a factor of major importance in the life of the disciple. The light of the soul within the aura and the condition of the various aspects of the aura indicate whether or not the disciple is nearing the Path of Discipleship."
Bibliografie
 • 'Tijdloze wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 • 'Tijdloze wijsheid, De mens op de gebieden', Index: 201212032.
 • 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Telepathy and the Etheric Vehicle, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Sri Swami Sivananda, Kundalini Yoga, The Divine Life Trust Society, Shivanandanagar, 1999.