Arvindus

Contemplaties

Leef lief lijf!

 • Titel: Contemplaties, Leef lief lijf!.
 • Auteur: Arvindus.
 • Uitgever: Arvindus.
 • Auteursrecht: Arvindus, 2023, alle rechten voorbehouden.
 • Index: 202310091.
 • Editie: html, derde editie.

Leven, liefde en lijfelijkheid

Het Nederlandse woord 'leven' wordt, net als zijn Engelse en Duitse vertalingen 'life' en 'Leben',1, 2 in zijn algemeenheid de betekenis toegekend van 'bestaan' en dan in het bijzonder van 'organisch bestaan'.3, 4, 5, 6 En in die zin wordt 'leven' ook wel als tegenstelling van 'dood' beschouwd.7, 8

Etymologisch wordt 'leven' verbonden met de Proto-Germaanse en Proto-Indo-Europese wortels 'lib', 'lif' en / of 'lip', die ook verbonden worden met het Nederlandse woord 'blijven' (en zijn Duitse tegenhanger 'bleiben').9, 10, 11, 12 Organisch leven dat is blijven leven, zo kan volgens deze lijn van denken gesteld worden.

Nu kan 'blijven' gelezen worden als 'be-lijven', en inderdaad wordt 'lijf' (alsook zijn Duitse tegenhanger 'Leib')13 etymologisch ook beschouwd als een spruit van de voorgenoemde Proto-Germaanse en Proto-Indo-Europese wortels.14

Organisch leven dat is belijfd leven. Echter die lijfelijkheid wordt contemplatief ook beschouwd als het tegendeel van het leven op zich.15 In de tijdloze wijsheid van Alice Ann Bailey^Meester Djwhal Khul16 bijvoorbeeld wordt een monadisch leven als geestelijke pool tegenover een lijfelijke vorm als materiële pool gesteld.17

Leven en lijfelijkheid zijn dus eigenlijk semantische tegenstellingen die desalniettemin fonetisch uit dezelfde bron ontspringen. Maar deze dualiteit maakt ook deel uit van een tripliciteit, want in de tijdlozewijsheidleringen wordt beschouwd dat het geestelijke leven en de materiële lijfelijkheid worden bemiddeld door een bewustzijn of een ziel.18 En deze ziel is bij uitstek liefde.19 Aldus komen we uit bij het drievoud van leven, lijfelijkheid en liefde.

Nu wordt het Nederlandse woord 'liefde' in het Engels en het Duits gekend als 'love' en 'Liebe'.20, 21 De etymologie traceert deze woorden terug naar de Proto-Germaanse wortel 'l(e)ub',22 echter volgens de huidige lijn van contemplatie kan 'l(e)ub' als verwant worden beschouwd aan het eerder genoemde 'lib' en kunnen 'liefde', 'love' en 'Liebe' in etymosofische verwantschap gebracht worden met 'leven', 'life', 'Leben', 'lijf' en 'Leib'.23

Dergelijke etymosofische taalgrepen kunnen voor menigeen wellicht gekunsteld overkomen, echter ook in de tijdloze wijsheid van Geert Crevits^Meester Morya komen we een dergelijke taalomgang tegen, bijvoorbeeld waar haast gerelateerd wordt aan haat.24

Aldus een bevestiging gevonden hebbend dat een goede weg gegaan wordt, kan gekomen worden tot een overzicht als volgt.

Geest / monade Leven, life, Leben
Bewustzijn / ziel Liefde, love, Liebe
Materie / persoon Lijf, Leib

Figuur 1.

Het geestelijke, monadische leven dompelt zich onder in het materiële, persoonlijke lijf en doet zo de bewuste zielsliefde ontstaan door middel waarvan dat materiële, lichamelijke lijf tot het geestelijke, monadische leven verheven kan worden.25, 26

'Leef', 'lief' en 'lijf'

Nu werden boven de fonetische verwantschappen genoemd van 'leven', 'liefde' en 'lijf', maar die komen duidelijker naar voren in het gerelateerde drievoud van 'leef', 'lief' en 'lijf', waarbij 'leef' en 'lief' als fonetisch oorspronkelijker beschouwd kunnen worden dan 'leven' en 'liefde'. In dit drievoud betreft 'leef' een gebiedend werkwoord of een imperatief, 'lief' een bijvoeglijk naamwoord of een attributief en 'lijf' een zelfstandig naamwoord of een substantief. Dit is opmerkelijk wanneer in beschouwing wordt genomen dat gebieden behoort tot het wilsprincipe van de monade, attributeren bij het kwalificatieprincipe van de ziel en substantialiteit bij het vormingsprincipe van het lichaam.27, 28, 29 Want dit bevestigt de nauwe verwantschap tussen leven en monadische geestelijkheid, liefde en zielsbewustzijn en lijfelijkheid en persoonlijke materialiteit. We krijgen dus een overzicht zoals hieronder.

Monade Leef Gebiedend
Ziel Lief Attributerend
Persoon Lijf Substantiërend

Figuur 2.

Omdat nu 'leef' een imperatief is, 'lief' een attributief en 'lijf' een substantief kunnen ze samen de Nederlandse zin 'Leef lief lijf!' vormen. Deze zin kan op verschillende manieren gelezen worden. Op de eerste manier wordt er gelezen 'Leef, lief lijf!' Hier wordt er een lief lijf geboden om te leven, en gelezen op deze wijze kan de zin mogelijk gebruikt worden als affirmatie bij genezingswerk. Ook Jezus van Nazareth gebruikte gebiedende affirmaties bij genezingen en opwekkingen,30 en het gebruik hiervan zou wellicht onderdeel uit kunnen maken van een eerstestraalsgeneeswijze zoals vermeld in de tijdloze wijsheid van Alice Ann Bailey^Meester Djwhal Khul.31 Met 'lijf' wordt daarbij het fysiek elementaal aangesproken,32 met 'lief' wordt zijn goedheid erkend en wordt het liefdevol benaderd,33 en met 'leef' wordt het dan geboden te leven.

Op de tweede manier wordt er gelezen 'Leef lief, lijf!', en hier wordt het lijf geboden om lief te leven. Dit is zeker ook nodig omdat het lijf bestaat uit een fysieke substantie die vanuit zijn verre verleden kwaadaardigheden in zich draagt.34, 35 En door het lijf te gebieden lief te leven is het dat die kwaadaardigheden uitgedreven kunnen worden en dat het lijf veredeld en verheven kan worden.36

Maar 'Leef lief lijf' kan ook zonder komma gelezen worden. In dat geval drukt de lezing een eenlijnigheid uit, of roept ze deze indien intentioneel gelezen op, van leven (monade), liefde (ziel) en lijfelijkheid (persoonlijkheid).37

Lef, lof en lafheid

Boven werden 'leef', 'lief' en 'lijf' beschouwd als fonetische spruiten van dezelfde wortel 'lif', 'lib', 'lip' of 'l(e)ub'. Echter dit zijn niet de enige Nederlandse woorden die als zodanig beschouwd kunnen worden. Dit geldt namelijk ook voor de woorden 'lef', 'lof' (in het Duits 'Lob' en in het Oud-Engels ook 'lof'),38, 39 en 'laf'.

Etymologisch wordt 'lef', als betrekking hebbend op moed en durf,40 herleid tot het Hebreeuwse 'lev', 'lebh' of 'leb', wat 'hart' betekent,41, 42, 43 waardoor 'lef' gerelateerd zou moeten worden aan de hartsliefde. De tijdloze wijsheid echter relateert lef eerder aan de wil,44 en daarmee dus ook aan het levensprincipe. Dit vindt ook aansluiting bij wat 'volksetymosofie' genoemd zou kunnen worden, die soms stelt dat 'leven' het meervoud is van 'lef'.

'Lof', betrekking hebbend op een prijzen,45 wordt etymologisch herleid tot dezelfde wortel als die van 'lief(de)',46, 47 en dit stemt overeen met de relaties die gelegd kunnen worden vanuit de etymosofie en de tijdloze wijsheid. 'Lof' is de wortel van 'loven', 'geloven' en 'geloof',48 en geloof is nauw verwant aan het liefdesprincipe.49

Over de diepere herkomst van 'laf' tenslotte is de etymologie niet zeker,50 maar vanuit de etymosofie en de tijdloze wijsheid kan er een relatie gelegd worden met 'lijf'. Zoals het materiële lijf is tegengesteld aan het geestelijke leven zo is lafheid tegengesteld aan lef. En volgens de tijdloze wijsheid is het ook inderdaad de materie die de angst herbergt.51

Deze overwegingen leveren dan een overzicht op zoals hieronder.

Monade Leven Lef
Ziel Liefde Lof
Persoon Lijf Laf

Figuur 3.

Beleven, believen en belijven

Eerder werd het woord 'lijf' in verband gebracht met 'blijven' via het woord 'belijven', en vergelijkbaar kunnen van de woorden 'liefde' en 'leven' de woorden 'believen' en 'beleven' afgeleid worden. En met liefde het bemiddelende principe zijnde tussen leven en lijfelijkheid mag verwacht worden dat believen dat zal zijn tussen beleven en belijven.52 Het leven belieft (blieft) belijfd te worden en het lijf belieft (blieft) beleefd te worden. Zou het leven het belijfd worden niet believen dan zou geen enkele geest tot manifestatie komen, dan zou geen mens incarneren op de aarde. En zou het lijf het beleefd worden niet believen dan zou het zich van het leven scheiden, zoals mensen die vinden dat ze niets meer te beleven hebben soms voor suïcide kiezen (of anders wel daarvoor zouden willen kiezen). Want anders willen ze doorgaans nog wel op de aarde blijven (belijven).53, 54

'Bleven' en 'beleefd'

Boven werd 'blijven' gelezen als 'belijven' en 'believen' als 'blieven'. Overeenkomstig zou 'beleven' dan gelezen kunnen worden als 'bleven'. En hierin vinden we een bevestiging van onze contemplatielijn, want 'bleven' is de verledentijdsvorm van 'blijven'. Eerst vindt er door het leven een belijven plaats waarna het lijf beleefd wordt en het blijven (belijven) dus komt te behoren tot het verleden. In het beleven wordt het blijven een bleven. Dit wil niet zeggen dat in het beleven het lijf letterlijk verdwijnt, maar wel dat daarin de aandacht op het belijven (blijven) naar de achtergrond verdwijnt.55

Opmerkelijk in voorgaande alinea is ook het gebruik van het voltooid deelwoord 'beleefd'. Dit woord wordt namelijk ook gekend als bijvoeglijk naamwoord of attributief in de betekenissen van 'fatsoenlijk' en 'hoffelijk'.56, 57 Nu kan 'beleefd' niet alleen etymosofisch maar ook etymologisch gelezen worden als 'be-leefd' in de betekenis van 'ervaren',58 wat indiceert dat het het beleven is wat iemand beleefd maakt. En dat stemt overeen met de gedachte van de tijdloze wijsheid dat de trap naar heiligheid wordt beklommen middels ervaring.59 We incarneren, we ervaren en we evolueren. We belijven, we beleven en we worden alsmaar beleefder.

Moge we dan aldus alsmaar beleefder worden.

Noten
 1. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Engels, Zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002, leven.
 2. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, Zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002, leven.
 3. Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002, leven.
 4. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, p. 214.
 5. Van Dale Groot Synoniemen woordenboek, Synoniemen en betekenisverwante woorden, Van Dale Lexicografie, Utrecht / Antwerpen bv, 2007, p. 553.
 6. Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009, life, n.
 7. 'Contemplaties, Een etymologie van de dood', Index: 201401111.
 8. Van Dale Groot etymologisch woordenboek, De herkomst van onze woorden, Van Dale Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1997, p. 507.
 9. Noot 4.
 10. Noot 6.
 11. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, A-E, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, p. 327.
 12. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, blijven.
 13. Ibidem, lijf.
 14. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, p. 214, 230.
 15. 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 16. 'Contemplaties, Notaties van 'telepathie'', Index: 202204262.
 17. Noot 15.
 18. Ibidem.
 19. Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 165. "The heart, the love-wisdom of the soul, the buddhi or Christ principle."
 20. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Engels, liefde.
 21. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, liefde.
 22. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, p. 225.
 23. Eerder werden 'liefde', 'love' en 'Liebe' al etymosofisch in verband gebracht met 'liberteit' en 'liberty'. Zie: 'Contemplaties, Vrijheid (en liefde)', Index: 202102022.
 24. Geert Crevits, Morya Wijsheid 5, Het woord in de stilte, Mayil Publishing House, 2009, H. 7. "Dus als er vreugde komt in plaats van haast en in plaats van haat – die twee dingen zet Ik steeds bij elkaar omdat ze veel met elkaar te maken hebben – […]."
 25. Ibidem, H. 13. "Want het is de geest die zich mengt met het lichaam op deze aarde."
 26. 'Tijdloze wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 27. Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 415.
  "1. Electric fire will monad Initiatory fire.
  2. Solar fire love-wisdom soul Qualificatory fire.
  3. Fire by Friction activity personality Purificatory fire. Intellectual."
 28. Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 281.
  "Sattva rhythm spirit life
  Rajas mobility soul light
  Tamas inertia body substance"
 29. Ibidem, p. 282.
  "Energy spirit life
  Force soul light
  Matter form substance"
 30. The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.
 31. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 202. "It is said that in attempting the cure of disease the best method for the first ray man would be to draw health and strength from the great fount of universal life by his will power, and then pour it through the patient. This, of course, presupposes knowledge on his part of occult methods."
 32. Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 290. "The mental elemental, the astral elemental and the physical elemental have a definite life of their own […]."
 33. Esoteric Healing, p. 524-527. "Qualities Required of the Healer […]. 14. Power to control the will and work through love."
 34. 'Contemplaties, Angst voor paarden: een perspectief vanuit de tijdlozewijsheidleringen', Index: 201210282, Angst in abstractie.
 35. 'Vragen, Hoe kunnen de concepten van zwarte en witte magie begrepen worden? ', Index: 202304302. "Kwaad is in principe inherent aan de materie die onze planeet en ons zonnestelsel uitmaakt. De aarde erfde zijn kwaad van de maan, die zijn vorige incarnatie was, en vergelijkbaar erfde ons zonnestelsel zijn kwaad van zijn vorige incarnatie. Er is ook kosmisch kwaad."
 36. Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010, p. 98. "Je lichaam gaat naar een veredeling, verfijning, vereeuwiging, want uiteindelijk zal je in staat zijn dit lichaam zelf af te breken en op te bouwen."
 37. Alice A. Bailey, Discipleship in the New Age, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 183. "In this third meditation you have man, the spiritual man, grounded in the soul, entering into a close contact (leading eventually to fusion) with the Spiritual Triad, the reflection of the Monad. This is done through the alignment of heart, mind and will."
 38. Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, lof.
 39. Oxford English Dictionary, lof.
 40. Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, lef.
 41. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, p. 197.
 42. Van Dale Groot etymologisch woordenboek, p. 503.
 43. J. de Vries, Etymologisch woordenboek, Waar komen onze woorden vandaan?, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1976, p. 131.
 44. Esoteric Psychology, Volume I, p. 201. "FIRST RAY OF WILL OR POWER
  Special Virtues:
  Strength, courage, steadfastness, truthfulness arising from absolute fearlessness, power of ruling, capacity to grasp great questions in a large-minded way, and of handling men and measures."
 45. Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, lof.
 46. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, p. 249.
 47. Noot 39.
 48. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, F-Ka, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009, p. 217.
 49. Esoteric Psychology, Volume I, p. 201. "THE SECOND RAY OF LOVE-WISDOM
  Special Virtues:
  Calm, strength, patience and endurance, love of truth, faithfulness, intuition, clear intelligence, and serene temper."
 50. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, p. 169.
 51. Noot 34.
 52. De term 'believen' werd eerder ook al in verband gebracht met het zielsbeginsel. Zie: 'Contemplaties, Toeval, keuze en bestemming als negenvoud', Index: 201510161.
 53. Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, p. 106. "Wat je lichamelijke toestand ook is – en het mag een ziektetoestand zijn of het mag een vervelend iets zijn – het is belangrijk dat je blij kan zijn met dit lichaam, heel eigenaardig is dat. Tot één minuut voor de dood moet je blij kunnen zijn met je lichaam. Dit zou ideaal zijn."
 54. Ibidem, p. 107. "Als de mens blij zou kunnen zijn met zijn lichaam, zou er een totaal andere energie in het lichaam komen. Er zou een soort stroming teweeggebracht worden van de kruin naar de voeten en dan komt er een eenheid in het beleven van dit lichaam, dat weer vanuit verschillende facetten deze zelfde eenheid kan beleven. Dan kan de mens met zijn denken naar elk punt van zijn lichaam gaan en een eenheidsgevoel hebben in zijn beleven."
 55. Esoteric Healing, p. 614. "Therefore undue consideration and excessive emphasis upon the physical body is reactionary and is like the worship of the golden calf by the children of Israel; it is reversion to that which at one time was of importance but today should be relegated to a minor position and below the threshold of consciousness."
 56. Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, beleefd.
 57. Etymologisch woordenboek van het Nederlands, A-E, p. 260.
 58. Ibidem.
 59. Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001, p. 129. "1. The recognition of hierarchical status, which is, in the last analysis, the relation of the lesser to the greater, of the weaker to the stronger and of the more experienced to the less experienced."
Bibliografie
 • 'Contemplaties, Angst voor paarden: een perspectief vanuit de tijdlozewijsheidleringen', Index: 201210282.
 • 'Contemplaties, Een etymologie van de dood', Index: 201401111.
 • 'Contemplaties, Notaties van 'telepathie'', Index: 202204262.
 • 'Contemplaties, Toeval, keuze en bestemming als negenvoud', Index: 201510161.
 • 'Contemplaties, Vrijheid (en liefde)', Index: 202102022.
 • 'Vragen, Hoe kunnen de concepten van zwarte en witte magie begrepen worden? ', Index: 202304302.
 • 'Tijdloze wijsheid, De draden', Index: 201504192.
 • 'Tijdloze wijsheid, Tripliciteiten in de mens', Index: 201308291.
 • Alice A. Bailey, Education in the New Age, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Astrology, A Treatise on the Seven Rays, Volume III, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Healing, A Treatise on the Seven Rays, Volume IV, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume I, A Treatise on the Seven Rays, Volume I, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, Esoteric Psychology, Volume II, A Treatise on the Seven Rays, Volume II, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Alice A. Bailey, The Light of the Soul, in: Twenty-Four Books of Esoteric Philosophy, (CD-ROM, Release 3), Lucis Trust, London / New York, 2001.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 2: De weg van eenvoud, Mayil Publishing House, 2010.
 • Geert Crevits, Morya Wijsheid 5, Het woord in de stilte, Mayil Publishing House, 2009.
 • J. de Vries, Etymologisch woordenboek, Waar komen onze woorden vandaan?, Het Spectrum, Utrecht / Antwerpen, 1976.
 • Etymologisch woordenboek van het Nederlands, A-E, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
 • Etymologisch woordenboek van het Nederlands, F-Ka, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
 • Etymologisch woordenboek van het Nederlands, Ke-R, dr. Marlies Philippa / et alii (redacteuren), Amsterdam University Press, Amsterdam, 2009.
 • The American Standard New Testament, (software), Version 1.0, Ages Software, Albany, 1996.
 • Oxford English Dictionary, Second Edition on CD-ROM (v. 4.0), Oxford University Press, 2009.
 • Van Dale Groot etymologisch woordenboek, De herkomst van onze woorden, Van Dale Uitgevers, Utrecht / Antwerpen, 1997.
 • Van Dale Groot Synoniemen woordenboek, Synoniemen en betekenisverwante woorden, Van Dale Lexicografie, Utrecht / Antwerpen bv, 2007.
 • Van Dale Groot Woordenboek Hedendaags Nederlands, zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale Lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002.
 • Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Duits, Zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002.
 • Van Dale Groot Woordenboek Nederlands-Engels, Zoeksoftware, versie 2.0, Van Dale lexicografie bv, Utrecht / Antwerpen, 2002.